Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TomaszÛw Mazowiecki:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 18-048894  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-TomaszÛw Mazowiecki: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 018-048894 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 7732484395 Adresse postale: ul. Strzelecka 24/26 Ville: TomaszÛw Mazowiecki Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Szreder Courriel: kontakt@arenalodowa.pl TÈlÈphone: +48 576385885 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://arenalodowa.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka miejska
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: sport
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Zamawiaj?cego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne NumÈro de rÈfÈrence: 2/us?./2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. ÑArena Lodowaî w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) zawarty jest w Zaproszeniu do negocjacji
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL713 Piotrkowski Lieu principal d'exÈcution:
TomaszÛw Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Zamawiaj?cego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) zawarty jest w Zaproszeniu do negocjacji
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna ñ 214 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Przedmiotem Umowy polega na sprzeda?y energii elektrycznej i zapewnieniu ?wiadczenia us?ugi jej dystrybucji Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze us?ug? t? dla Zamawiaj?cego mo?e ?wiadczy? tylko wybrany Wykonawca. Ponadto ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg? on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa? terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwienia
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. ÑArena Lodowaî w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
Adresse postale: ul. 8 Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 583 667.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 800 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
S? zawarte w dziale IX ?rodki ochrony prawnej ustawa z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla post?powa? powy?ej progÛw unijnych, o ktÛrych mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do us?ug. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Zamawiaj?cego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité