Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TomaszÛw Mazowiecki: Services d'arpentage

2020/S 149-366071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-TomaszÛw Mazowiecki: Services d'arpentage 2020/S 149-366071 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Tomaszowski NumÈro national d'identification: ZP.272.6.2020 Adresse postale: ul. ?w. Antoniego 41 Ville: TomaszÛw Mazowiecki Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 97-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adelajda Karp, Monika Cajdler Courriel: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl TÈlÈphone: +48 447242127 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa baz danych ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla gminy Czerniewice (obr?by: Czerniewice, LechÛw, Lipie, Podkonice Du?e, WÛlka Jagielczy?ska, Zubki Du?e) NumÈro de rÈfÈrence: Zp.272.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest wyspecyfikowany w Za??czniku nr 1 do SIWZ ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia. ZamÛwienie b?dzie realizowane w 4 etapach: ó etap 1: prace przygotowawcze, ó etap 2: pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB, ó etap 3: utworzenie roboczej bazy danych EGiB, ó etap 4: wy?o?enie projektu operatu do wgl?du.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 583 306.23 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 Services cadastraux 72300000 Services de commutation de donnÈes 72319000 Services de fourniture de donnÈes 72312100 Services de prÈparation de donnÈes 72312000 Services de saisie de donnÈes 72310000 Services de traitement de donnÈes 72316000 Services d'analyse de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
powiat tomaszowski, gmina Czerniewice
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest wyspecyfikowany w Za??czniku nr 1 do SIWZ ñ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia. ZamÛwienie b?dzie realizowane w 4 etapach: ó etap 1: prace przygotowawcze, ó etap 2: pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB, ó etap 3: utworzenie roboczej bazy danych EGiB, ó etap 4: wy?o?enie projektu operatu do wgl?du.
   4. 1. Minimalne okresy gwarancji: 1) Na przedmiot zamÛwienia Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesi?ce. Gwarancja stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert (patrz rozdzia 18). 2) R?kojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamÛwienia udzielona jest na okres rÛwny okresom gwarancji, chyba ?e okres gwarancji jest krÛtszy od okresu r?kojmi wynikaj?cego z Kodeksu cywilnego ñ wÛwczas okres r?kojmi jest rÛwny okresowi wynikaj?cemu z przepisÛw kodeksu cywilnego.
   4. 2. Podwykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza korzystanie z podwykonawcÛw. Wykonawca: 1) jest zobowi?zany wskaza w formularzu ofertowym (Za??cznik nr 3 do SIWZ) cz??ci zamÛwienia, ktÛrych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda firmy (oznaczenie przedsi?biorstwa) podwykonawcÛw; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany, aby przed przyst?pieniem do wykonania zamÛwienia poda ñ o ile b?d znane ñ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcÛw i osÛb do kontaktu z nimi. Wykonawca b?dzie zawiadamia podczas realizacji umowy Zamawiaj?cego o wszelkich zmianach danych dotycz?cych podwykonawcÛw, a tak?e przekazywa informacje na temat nowych podwykonawcÛw, ktÛrym w pÛ?niejszym okresie zamierza powierzy realizacj przedmiotu zamÛwienia; 3) je?eli pÛ?niejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktÛrego zasoby Wykonawca powo?ywa si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany wskaza Zamawiaj?cemu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?niaj je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na ktÛrego zasoby Wykonawca powo?ywa si w trakcie post?powania o udzielenie zamÛwienia. Kary umowne za nieprawid?owe zg?aszanie podwykonawcÛw oraz realizowanie na ich rzecz p?atno?ci okre?lone s w projekcie umowy. ZamÛwienie realizowane w ramach projektu: projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn.: ÑRozwÛj e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez Powiat Tomaszowskiî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn: ÑRozwÛj e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez powiat tomaszowskiî jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?Ûdzkiego nalata 2014ñ2020 o priorytetowa VII infrastruktura dla us?ug spo?ecznych, poddzia?anie VII.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-207685
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa baz danych ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla gminy Czerniewice (obr?by: Czerniewice, LechÛw, Lipie, Podkonice Du?e, WÛlka Jagielczy?ska, Zubki Du?e)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABM Group Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Solidarno?ci 75, lok. 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEW"DZTWO MAZOWIECKIE Code postal: 00-090 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 583 306.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 721 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
24.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 24.2. ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 24.3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 24.4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 24.5. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 24.6. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 24.7. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 24.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 24.9. Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage 
72300000 - Services de commutation de données 
72310000 - Services de traitement de données 
72312000 - Services de saisie de données 
72312100 - Services de préparation de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72319000 - Services de fourniture de données