Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 20/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TomaszÛw Mazowiecki: Services de dÈpÙts

2020/S 149-366170  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-TomaszÛw Mazowiecki: Services de dÈpÙts

2020/S 149-366170

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 137-337215)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina ñ Miasto TomaszÛw Mazowiecki
NumÈro national d'identification: 59064831000000
Adresse postale: ul. POW 10/16
Ville: TomaszÛw Mazowiecki
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Andrzej Pawlik
Courriel: zam.pub@tomaszow-maz.pl
TÈlÈphone: +48 447242311
Fax: +48 447244359 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tomaszow-maz.pl

www.tomaszow-maz.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Obs?uga bankowa i prowadzenie rachunkÛw bankowych bud?etu Gminy Miasto TomaszÛw Mazowiecki i jednostek podleg?ych.

NumÈro de rÈfÈrence: WRIK.271.1.7.2020.ZP

II.1.2)
Code CPV principal
66112000 Services de dÈpÙts

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia b?dzie wykonywany w okresie od 29.12.2020 do 30.9.2024 i b?dzie obejmowa?: 1) obs?ug bankow wraz z systemem bankowo?ci elektronicznej; a) wdro?enie i obs?ug systemu przyjmowania wp?at karta p?atnicz?; b) odbieranie gotÛwki z kas Zamawiaj?cego w formie zamkni?tej ??cznie z transportem; c) udzielenie kredytu w rachunku bie??cym; d) oprocentowanie ?rodkÛw na rachunkach Gminy Miasto TomaszÛw Mazowiecki jako jednostki samorz?du terytorialnego oraz rachunkach jednostek podleg?ych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 3 do III cz??ci specyfikacji.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 137-337215

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.3

Au lieu de:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
Lire:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: ePUAP

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Opis sporz?dzenia oferty, forma ich sk?adanie oraz warunki otwarcia ofert opisane s w rozdziale 3 i 20 SIWZ a tak?e w sekcji IV.2.7 og?oszenia o zamÛwieniu. Ka?da inna forma z?o?enia ofert ni opisana w rozdziale 3 i 20 SIWZ a tak?e w sekcji IV.2.7 og?oszenia o zamÛwieniu jest niedopuszczalna pod rygorem mo?liwo?ci odrzucenia oferty.

 
 
C L A S S E    C P V
66112000 - Services de dépôts 
66113000 - Services de concession de crédit