Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Appareils et instruments m╚dicaux divers

2020/S 68-161133  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Toru?: Appareils et instruments m╚dicaux divers 2020/S 068-161133 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Adresse postale: ul. ?wi?tego J█zefa 53˝59 Ville: Toru Code NUTS: PL Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zam█wie Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: zamow_publ@wszz.torun.pl T╚l╚phone: +48 566793496 Fax: +48 566793682 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa nadajnik█w telemetrycznych, echokardiograf█w Num╚ro de r╚f╚rence: W.Sz.Z: TZ-280-44/20
II.1.2) Code CPV principal 33190000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa nadajnik█w telemetrycznych, echokardiograf█w
   2.  Specyfikacj asortymentowo-ilo?ciowo-cenow i standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?laj za??czniki od nr 2/1 do 2/3 do SIWZ, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
   3.  Wymagane i punktowane parametry techniczno-u?ytkowe zamawianego sprz?tu okre?laj za??czniki od nr 2/1a do 2/3a do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. J█zefa 53-59 w Toruniu, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Specyfikacj asortymentowo-ilo?ciowo-cenow i standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 2/1 do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty. Wymagane i punktowane parametry techniczno-u?ytkowe zamawianego sprz?tu okre?la za??cznik nr 2/1a do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 40 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. J█zefa 53-59 w Toruniu, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Specyfikacj asortymentowo- ilo?ciowo-cenow i standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 2/2 do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty. Wymagane i punktowane parametry techniczno-u?ytkowe zamawianego sprz?tu okre?la za??cznik nr 2/2a do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 40 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. J█zefa 53-59 w Toruniu, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Specyfikacj asortymentowo-ilo?ciowo-cenow i standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 2/3 do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty. Wymagane i punktowane parametry techniczno-u?ytkowe zamawianego sprz?tu okre?la za??cznik nr 2/3a do SIWZ, kt█ry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 40 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
2.Wykonawca zobowi?zany jest za??czy do oferty wst?pne o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu ˝ za?. nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania w zakresie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a ten kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego tak?e nw. dokumenty potwierdzaj?ce te okoliczno?ci, tj.: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, Wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. W celu z?o?enia o?wiadczenia mo?na wykorzysta wz█r zawarty w za?. nr 7 do SIWZ; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne. W celu z?o?enia o?wiadczenia mo?na wykorzysta wz█r zawarty w za?. nr 7 do SIWZ; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego post?powania, kt█rej adres wskazany jest na stronie (www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje), o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu za po?rednictwem formularza ĐWy?lij wiadomo??ţ dost?pnego na stronie danego post?powania, kt█rej adres wskazany jest na stronie (www.platformazakupowa.pl/ Wszz_toruno?wiadczenie) o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
   4.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu: 1) sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w.
   4. 1. Zamawiaj?cy ??da b?dzie od Wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na Zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy (tego kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt 3b ppkt 1˝4 SIWZ.
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun www.platformazakupowa.pl/
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca zobowi?zany jest za??czy do oferty wst?pne o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (cz?? IV sekcja) ˝ za?. nr 8 do SIWZ, a ten kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego tak?e dokument potwierdzaj?cy te okoliczno?ci tj.: a) posiada dokument potwierdzaj?cy, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn minimum: ˇ zadanie nr 1 ˝ 32 400,00 PLN, ˇ zadanie nr 2 ˝ 12 000,00 PLN, ˇ zadanie nr 3 ˝ 48 000,00 PLN. W przypadku gdy Wykonawca sk?ada ofert na kilka zada nale?y wykaza si dokumentem potwierdzaj?cym ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej na minimaln sum gwarancyjn r█wn sumie tych zada?, kt█rych dotyczy oferta. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca zobowi?zany jest za??czy do oferty wst?pne o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (cz?? IV sekcja) ˝ za?. nr 8 do SIWZ, a ten kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego tak?e dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno?ci, ?e dysponuje: a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw sprz?tu medycznego o warto?ci minimum ˇ zadanie nr 1 ˝ 24 300,00 PLN, ˇ zadanie nr 2 ˝ 9 000,00 PLN, ˇ zadanie nr 3 ˝ 111 000,00 PLN brutto ka?da dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. Wykonawca sk?adaj?cy ofert na kilka zada musi wykaza si wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej warto?ci ??cznej r█wnej sumie tych zada?. Wykaz dostaw przygotowa wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ.
   2. 1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   2. 2. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w,w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   2. 2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert dokument█w, kt█re okre?laj w szczeg█lno?ci: 1) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. Wykonawca powo?uj?cy si na zasoby podmiotu trzeciego musi z?o?y wraz z ofert na platformie zobowi?zanie podmiotu trzeciego (w formie orygina?u dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam█wienia oraz dowody, ?e osoba podpisuj?ca takie zobowi?zanie, by?a uprawniona do dzia?ania w imieniu podmiotu trzeciego. Pe?nomocnictwo nale?y sk?ada w formie orygina?u podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   2. 3. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2. 4. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia,Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   2. 5. Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   2. 6. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzaj spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: 1) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub 2) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn?, o kt█rych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
   2. 7. Je?eli tre? informacji przekazanych przez Wykonawc w jednolitym europejskim dokumencie zam█wienia, o kt█rym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, kt█rych Zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokument█w, w szczeg█lno?ci o kt█rych mowa w ▀ 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od ??dania tych dokument█w od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz braku podstaw wykluczenia s odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zam█wienia.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si w siedzibie Zamawiaj?cego w Dziale zam█wie publicznych i zaopatrzenia Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42,87-100 Toru?, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
18. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nw. dokument█w: A/ Aktualne deklaracje zgodno?ci oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej* potwierdzaj?ce, ?e oferowane wyroby medyczne s zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustaw z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186). Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrob█w Medycznych klasy I z funkcj pomiarow lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrob█w medycznych do implantacji, wyrob█w medycznych do diagnostyki in vitro, B/ Certyfikat badania projektu ˝ dla wyrob█w klasy III* * je?eli dotycz oferowanych wyrob█w. C/ Prospekt█w/ katalog█w zawieraj?cych opis parametr█w techniczno-u?ytkowych oferowanego sprz?tu. 19. Pozosta?e wymagane dokumenty stanowi?ce integraln cz?? Đofertyý wymagane na etapie jej sk?adania: a) dokument potwierdzaj?cy wp?at wadium we w?a?ciwej wysoko?ci.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ˝ w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   9.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 10. ?rodki ochrony prawnej szczeg█?owo unormowane s w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers