Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:Équipement multimédia

2023/S 194-607183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Toru?: Équipement multimédia 2023/S 194-607183 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Kujawsko-Pomorskie Numéro national d'identification: ZW-I.272.53.2023 Adresse postale: Urz?d Marsza?kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toru?, pok. 337 Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Jaroszewska Courriel: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl Téléphone: +48 566218281 Fax: +48 566218455 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://umwkp.rbip.mojregion.info/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Stworzenie systemu elektronicznego plakatu na potrzeby partnerów projektu "Kultura w zasi?gu
   2. 0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Numéro de référence
:
ZW-I.272.86.2023
II.1.2) Code CPV principal 32322000 Équipement multimédia
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Stworzenie systemu elektronicznego plakatu na potrzeby partnerów projektu "Kultura w zasi?gu
   2. 0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia?anie
   2. 2 Cyfrowa dost?pno?? i u?yteczno?? informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Szczegó?owo opisane we wzorze umowy i OPZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 731 707.32 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30231320 Moniteurs à écran tactile 32323000 Moniteurs vidéo 32324300 Matériel de télévision 32417000 Réseaux multimédia 48000000 Logiciels et systèmes d'information 48783000 Logiciels de gestion de contenu
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Stworzenie systemu elektronicznego plakatu na potrzeby partnerów projektu "Kultura w zasi?gu
   2. 0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia?anie
   2. 2 Cyfrowa dost?pno?? i u?yteczno?? informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Szczegó?owo opisane we wzorze umowy i OPZ
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze ?rodków bud?etu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 141-450615
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Solix sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6642122452 Adresse postale: ul. Ko?cielna 7 Ville: Starachowice Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 509 672.68 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 731 707.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 373 170.73 PLN Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Wszelkie prace monta?owe, co stanowi 10% Zamówienia.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?,o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dlatego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1, 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Stworzenie systemu elektronicznego plakatu na potrzeby partnerów projektu "Kultura w zasi?gu
   2. 0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30231320 - Moniteurs à écran tactile 
32322000 - Équipement multimédia 
32323000 - Moniteurs vidéo 
32324300 - Matériel de télévision 
32417000 - Réseaux multimédia 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48783000 - Logiciels de gestion de contenu