Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:Logiciels mÈdicaux

2022/S 224-644504  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Toru?: Logiciels mÈdicaux 2022/S 224-644504 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Adresse postale: ul. ?wi?tego JÛzefa 53-59 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: zamow_publ@wszz.torun.pl TÈlÈphone: +48 566794011 Fax: +48 566793682 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto. NumÈro de rÈfÈrence: W.Sz.Z:TZ-280-70/22
II.1.2) Code CPV principal 48180000 Logiciels mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto, w celu realizacji projektu pn. ÑBudowa kujawsko-pomorskiego systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 569 050.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto, w celu realizacji projektu pn. ÑBudowa kujawsko-pomorskiego systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020î.
   1. 2. WzÛr specyfikacji cenowej przedmiotu zamÛwienia okre?la Za??cznik Nr 2 do SWZ.
   1. 3. Opis przedmiotu zamÛwienia w zakresie dostawy modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto okre?la Za??cznik Nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres serwisu z nadzorem autorskim / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy i wdro?enia / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 70%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Niniejsze zamÛwienie wspÛ?finansowane jest na podstawie umowy dotac. nr WCF-II.433.UE.520/2018 z 25.07.2018r. i aneksu Nr 1 z 04.04.2019r. do tej umowy, w ramach projektu pn. ÑBudowa kuj.-pom. systemu udost?pniania elektr. dokum. med. - I etapì w ramach RPO WojewÛdztwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, o? priorytetowa 2, Cyfrowy region, Dzia?anie
   2. 1 Wysoka dost?pno?? i jako?? e-us?ug publicznych.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 155-440485
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. I??ecka 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 920 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 569 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Dostawa modu?Ûw oprogramowania wraz z wdro?eniem i opiek? serwisow? do posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania dziedzinowego Carto. 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48180000 - Logiciels médicaux 
72260000 - Services relatifs aux logiciels