Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Logiciels mÈdicaux

2022/S 54-139581  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2022 S54 Pologne-Toru?: Logiciels mÈdicaux 2022/S 054-139581 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Piel?gnacyjno-Opieku?czy im. ks. Jerzego Popie?uszki Adresse postale: ul. Ligi Polskiej 8 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: zpo@zpotorun.pl TÈlÈphone: +48 566574290 Fax: +48 566574290 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
dostawa licencji z wdro?eniem i nadzorem autorskim, a tak?e sprz?tu i urz?dze? w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej NumÈro de rÈfÈrence: ZPO:ZP/22/2021
II.1.2) Code CPV principal 48180000 Logiciels mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa licencji z wdro?eniem i nadzorem autorskim w ramach rozbudowy posiadanego systemu informatycznego HIS Asseco, a tak?e sprz?tu i urz?dze? w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej Zak?adu Piel?gnacyjno-Opieku?czego im. ks. Jerzego Popie?uszki w Toruniu, z podzia?em na n/w zadania, w celu realizacji projektu pn. ÑBudowa kujawsko-pomorskiego systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020î: Zadanie Nr 1: dostawa, monta? i instalacja urz?dze? przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej. Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdro?enie oprogramowania HIS, nadzÛr autorski. Zadanie Nr 3: dostawa licencji dost?powych Windows Server CAL OLP Device lub rÛwnowa?nych.
   1. 2. Opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj? Za??czniki 3/1 do Nr 3/3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 891 654.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie Nr 1: dostawa, monta? i instalacja urz?dze? przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Piel?gnacyjno-Opieku?czy im. ks. Jerzego Popie?uszki w Toruniu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia w Zadaniu Nr 1 jest dostawa, monta? i instalacja urz?dze? przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.
   1. 2. Specyfikacj? cenow? okre?la Za??cznik Nr 2/1 do SWZ.
   1. 3. Opis przedmiotu zamÛwienia i wymagane minimalne parametry techniczno-u?ytkowe okre?la Za??cznik 3/1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy, monta?u i instalacji urz?dze? sieci przewodowej i bezprzewodowej / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu ÑBudowa Kuj.-Pom. systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej ñ II etapî realizowanego w ramach RPO WojewÛdztwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, O? priorytetowa
   2.  Cyfrowy Region, Dzia?anie
   2. 1, Wysoka dost?pno?? i jako?? e-us?ug publicznych.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdro?enie oprogramowania HIS, nadzÛr autorski.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48180000 Logiciels mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Piel?gnacyjno-Opieku?czy im. ks. Jerzego Popie?uszki w Toruniu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia w Zadaniu Nr 2 jest dostawa licencji, instalacja i wdro?enie oprogramowania HIS, nadzÛr autorski.
   1. 2. Specyfikacj? cenow? okre?la Za??cznik Nr 2/2 do SWZ.
   1. 3. Opis przedmiotu zamÛwienia i wymagane minimalne parametry techniczno-u?ytkowe okre?la Za??cznik 3/2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy, instalacji i wdro?enia oprogramowania / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu ÑBudowa Kuj.-Pom. systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej ñ II etapî realizowanego w ramach RPO WojewÛdztwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, O? priorytetowa
   2.  Cyfrowy Region, Dzia?anie
   2. 1, Wysoka dost?pno?? i jako?? e-us?ug publicznych.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie Nr 3: dostawa licencji dost?powych Windows Server CAL OLP Device lub rÛwnowa?nych.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48210000 Logiciels de gestion de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Piel?gnacyjno-Opieku?czy im. ks. Jerzego Popie?uszki w Toruniu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia w Zadaniu Nr 3 jest dostawa licencji dost?powych Windows Server CAL OLP Device lub rÛwnowa?nych.
   1. 2. Specyfikacj? cenow? okre?la Za??cznik Nr 2/3 do SWZ.
   1. 3. Opis przedmiotu zamÛwienia i wymagane minimalne parametry techniczno-u?ytkowe okre?la Za??cznik 3/3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy licencji oprogramowania / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu ÑBudowa Kuj.-Pom. systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej ñ II etapî realizowanego w ramach RPO WojewÛdztwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, O? priorytetowa
   2.  Cyfrowy Region, Dzia?anie
   2. 1, Wysoka dost?pno?? i jako?? e-us?ug publicznych.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 247-652455
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie Nr 1: dostawa, monta? i instalacja urz?dze? przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Che?mi?ska 191 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 300 796.34 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 299 798.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdro?enie oprogramowania HIS, nadzÛr autorski.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Che?mi?ska 191 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 585 415.34 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 583 906.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
W zakresie cz??ci Zadania Nr 2 dotycz?cej: nadzÛr nad pracami wdro?eniowymi, dostawa licencji, nadzÛr autorski nad dostarczonym oprogramowaniem oraz konsultacje i doradztwo w zakresie tej cz??ci zamÛwienia.
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie Nr 3: dostawa licencji dost?powych Windows Server CAL OLP Device lub rÛwnowa?nych.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Che?mi?ska 191 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 350.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie w przypadku niniejszego zamÛwienia wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,
   7. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt.
   7. 1.;
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 10. Odwo?anie winno zawiera? dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp. 11. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: nie zawiera brakÛw formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci. Wpis uiszcza si? najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 12. Odwo?uj?cy mo?e cofn?? odwo?anie do czasu zamkni?cia rozprawy. Cofni?te odwo?anie nie wywo?uje skutkÛw prawnych, jakie ustawa wi??e z wniesieniem odwo?ania do Prezesa Izby. 13. ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo unormowane s? w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/03/2022 Pologne-Toru?: Logiciels mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 17/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau 
48180000 - Logiciels médicaux 
48210000 - Logiciels de gestion de réseau