Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques

2023/S 18-048920  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Toru?: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques 2023/S 018-048920 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu NumÈro national d'identification: 879-20-76-803 Adresse postale: ul. Batorego 17/19 Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: dzp@med.torun.pl TÈlÈphone: +48 566100319 Fax: +48 566100306/+48 566557530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.med.torun.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa lekÛw.
NumÈro de rÈfÈrence: SSM.DZP.200.205.2022
II.1.2) Code CPV principal 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Apiksaban Apiksaban Isavuconazole Isavuconazole Epinephrinum Natrium hydricum cum Calcae Bupivacaine Alteplasum Alteplasum Alteplasum Quetiapine Quetiapine Nimodipinum Nimodipinum Gabapentinum Gabapentinum Lidocaine + Norepinephrine Levetiracetam Levetiracetam Levetiracetam Hyaluronate sodium Doxorubicinum Doxorubicinum Ponatynib Ponatynib Torasemide Ondansetron Trazodone Megestrol Ornithine aspartate Ornithine aspartate Bisoprolol Bisoprolol Opipramol Mitoxantrone Abirateroni acetas Pegfigrastimum Sertalinum Risperidonum
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 657 586.12 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 745 177.64 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19 87-100 Toru?
II.2.4) Description des prestations:
Apiksaban Apiksaban Isavuconazole Isavuconazole Epinephrinum Natrium hydricum cum Calcae Bupivacaine Alteplasum Alteplasum Alteplasum Quetiapine Quetiapine Nimodipinum Nimodipinum Gabapentinum Gabapentinum Lidocaine + Norepinephrine Levetiracetam Levetiracetam Levetiracetam Hyaluronate sodium Doxorubicinum Doxorubicinum Ponatynib Ponatynib Torasemide Ondansetron Trazodone Megestrol Ornithine aspartate Ornithine aspartate Bisoprolol Bisoprolol Opipramol Mitoxantrone Abirateroni acetas Pegfigrastimum Sertalinum Risperidonum
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy mo?e ulec zmniejszeniu, jednak?e zmniejszenie ilo?ci zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorc? ca?o?ci zamÛwienia Dostawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 230-663940
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa lekÛw.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 646 119.98 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 657 586.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
15. Wadium 15.1. Wadium w wysoko?ci: 24.000,00 z? powinno by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Okres wa?no?ci wadium powinien by? zgodny z terminem zwi?zania ofert?.
   8. 3. ZamÛwienie mo?e zosta? udzielone wykonawcy, ktÛry: ñ spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w pkt 12. SWZ ñ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ñ z?o?y? ofert? niepodlegaj?c? odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguje rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   8.  ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo unormowane s? w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Dostawa lekÛw. 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques