Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques

2023/S 97-302962  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Toru?: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques 2023/S 097-302962 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu NumÈro national d'identification: 879-20-76-803 Adresse postale: ul. Batorego 17/19 Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: dzp@med.torun.pl TÈlÈphone: +48 566100319 Fax: +48 566100306/+48 566557530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.med.torun.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa leku Darbepoetinum alfa NumÈro de rÈfÈrence: SSM.DZP.200.24.2023
II.1.2) Code CPV principal 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Darbepoetinum alfa Wstrzykiwacz z zabezpieczeniem przed zak?uciem lub ampu?kostrzykawka 500mcg/ml
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 077 676.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19 87-100 Toru?
II.2.4) Description des prestations:
Darbepoetinum alfa Wstrzykiwacz z zabezpieczeniem przed zak?uciem lub ampu?kostrzykawka 500mcg/ml, Uwaga! 1)Dostawa leku zgodnie z wymogami producenta 2)Zachowana wymagana temperatura podczas transportu oraz monitoring temperatury podczas transportu przez Dostawc? !!
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy mo?e ulec zmniejszeniu, jednak?e zmniejszenie ilo?ci zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorc? ca?o?ci zamÛwienia Dostawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 071-217679
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa leku Darbepoetinum alfa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMGEN SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: 527-24-20-782 Adresse postale: PU?AWSKA 145 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-715 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 077 676.00 PLN Offre la plus basse: 1 163 890.08 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 163 890.08 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wadium w wysoko?ci: 16.000,00 z? powinno by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Okres wa?no?ci wadium powinien by? zgodny z terminem zwi?zania ofert?. ZamÛwienie mo?e zosta? udzielone wykonawcy, ktÛry: ñ spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w pkt 12. SWZ ñ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ñ z?o?y? ofert? niepodlegaj?c? odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert? oraz sk?adanych na wezwanie w celu potwierdzenia warunkÛw w post?powaniu okre?lonych w SWZ zawiera rozdz.14 i 15 SWZ. Rozdzia? 13 zawiera podstawy wykluczenia wykonawcÛw z post?powania
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguje rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   8.  ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo unormowane s? w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa leku Darbepoetinum alfa 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques