Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage

2020/S 124-304954  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Toru?: Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage 2020/S 124-304954 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Toru S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000021671 Adresse postale: Ceramiczna 6 Ville: Toru Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kierat Courriel: anna.kierat@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 781900881 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.pgeenergiaciepla.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie stanu technicznego oraz wykonanie prac obs?ugowych w?z?Ûw cieplnych
II.1.2) Code CPV principal 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Utrzymanie w?z?Ûw cieplnych w zakresie konserwacji i przegl?dÛw urz?dze oraz obs?uga w zakresie wykonania czynno?ci przerwania i wznowienia ogrzewania, regulacji hydraulicznej w?z?Ûw, regulacji nastaw automatyki, przygotowania w?z?Ûw i obiektÛw zasilanych do wznowienia ogrzewania, w PGE Toru S.A.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Toru?, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie w?z?Ûw cieplnych w zakresie konserwacji i przegl?dÛw urz?dze oraz obs?uga w zakresie wykonania czynno?ci przerwania i wznowienia ogrzewania, regulacji hydraulicznej w?z?Ûw, regulacji nastaw automatyki, przygotowania w?z?Ûw i obiektÛw zasilanych do wznowienia ogrzewania, w PGE Toru S.A.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/09/2020 Fin: 31/08/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 
1.Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum ubezpieczenia nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony z?otych).
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa powy?ej, wykonawca z?o?y nast?puj?ce dokumenty/o?wiadczenia: a) dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn wskazan przez zamawiaj?cego w pkt 15.6.2 SIWZ.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:
   1.  w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykonywa prace w zakresie wykonywania us?ug dotycz?cych utrzymania i obs?ugi w?z?Ûw cieplnych; w przypadku wspÛlnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamÛwienia przez dwÛch lub wi?cej wykonawcÛw wystarczy, ?e wykonawcy spe?ni warunek wspÛlnie;
   2.  dysponuje co najmniej nast?puj?cymi osobami skierowanymi przez wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego:
   2. 1. personel z w?a?ciwymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi, obowi?zuj?cymi przy eksploatacji urz?dze energetycznych w zakresie konserwacji, obs?ugi, remontÛw i pomiarÛw. Wymagane s nast?puj?ce uprawnienia: a. grupa
   2.  Urz?dzenia wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o oraz inne urz?dzenia energetyczne: ó sieci i instalacje cieplne wraz z urz?dzeniami pomocniczymi o przesyle ciep?a powy?ej 50 kW, ó przemys?owe urz?dzenia odbiorcze gor?cej wody o mocy powy?ej 50 kW, ó aparatura kontrolno-pomiarowa i urz?dzenia automatycznej regulacji do urz?dze i instalacji wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o, b. grupa
   1.  Urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce i zu?ywaj?ce energi elektryczn w zakresie obs?ugi: ó urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu nie wy?szym ni 1 kV; (rozdzielnice elektryczne, elektryczne urz?dzenia nap?dowe, urz?dzenia o?wietlenia elektrycznego, instalacje elektryczne), ó aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz?dzenia automatycznej regulacji, sterowania i zabezpiecze urz?dze i instalacji wymienionych w punkcie a;
   3.  w celu wykazania spe?nienia przez wykonawc warunkÛw, o ktÛrych mowa powy?ej, wykonawca winien z?o?y?: a) wykaz us?ug zgodnych z przedmiotem zamÛwienia wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ inne dokumenty. Wykaz us?ug nale?y przedstawi zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SIWZ, b) wykaz osÛb, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o zamÛwienie w rozumieniu art. 23 Pzp:
   1.  ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamÛwienia i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
   2.  musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamÛwienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp ñ fakt ustanowienia pe?nomocnika musi wynika z za??czonych do oferty dokumentÛw ñ wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem;
   3.  pe?nomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa jakiego post?powania dotyczy, wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj si o zamÛwienie, dane pe?nomocnika, czynno?ci jakie w post?powaniu ma prawo wykonywa pe?nomocnik;
   4.  przed zawarciem umowy, je?eli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy mo?e wezwa do przedstawienia umowy reguluj?cej wspÛ?prac tych wykonawcÛw.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
WzÛr umowy stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si w dniu 3 sierpnia 2020 r. do godziny 10.30 za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE, poprzez odszyfrowanie ofert, pod adresem (https://swpp2.gkpge.pl) oraz poprzez transmisj online za po?rednictwem po??czenie Skype, uruchamianego poprzez poni?szy link: (https://meet.gkpge.pl/anna.kierat/N3440VM7). https://swpp2.gkpge.pl https://meet.gkpge.pl/anna.kierat/N3440VM7
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca na potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowi?zany jest do z?o?enia za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE, Jednolity europejski dokument zamÛwienia zwany dalej ÑJEDZî przy czym nale?y go z?o?y w formie elektronicznej, a plik musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 21 SIWZ.
   2.  Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie poni?szych dokumentÛw:
   2. 1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o ktÛrych mowa w pkt 15.2. SIWZ:
   2. 1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13ñ14 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp aktualnej na dzie z?o?enia, wystawionych nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 1.2. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 1.3. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 1.4. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 1.5. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
   2. 1.6. o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ;
   2. 1.7. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ;
   2. 1.8. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ.
   3.  Na podstawie art. 24aa Pzp ñ proc. odwrÛcona.
   4.  SIWZ dost?pna na stronie: (https://swpp2.gkpge.pl/).
   5.  Wraz z ofert nale?y z?o?y Formularz cenowy ñ za??cznik nr 4 do SIWZ. https://swpp2.gkpge.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   6. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   6. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie:
   7. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage