01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Services d'architecture, d'ingÈnierie et de mÈtrage

2018/S 235-537935 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/12/2018 S235  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Toru?: Services d'architecture, d'ingÈnierie et de mÈtrage 2018/S 235-537935 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Miasta Toru Wa?y gen. Sikorskiego 8 Toru 87-100 Pologne Point(s) de contact: Kamila GÛral TÈlÈphone: +48 566118698 Courriel: k.goral@um.torun.pl Fax: +48 566118636 Code NUTS: PL613 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.torun.pl www.bip.torun.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. ÑRemont i przebudowa budynku u?yteczno?ci publicznej wraz z podwÛrzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniuî. NumÈro de rÈfÈrence: 158/2018
II.1.2) Code CPV principal 71250000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. ÑRemont i przebudowa budynku u?yteczno?ci publicznej wraz z podwÛrzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniuî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 79 268.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Code NUTS: PL613 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Miasta Toru
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. ÑRemont i przebudowa budynku u?yteczno?ci publicznej wraz z podwÛrzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniuî.
   2.  Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: ó kompleksowy remont i przebudow budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z zagospodarowaniem terenu podwÛrza. Obecny stan budynku ogranicza jego u?ytkowanie i ca?kowicie uniemo?liwia dost?p do budynku m.in. osobom niepe?nosprawnym. W ramach projektu zostan wykonane nast?puj?ce prace: ó odrestaurowanie klatki schodowej, ó naprawa lub wymiana posadzek, ó od?wie?enie ?cian i sufitÛw wraz z miejscow napraw?, ó wymiana pokrycia dachowego na cz??ci budynku wraz z pracami towarzysz?cymi, ó wymiana instalacji C.O. i C.W., ó wymiana lub naprawa instalacji wod.-kan., ó wymiana lub naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, ó wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej, CCTV, p.po?., ó odrestaurowanie elewacji wraz z dociepleniem od strony wej?cia, ó w miar mo?liwo?ci docieplenie ?cian i stropodachu, ó przystosowanie obiektu dla osÛb niepe?nosprawnych (winda), ó rekultywacja terenu podwÛrza wraz z ogrodzeniem dla mieszka?cÛw zespo?u staromiejskiego.
   3.  Wykaz opracowa wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia: 1) projekt koncepcyjny (zawieraj?cy: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, opis), 2) projekt budowlany zawieraj?cy wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) projekt aran?acji i wyposa?enia wn?trz, 4) ocena stanu technicznego budynku, 5) informacja dotycz?ca bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt budowlanych (wszystkie bran?e) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna), 7) przedmiar robÛt + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 9) zbiorcze zestawienie ca?o?ci kosztÛw inwestycji (ÑZZKî), w tym wynikaj?ce m.in. z kosztorysÛw inwestorskich, kosztÛw wykonania dokumentacji projektowej, nadzorÛw inwestorskich i autorskich, wyposa?enia i innych, 10) inne opracowania wynikaj?ce z otrzymanych warunkÛw technicznych przy??czenia oraz niezb?dne do spe?nienia wszystkich zak?adanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budow / lub, gdy pozwolenie na budow nie jest wymagane ñ do zg?oszenia zamiaru rozpocz?cia robÛt budowlanych oraz pozwolenia na u?ytkowanie obiektu, 11) dokumentacja projektowa tak?e w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (AutoCAD 2008).
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wyklucze na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o ktÛrych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrze?e?, o ktÛrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.
   8.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwrÛcon na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres r?kojmi w miesi?cach - nie mniej ni 36 miesi?cy i nie wi?cej ni 72 miesi?ce / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji: Etap I (projekt koncepcyjny): rozpocz?cie: z dniem zawarcia umowy, zako?czenie: nie pÛ?niej ni 3 tyg. od zawarcia umowy, Etap II (projekt budowlany zawieraj?cy wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozosta?e opracowania przedmiotu umowy): rozpocz?cie: po zaakceptowaniu przez Zamawiaj?cego proj. koncepcyjnego, zako?czenie: nie pÛ?niej ni 20 tyg. od zawarcia umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 181-410217
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. ÑRemont i przebudowa budynku u?yteczno?ci publicznej wraz z podwÛrzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniuî.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Przedsi?biorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14 Bydgoszcz 85-390 Pologne Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 79 268.29 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 119 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Projekt bran?y konstrukcyjno - budowlanej, projekt bran?y elektrycznej wykonaca zleci firmie Biosfera Projekt Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Przedsi?biorstwu Publicznych ProjektÛw Elektroenergetycznych z Warszawy
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si wykonawcÛw w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. O?wiadczenia i dok. sk?adane przez Wykonawc?:
   1.  O?wiadczenie Wykonawcy, ktÛre z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowi tajemnic przedsi?biorstwa,
   2.  O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej,
   3.  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   4.  O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci,
   5.  O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si o zamÛwienia publiczne,
   6.  Zobowi?zanie podmiotÛw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamÛwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobÛw, zamawiaj?cy ??da dokumentÛw, ktÛre okre?laj w szczegÛlno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobÛw innego podmiotu; b) sposÛb wykorzystania zasobÛw innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego; c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolno?ciach, ktÛrych Wykonawca polega w odniesieniu do warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, ktÛrych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   7.  DowÛd wniesienia wadium,
   8.  Formularz ofertowy,
   9.  Orygina Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) w wersji elektronicznej, o tre?ci zgodnej z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (za??cznik nr 4 do SIWZ), wype?nionego zgodnie ze wskazÛwkami okre?lonymi w pkt 5 SIWZ, 10. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokument wymieniony w pkt
   3.  oraz o?wiadczenia o ktÛrych mowa w pkt 4 oraz pkt 5, 11. Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp sk?ada o?wiadczenie jak cz?? zamÛwienia zamierza powierzy podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawcÛw ñ o?wiadczenie sk?adane w przypadku korzystania z podwykonawcÛw ñ za??cznik nr 9, 12. Wykaz dokumentÛw i o?wiadcze jakie ma dostarczy Wykonawca krajowy lub Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje si w punkcie
   4. 3 SIWZ. 13. Wadium w wysoko?ci 500,00 PLN powinno by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Okres wa?no?ci wadium powinien by zgodny z terminem zwi?zania ofert?. Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu na konto UMT Za dat wniesienia wadium przyjmuj si dat jego wp?ywu na konto Zamawiaj?cego. b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach SpÛ?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 00-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz podniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielnie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno: ó wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, ó zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, ó okre?la ??danie oraz ó wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   4. 1. Odwo?anie na tre? og?oszenia o zamÛwieniu wnosi si w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w DUUE, a wobec postanowie SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
   4. 2. Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w punkcie
   4. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni liczonym od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiaj?cego kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiaj?cy lub Odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy.
   6.  Na wyrok Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby, b?d miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa KIO.
   7.  Skarg wnosi si w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce operatora publicznego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
   8.  SzczegÛ?owe zasady dotycz?ce wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej okre?la dzia VI ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 00-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage