Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 68-162398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Toru?: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 068-162398

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 047-111334)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Toru
Adresse postale: ul. Wa?y gen. Sikorskiego 8
Ville: Toru
Code NUTS: PL613
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Janusz Majewski
Courriel: jamaj@um.torun.pl
Téléphone: +48 566118721
Fax: +48 566118636 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.um.torun.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.torun.pl

www.um.torun.pl
www.bip.torun.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa szko?y podstawowej na lewobrze?u przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu".

Numéro de référence: 11/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71250000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa szko?y podstawowej na lewobrze?u przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-111334

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa szko?y podstawowej na lewobrze?u przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu"
   1. 2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: - zakres dok. proj. obejmuje budow szko?y podstawowej wg za?o?e okre?lonych w dalszej cz??ci umowy wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i przy??czeniem do infrastruktury zewn?trznej przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu, - lokalizacj obiektu obj?tego oprac. planuje si przy ul. Strza?owej, w jednostce planistycznej 73.19.UP1 (dz. nr 125/1 obr?b 66 - pow. ca?kowita dzia?ki wynosi
   1. 5541 ha). Pozosta?y teren obj?ty oprac. obejmuje dzia?ki geodezyjne nr 107/1, 126/4, 130, 132, 133 w obr?bie 66 oraz inne, które s niezb?dne do wykonania zadania oraz wynikn np. z warunków przy??czenia do infrastruktury zewn?trznej, - projektowany obiekt b?dzie szko? podstawow 8-klasow po 4 oddzia?y w ka?dej klasie, ??cznie 32 oddzia?y. Przy za?o?eniu 25 uczniów w klasie, razem ok. 800 uczniów w szkole. Dodatkowo obiekt zawiera b?dzie przedszkole z 6 oddzia?ami na 150 dzieci. Ponadto w szkole znajdowa si b?dzie kuchnia (obs?. szko? i przedszkole), du?a sala gimnastyczna z ma? widowni z zapleczem sanitarno-szatniowym. W budynku szko?y zosta?a uwzgl?dniona filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) - Ksi??nicy Kopernika?skiej w Toruniu o pow. ok. 600-700m2, która zgodnie z wytycznymi u?ytkownika ma równie obs?ugiwa uczniów placówki, - przedszkole oraz filia Woj. Biblioteki Publicznej musz funkcjonowa równie jako oddzielne i niezale?ne obiekty, - w obiekcie przewidziano równie basen o wymiarach 25 x 12,5 m o g??boko?ci 0,9-1,80 m z zapleczem, po 2 szatnie m?skie i damskie z sanitariatem, szatnie dla osób niepe?nosprawnych, - kompleksow wielob. dok. proj-kosztorys nale?y wykona dla ca?ego obiektu z podzia?em na 2 etapy: etap I - szko?a podstawowa wraz z oddzia?ami przedszkolnymi, filia WBP - Ksi??nica Kopernika?ska oraz zagospodarowanie terenu, etap II - basen (p?ywalnia), - oprac. obj?te przedm. umowy wraz z dok. dla uzyskania pozw. na budow nale?y wykona dla ka?dego etapu oddzielnie, w celu umo?liwienia realizacji basenu w pó?niejszym terminie od szko?y, - materia?em wyj?ciowym do opracowania przedmiotu umowy jest Uchwa?a nr 646/13 Rady Miasta Torunia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla obszaru po?o?onego w rejonie ulic Podgórskiej, Strza?owej i Gerwazego w Toruniu z dnia 21.11.2013 r. (stanowi?ca za??cznik do SIWZ), - w projekcie nale?y zawrze analiz?, o której jest mowa w rozporz?dzeniu Ministra Trans-portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), - obiekt nale?y zaprojektowa uwzgl?dniaj?c parametry wspó?czynnika przenikania ciep?a oraz energoch?onno? budynku na rok 2021, - w ramach prac projektowych nale?y przewidzie udzia w spotkaniach w charakterze prelegenta oraz wykona prezentacj multimedialn wykonanych opracowa?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz wzór umowy (zal.6) stanowi?cy za??cznik do SIWZ

Lire:

Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa szko?y podstawowej na lewobrze?u przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu".
   1. 2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: - zakres dok. proj. obejmuje budow szko?y podstawowej wg za?o?e okre?lonych w dalszej cz??ci umowy wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i przy??czeniem do infrastruktury zewn?trznej przy ul. Strza?owej 15 w Toruniu, - lokalizacj obiektu obj?tego oprac. planuje si przy ul. Strza?owej, w jednostce planistycznej 73.19.UP1 (dz. nr 125/1 obr?b 66 - pow. ca?kowita dzia?ki wynosi
   1. 5541 ha). Pozosta?y teren obj?ty oprac. obejmuje dzia?ki geodezyjne nr 107/1, 126/4, 130, 132, 133 w obr?bie 66 oraz inne, które s niezb?dne do wykonania zadania oraz wynikn np. z warunków przy??czenia do infrastruktury zewn?trznej, - projektowany obiekt b?dzie szko? podstawow 8-klasow po 4 oddzia?y w ka?dej klasie, ??cznie 32 oddzia?y. Przy za?o?eniu 25 uczniów w klasie, razem ok. 800 uczniów w szkole. Dodatkowo obiekt zawiera b?dzie przedszkole z 8 oddzia?ami na 200 dzieci. Sugerujemy, aby dwa dodatkowe oddzia?y przedszkolne umie?ci na I pi?trze w miejscu pomieszczenia nr P1.23 Salka sportowa. Gdyby powierzchnia wspomnianego pomieszczenia okaza?a si za ma?a, wówczas nale?y pomniejszy pomieszczenie nr S1.18 Biblioteka. Ponadto w szkole znajdowa si b?dzie kuchnia (obs?. szko? i przedszkole), du?a sala gimnastyczna z ma? widowni z zapleczem sanitarno-szatniowym. W budynku szko?y zosta?a uwzgl?dniona filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) - Ksi??nicy Kopernika?skiej w Toruniu o pow. ok. 600- 700 m2, która zgodnie z wytycznymi u?ytkownika ma równie obs?ugiwa uczniów placówki. Pomi?dzy budynkiem szko?y podstawowej a budynkiem mediateki w poziomie parteru nale?y zaprojektowa ??cznik, - przedszkole oraz filia Woj. Biblioteki Publicznej musz funkcjonowa równie jako oddzielne i niezale?ne obiekty, - w obiekcie przewidziano równie basen o wymiarach 25 x 12,5 m o g??boko?ci 0,9-1,80 m z zapleczem, po 2 szatnie m?skie i damskie z sanitariatem, szatnie dla osób niepe?nosprawnych, - kompleksow wielob. dok. proj-kosztorys nale?y wykona dla ca?ego obiektu z podzia?em na 2 etapy: etap I - szko?a podstawowa wraz z oddzia?ami przedszkolnymi, filia WBP - Ksi??nica Kopernika?ska oraz zagospodarowanie terenu, etap II - basen (p?ywalnia), - oprac. obj?te przedm. umowy wraz z dok. dla uzyskania pozw. na budow nale?y wykona dla ka?dego etapu oddzielnie, w celu umo?liwienia realizacji basenu w pó?niejszym terminie od szko?y, - materia?em wyj?ciowym do opracowania przedmiotu umowy jest uchwa?a nr 646/13 Rady Miasta Torunia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla obszaru po?o?onego w rejonie ulic Podgórskiej, Strza?owej i Gerwazego w Toruniu z dnia 21 listopada 2013 r. (stanowi?ca za??cznik do SIWZ), - w projekcie nale?y zawrze analiz?, o której jest mowa w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), - obiekt nale?y zaprojektowa uwzgl?dniaj?c parametry wspó?czynnika przenikania ciep?a oraz energoch?onno? budynku na rok 2021, - w ramach prac projektowych nale?y przewidzie udzia w spotkaniach w charakterze prelegenta oraz wykona prezentacj multimedialn wykonanych opracowa?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz wzór umowy (za?. 6) stanowi?cy za??cznik do SIWZ

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage