Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Services d'assistance relative aux systËmes

2022/S 131-374481  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Toru?: Services d'assistance relative aux systËmes 2022/S 131-374481 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Kujawsko-Pomorskie Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego NumÈro national d'identification: 9561945671 Adresse postale: Plac Teatralny Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Jaroszewska Courriel: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl TÈlÈphone: +48 566218361 Fax: +48 566218455 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rbip.mojregion.info/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego ñ zamÛwienie uzupe?niaj?ce NumÈro de rÈfÈrence: ZW-I.272.44.2022
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego ñ zamÛwienie uzupe?niaj?ce, szczegÛ?owo opisane w opisie przedmiotu zamÛwienia oraz we wzorze umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 600 346.02 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72317000 Services de stockage de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego ñ zamÛwienie uzupe?niaj?ce, szczegÛ?owo opisane w opisie przedmiotu zamÛwienia oraz we wzorze umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Infostrada Pomorza i Kujaw
   2. 0
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowi, ?e Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. W zwi?zku z konieczno?ci? modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego nale?y wszcz?? postepowanie. Do przeprowadzenia post?powania zosta? wybrany tryb zamÛwienia z wolnej r?ki, poniewa? przedmiotowe zamÛwienie polega na powtÛrzeniu podobnych us?ug i zosta?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. W zwi?zku z powy?szym przedmiotowe zamÛwienie mo?e by? ?wiadczone przez jednego wykonawc?, ktÛry ze wzgl?du na cechy techniczne oraz aspekty zwi?zane w ochron? praw wy??cznych jest zdolny do realizacji przedmiotowego zamÛwienia. W zwi?zku z powy?szym, zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezb?dnymi do przeprowadzenia post?powania zostanie skierowane do dotychczasowego wykonawcy Comarch Polska S.A., al. Jana Paw?a II 39a, 31-864 KrakÛw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
06/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Comarch Polska S.A.
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 39a Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31- 864 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 600 346.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwieniaoraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzpprzys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwotyokre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ?rodki ochronyprawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, oktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej wpost?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany napodstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzucasi? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie orazwskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lubrÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dlatego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?aniaw taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eliprzes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacjielektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cejpodstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo wterminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lubprzekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? wterminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto?? zamÛwienia jest rÛwnalub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1, 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, wktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciachstanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nieprzes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?eniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? wterminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia wtrybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ñ og?oszenia o udzieleniuzamÛwienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre niezawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Toru?: Services d'assistance relative aux systËmesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72317000 - Services de stockage de données