Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 12/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?: Services de gestion relatifs l'informatique

2021/S 199-519362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Toru?: Services de gestion relatifs l'informatique 2021/S 199-519362 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Toru Adresse postale: Wa?y gen. Sikorskiego 8 Ville: Toru Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila G█ral Courriel: wp@um.torun.pl T╚l╚phone: +48 566118698 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.torun.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://umtorun.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie, dostawa wraz z instalacj urz?dze i oprogramowania niezb?dnego do dzia?ania Centrum Kontaktu z Mieszka?cami w Toruniu w ramach projektu: ĐInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0ţ. Num╚ro de r╚f╚rence: 69/2021
II.1.2) Code CPV principal 72510000 Services de gestion relatifs l'informatique
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie, dostawa wraz z instalacj urz?dze i oprogramowania niezb?dnego do dzia?ania Centrum Kontaktu z Mieszka?cami w Toruniu w ramach projektu: ĐInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0ţ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 30230000 Mat╚riel informatique 30236000 Mat╚riel informatique divers 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 48821000 Serveurs de r╚seau 79512000 Centre d'appels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Miasta Toru
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie zadania pn.: ĐWykonanie , dostawa wraz z instalacj urz?dze i oprogramowania niezb?dnego do dzia?ania Centrum Kontaktu z Mieszka?cami w Toruniu w ramach projektu: ĐInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0ţ.ţ.
   1. 2. Przedmiot zam█wienia obejmuje wykonanie, dostaw wraz z instalacj urz?dze i oprogramowania niezb?dnego do dzia?ania Centrum Kontaktu z Mieszka?cami (CKzM), realizowanego w ramach projektu ĐInfrostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0ţ dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w zakresie oraz w spos█b okre?lony przez Za??cznik nr 1 do wzoru umowy ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi?cy integraln cz?? Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
   1. 3. Realizacja przedmiotu zam█wienia w zakresie etap█w odbywa si b?dzie zgodnie z nast?puj?c procedur?: a) Etap nr 1 ˝ Wykonanie Projektu Technicznego, b) Etap nr 2 ˝ Wdro?enie Systemu, wykonanie test█w i opracowanie dokumentacji powykonawczej, c) Etap nr 3 - realizacja szkole
   1. 4. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera OPZ stanowi?cy za??cznik nr 1 do SWZ.
   1. 5. Zamawiaj?cy informuje, i na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   1. 6. Rozwi?zania r█wnowa?ne ˝ Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie przez Wykonawc materia?█w lub rozwi?za r█wnowa?nych w stosunku do opisanych w dokumentacji. Opis zasad stosowania rozwi?za r█wnowa?nych zawarty jest w pkt 6 SWZ.
   1. 7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawc lub podwykonawc os█b na podstawie stosunku pracy - nie dotyczy.
   1. 8. Okres realizacji zam█wienia: zgodnie z ofert uznan przez Zamawiaj?cego za najkorzystniejsz , zgodnie z ustalonymi przez Zamawiaj?cego kryteriami oceny ofert. .
   1. 9. Wadium w wysoko?ci: 4 000 z (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100) powinno by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Okres wa?no?ci wadium powinien by zgodny z terminem zwi?zania ofert?. Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacj?: wadium: post?powanie 69/2021: Wykonanie, dostawa wraz z instalacj urz?dze i oprogramowania niezb?dnego do dzia?ania Centrum Kontaktu z Mieszka?cami w Toruniu w ramach projektu: ĐInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0ţ. Za dat wniesienia wadium przyjmuj si dat jego wp?ywu na konto Zamawiaj?cego. b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ˝ kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 110). Je?eli wadium jest wnoszone w formie por?czenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu orygina gwarancji lub por?czenia w postaci elektronicznej.
   1. 10. Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy PZP mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres realizacji zam█wienia w miesi?cach: minimalny okres realizacji to 3 miesi?ce , maksymalny okres realizacji to 6 miesi?cy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
numer projektu: RPKP.02.01.00-04-0001/17
II.2.14) Informations compl╚mentaires Okres obowi?zywanie zam█wienia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wpisuje okres realizacji zam█wienia w formularzu ofertowym. Zamawiaj?cy ustala minimalny okres realizacji zam█wienia na 3 miesi?ce, maksymalny okres realizacji na 6 miesi?cy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
zamawiaj?cy nie stawia szczeg█?owego warunku w tym zakresie
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
zamawiaj?cy nie stawia szczeg█?owego warunku w tym zakresie
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy (za??cznik nr 5 do SWZ). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie wykona nale?ycie co najmniej jedn us?ug obejmuj?c wdro?enie systemu z?o?onego z aplikacji obs?uguj?cej zg?oszenia telefoniczne dla miasta o liczbie mieszka?c█w powy?ej 60 000 wraz z integracj z systemem telekomunikacyjnym.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Realizacja przedmiotu zam█wienia w zakresie etap█w odbywa si b?dzie zgodnie z nast?puj?c procedur?: a) Etap nr 1 ˝ Wykonanie Projektu Technicznego, b) Etap nr 2 ˝ Wdro?enie Systemu, wykonanie test█w i opracowanie dokumentacji powykonawczej, c) Etap nr 3 - realizacja szkole Szczeg█?y dot. realizacji umowy zawarte s we wzorze umowy , kt█ry stanowi za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 08/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Urz?d Miasta Torunia, ul. Wa?y gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toru ˝ za pomoc platformy zakupowej
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog si ubiega wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu i spe?niaj warunki udzia?u okre?lone przez zamawiaj?cego w SWZ.
   1.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy sk?adaj z ofert nast?puj?ce dokumenty
:
1) JEDZ; 2) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w oraz okre?la w szczeg█lno?ci: ˇ zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, ˇ spos█b i okres udost?pnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia, ˇ czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz (o ile dotyczy) 3) pe?nomocnictwo ˝ gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert nie wynika z dokument█w rejestrowych.
   2.  Inne dokumenty: ˇ formularz ofertowy: (za??cznik nr 2 do SWZ ) - w formularzu ofertowym wykonawca wpisuje cen ofertow brutto, termin realizacji oraz nazw oferowanego oprogramowania i producenta oprogramowania. ˇ o?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (o ile dotyczy), ˇ zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (o ile dotyczy). - wykaz rozwi?za r█wnowa?nych (o ile dotyczy) ˇ dow█d wniesienia wadium.
   3.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie aktualnych nadzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (za??cznik nr 5 do SWZ); c) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ˝ formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: ˇ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; ˇ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; ˇ art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji; ˇ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
   4.  Wykaz pozosta?ych dokument█w i o?wiadcze jakie ma dostarczy wykonawca krajowy lub wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje si w punkcie 14.7 SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13.Szczeg█?owe zasady wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej zawiera dzia IX ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30230000 - MatÚriel informatique 
30236000 - MatÚriel informatique divers 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48821000 - Serveurs de rÚseau 
72510000 - Services de gestion relatifs Ó l'informatique 
79512000 - Centre d'appels