Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 04/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:Services relatifs aux déchets médicaux

2022/S 233-668717  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Toru?: Services relatifs aux déchets médicaux 2022/S 233-668717 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Adresse postale: ul. ?wi?tego Józefa 53-59 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zamówie? Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: zamow_publ@wszz.torun.pl Téléphone: +48 566793496 Fax: +48 566793682 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numéro de référence: W.Sz.Z:TZ-280-125/22
II.1.2) Code CPV principal 90524000 Services relatifs aux déchets médicaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zadanie nr 1: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ( w tym zaka?nych) - kody odpadów: a)18 01 02* , b)18 01 03* c)18 01 08* d) 18 01 09 e)18 01 82 * Zadanie nr 2: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - kody odpadów: a)18 01 01 b)18 01 04 c)18 01 06* d)18 01 07 e)18 01 10* f)18 01 81
   3. Specyfikacj? okre?laj?c? rodzaj i ilo?? odpadów b?d?cych przedmiotem wykonywanych us?ug okre?laj? Za??czniki od Nr 2/1 do Nr 2/2 do SWZ, które Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni? i za??czy? do oferty.
   4. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia z opisem zakresu us?ug (czynno?ci) i standardów jako?ciowych odnosz?cych si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik Nr 2a do SWZ, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi? i za??czy? do oferty.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 1: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (w tym zaka?nych)
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90524000 Services relatifs aux déchets médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
?wiadczenie us?ug dla jednostek Zamawiaj?cego zlokalizowanych przy ul. ?w. Józefa 53-59, ul. Konstytucji 3 Maja 42, ul. A. Mickiewicza 24/26, ul. Konstytucji 3 Maja 40a, ul. Grudzi?dzkiej 47 w Toruniu
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zadanie nr 1: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ( w tym zaka?nych) - kody odpadów: a)18 01 02* , b)18 01 03* c)18 01 08* d) 18 01 09 e)18 01 82 *
   1. 1. Specyfikacj? okre?laj?c? rodzaj i ilo?? odpadów b?d?cych przedmiotem wykonywanych us?ug okre?la Za??cznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni? i za??czy? do oferty.
   1. 2. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia z opisem zakresu us?ug (czynno?ci) i standardów jako?ciowych odnosz?cych si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik Nr 2a do SWZ, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi? i za??czy? do oferty.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Czas realizacji dodatkowego wywozu / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 2: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90524000 Services relatifs aux déchets médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
?wiadczenie us?ug dla jednostek Zamawiaj?cego zlokalizowanych przy ul. ?w. Józefa 53-59, ul. Konstytucji 3 Maja 42, ul. A. Mickiewicza 24/26, ul. Konstytucji 3 Maja 40a, ul. Grudzi?dzkiej 47 w Toruniu
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2: ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - kody odpadów: a)18 01 01 b)18 01 04 c)18 01 06* d)18 01 07 e)18 01 10* f)18 01 81
   1. 1. Specyfikacj? okre?laj?c? rodzaj i ilo?? odpadów b?d?cych przedmiotem wykonywanych us?ug okre?la Za??cznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni? i za??czy? do oferty.
   1. 2. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia z opisem zakresu us?ug (czynno?ci) i standardów jako?ciowych odnosz?cych si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik Nr 2a do SWZ, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi? i za??czy? do oferty.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Czas realizacji dodatkowego wywozu / Pondération: 35 Critčre de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, wst?pnego o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Za?. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a tak?e do z?o?enia w terminie nie krótszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia ?rodków dowodowych w zakresie niniejszego warunku, tj.: a) aktualne zezwolenie - decyzj? w?a?ciwego organu na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych we wskazanej w ofercie instalacji, zgodnie z Ustaw? z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pó?n. zm.); przed?o?one zezwolenie - decyzja w?a?ciwego organu musi obejmowa? kody odpadów medycznych podane w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania/zada?, którego/których dotyczy z?o?ona oferta. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   1.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych.
   2.  Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów.
   3.  Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a tak?e bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zosta?y przewidziane wzgl?dem wykonawcy - nie dotyczy to jednak o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   4.  Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj? spe?niania przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5.  Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania ofert, powo?ywa? si? na zdolno?ci lub sytuacj? podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega? on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby.
   6.  Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby.
   7.  Z uwagi na tre?? art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, wskazuje czy polega na zdolno?ci tych podmiotów w zakresie odpowiadaj?cym ponad 10% warto?ci zamówienia.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, wst?pnego o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Za?. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a tak?e do z?o?enia w terminie nie krótszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia ?rodków dowodowych w zakresie niniejszego warunku, tj.: a) wykaz minimum 1 us?ugi wykonanej lub wykonywanej w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o warto?ci minimum: Zadanie 1 631 830,00 z? brutto Zadanie 2 151 170,00 z? brutto w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy. Wykaz us?ug przygotowa? wg wzoru stanowi?cego Za?. Nr 4 do SWZ. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. W odniesieniu do us?ug w trakcie realizacji, których cz??? zosta?a faktycznie wykonana przez Wykonawc?, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej cz??ci zamówienia musi spe?nia? wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego. Wykonawca sk?adaj?cy ofert? na kilka zada? musi wykaza? si? wykonan? minimum 1 us?ug? dla ka?dego z zada?, których dotyczy jego oferta o warto?ci nie ni?szej ni? warto?? us?ug wymagana dla tych zada? lub minimum 1 us?ug? o warto?ci ??cznej dla zada?, których dotyczy jego oferta o warto?ci us?ug nie ni?szej ni? suma warto?ci wymagana dla tych zada?. Stosownie do tre?ci art. 117 ust. 3 w przypadku oferty wspólnej, w wykazie Wykonawca zobowi?zany jest wskaza?, który wspó?wykonawca deklaruje dysponowanie tymi zasobami, gdy? wskazany wspó?wykonawca/podmiot powinien wykona? us?ugi odpowiadaj?ce pod wzgl?dem przedmiotu i charakteru jego w?asnym (wykazanym) zdolno?ciom zawodowym (do?wiadczeniu). W tym wypadku znaczenie ma zgodno?? z wewn?trznym podzia?em ról konsorcjantów/wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?, który wskazano w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 w Pzp, do??czanym do oferty przez wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia. W sytuacji, gdy kilku konsorcjantów zamierza realizowa? us?ugi stanowi?ce przedmiot niniejszego zamówienia, ka?dy z nich musi zadeklarowa? w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust.4 odpowiednie procentowe zaanga?owanie w realizacj? zamówienia, a w konsekwencji tak?e wykaza? odpowiednie procentowo do?wiadczenie tj. odpowiednie do wskazanej wy?ej kwoty, w zakresie wcze?niejszej realizacji us?ug opisanych w niniejszym warunku udzia?u. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   4. 7. Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, wst?pnego o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Za?. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a tak?e do z?o?enia w terminie nie krótszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, którymi s?: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. Wzór o?wiadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Za??czniku nr 6 do SWZ. 3) O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp. Wzór o?wiadczenia dla Wykonawcy zawarty jest Za??czniku nr 7 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzone nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. 5) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Wzór o?wiadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Za??czniku nr 7a do SWZ. 6) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e nie podlega wykluczeniu z post?powania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie Wzór o?wiadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Za??czniku nr 7b do SWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy okre?la Za??cznik Nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2023 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 03/04/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/01/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Dzia? Zamówie? Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. ?w. Józefa 53-59, 87-100 Toru?, na platformie elektronicznej (www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   1. W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych us?ug z wymaganymi, cechami, lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia przedmiotowych ?rodków dowodowych a)wykaz posiadanych linii technicznych w zak?adzie unieszkodliwiania odpadów medycznych z podaniem ich aktualnej maksymalnej miesi?cznej wydajno?ci. Zamawiaj?cy wymaga aktualnej miesi?cznej wydajno?ci na poziomie: -dla Zadania nr 1-minimum 31.400 kg -dla Zadania nr 2-minimum
   7. 500 kg Wykonawca sk?adaj?cy ofert? na obydwa zadania dotycz?ce unieszkodliwiania odpadów medycznych musi wykaza? si? posiadanymi liniami technicznymi o wymaganej miesi?cznej wydajno?ci minimum 38.900 kg. b)wykaz potwierdzaj?cy dysponowanie pojazdami których Wykonawca planuje u?y? realizuj?c zamówienie, w tym: minimum 2 specjalistycznymi ?rodkami transportu przystosowanymi do przewozu materia?ów niebezpiecznych wyposa?onymi w wag? z aktualn? jej legalizacj?, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie transportu materia?ów niebezpiecznych
   2. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, je?eli Zamawiaj?cy wymaga ich z?o?enia, Wykonawca sk?ada wraz z ofert?.
   3. Je?eli Wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodków dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje si? je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodz? przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   4. Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium zgodnie z zapisami rozdzia?u VII SWZ.
   5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) informacji z KRK o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporz?dzenia w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych...-sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 Rozporz?dzenia w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed jego z?o?eniem. b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozpo. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych...- sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e: - nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem.
   6. Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia
   7. W przypadku z?o?enia wspólnej oferty wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   8. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, o?wiadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1Pzp, sk?ada ka?dy z wykonawców. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawców wykazuje spe?nianie warunków 10.W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.2 i 3 wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczególni wykonawcy
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7. Odwo?anie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,
   7. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt.
   7. 1.;
   8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   9. Odwo?anie w przypadkach innych ni? wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 10.Odwo?anie winno zawiera? dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp. 11.Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci. Wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 12.Odwo?uj?cy mo?e cofn?? odwo?anie do czasu zamkni?cia rozprawy. Cofni?te odwo?anie nie wywo?uje skutków prawnych, jakie ustawa wi??e z wniesieniem odwo?ania do Prezesa Izby. 13.?rodki ochrony prawnej szczegó?owo unormowane s? w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 ?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 04/01/2023 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux