Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:Services de stockage de donnÈes

2023/S 196-614610  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Toru?: Services de stockage de donnÈes 2023/S 196-614610 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Kujawsko-Pomorskie Adresse postale: Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toru? Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toru?, pok. 337 Courriel: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl TÈlÈphone: +48 566218281 Fax: +48 566218455 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
dostawa i wdro?enie Systemu Automatyzacji Zasilania (SAZ) danymi PZGiK dla Geoportalu WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego NumÈro de rÈfÈrence: ZW-I.272.134.2023
II.1.2) Code CPV principal 72317000 Services de stockage de donnÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
dostawa i wdro?enie Systemu Automatyzacji Zasilania (SAZ) danymi PZGiK dla Geoportalu WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu ÑInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0î w ramach systemu ERGO w zakresie Centralnego W?z?a Integruj?cego (CWI), Powiatowego W?z?a Integruj?cego (PWI).,
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 650 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
dostawa i wdro?enie Systemu Automatyzacji Zasilania (SAZ) danymi PZGiK dla Geoportalu WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu ÑInfostrada Kujaw i Pomorza
   2. 0î w ramach systemu ERGO w zakresie Centralnego W?z?a Integruj?cego (CWI), Powiatowego W?z?a Integruj?cego (PWI).,
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze ?rodkÛw bud?etu WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Art. 214 ust. 1 pkt. 1) ustawy prawo zamÛwie? publicznych Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: 1) dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia. Podmiot do ktÛrego ma zosta? skierowane zaproszenie do udzia?u w negocjacjach jest w?a?cicielem kodÛw ?rÛd?owych systemÛw oraz posiadaj? do nich prawa autorskie
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEOMATYKA KRAK"W S.C.
Adresse postale: ul. Ma?a GÛra 30 Ville: KRAK"W Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-864 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 650 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?,o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dlatego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb - w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1, 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dniazamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ñ og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 dostawa i wdro?enie Systemu Automatyzacji Zasilania (SAZ) danymi PZGiK dla Geoportalu WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72317000 - Services de stockage de données