Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Toru?:Véhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 226-650116  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Toru?: Véhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 226-650116 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojewódzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Toruniu Numéro national d'identification: 956-10-44-672 Adresse postale: Prosta 32 Ville: Toru? Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi@kujawy.psp.gov.pl Téléphone: +48 477512010 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kujawy.psp.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.kujawy.psp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych dla jednostek PSP województwa kujawsko - pomorskiego 4 sztuki z podzia?em na 4 cz??ci Numéro de référence: WT.2370.20.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych na potrzeby jednostek Pa?stwowej Stra?y Po?arnej województwa kujawsko - pomorskiego - 4 sztuki z podzia?em na 4 cz??ci". Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Niniejsze zamówienie zosta?o podzielone na cztery cz??ci. Przedmiot zamówienia powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w SWZ, b) by? fabrycznie nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj? odpowiednio dla ka?dej cz??ci za??czniki nr 1A, 1B, 1C i 1 D - opis przedmiotu zamówienia (specyfikacje techniczne), a szczegó?owe warunki realizacji za??cznik nr 4 - projekt umowy
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 065 040.65 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? A - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
jednostki PSP województwa kujawsko - pomorskiego
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? A - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1A do niniejszego SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20.000,00 z?. Wymagania dotycz?ce wadium okre?la rozdzia? XVII SWZ. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3% ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia okre?la rozdzia? XXIII SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? B - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
jednostki PSP województwa kujawsko - pomorskiego
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? B - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1B do niniejszego SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20.000,00 z?. Wymagania dotycz?ce wadium okre?la rozdzia? XVII SWZ. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3% ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia okre?la rozdzia? XXIII SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 172-486678
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? A - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 573-000-86-37 Adresse postale: Korwinów ul. Okólna 15 Ville: Wrzosowa Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-263 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 016 260.16 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 357 920.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? B - dostawa 1 sztuki ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego z nap?dem 4x4 (GCBA)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 573-000-86-37 Adresse postale: Korwinów ul. Okólna 15 Ville: Wrzosowa Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-263 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 016 260.16 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 357 920.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy ??da z?o?enia z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych (za??czniki 1A, 1B, 1C, 1D-OPZ). Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania w okoliczno?ciach przewidzianych w art. 257 pzp je?eli ?rodki które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zosta?y mu przyznane. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych ?rodków dowodowych, je?eli wymaga? ich z?o?enia w og?oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych. Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj?: 1)o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 6 do SWZ; 2)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 3)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 4) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5)za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ (wzór - za??cznik nr 8 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Wykaz dostaw, informacj? z banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo kredytowej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
19. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia. 19.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 19.2. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 19.3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 19.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 19.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 19.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 19.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 19.9. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? orzeczenia. 19.10. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 19.11. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. 19.12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. 19.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Dostawa ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych dla jednostek PSP województwa kujawsko - pomorskiego 4 sztuki z podzia?em na 4 cz??ci 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie