Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 30/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Travaux de construction

2021/S 228-599318  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Pologne-?ód?: Travaux de construction

2021/S 228-599318

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 188-488048)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto ?ód - Zarz?d Inwestycji Miejskich
Adresse postale: ul. Piotrkowska 175
Ville: ?ód
Code NUTS: PL711 Miasto ?ód
Code postal: 90-532
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Prowadz?cy post?powanie: Wydzia Zamówie Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?ód?; Maria Herszel, Anna Rubajczyk
Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uml.lodz.pl/
Adresse du profil d'acheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 5 - Rob. budowlane w zakres. przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospod. terenu i niezb?dn infr. techniczn?r

Numéro de référence: DSR-ZP-VIII.271.19.2021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na nieruchomo?ci Piotrkowska 118, obejmuj?cych przebudow?, remont i rozbiórk budynków oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia nowej zieleni, elementy ma?ej architektury i wykonaniem nowej lub przebudow istniej?cej infrastruktury technicznej, realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum ?odzi - Projekt
   5.  Post?powanie jest realizowane w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi - Projekt 5" WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 Projekt wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 188-488048

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 26/01/2022

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 29/03/2022

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 29/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 30/11/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia

Au lieu de:

Date: 29/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 30/11/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-?ód?: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
30/11/2021
24/11/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments 
45262800 - Travaux d'extension de bâtiments