Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 10/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Travaux de construction

2022/S 148-422628  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-?ód?: Travaux de construction

2022/S 148-422628

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 122-345724)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto ?ód? - Zarz?d Inwestycji Miejskich
Adresse postale: ul. Piotrkowska 175
Ville: ?ód?
Code NUTS: PL711 Miasto ?ód?
Code postal: 90-447
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aleksandra Piernikowska
Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Téléphone: +48 422726463
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse du profil d'acheteur: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?ódzka Spó?ka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wólcza?ska 17
Ville: ?ód?
Code NUTS: PL711 Miasto ?ód?
Code postal: 90-731
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aleksandra Piernikowska
Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Téléphone: +48 422726463
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse du profil d'acheteur: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w ul. Z?otno na odcinku od ul. Siewnej do ul. R?bie?skiej w ?odzi

Numéro de référence: ZIM-DZ.2620.56.2022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawc? zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w ul. Z?otno na odcinku od ul. Siewnej do ul. R?bie?skiej w ?odzi, z podzia?em na Zadania 1, 2 i
   3. 
   2.  Zamówienie nale?y realizowa? zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (odr?bnie dla ka?dego Zadania) oraz na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 122-345724

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje na temat aukcji elektronicznej

Au lieu de:

Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna Prosz? poda? dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy przeprowadzi aukcj? elektroniczn?, je?eli zostan? z?o?one w post?powaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu.
   3.  Szczegó?owe informacje nt. aukcji elektronicznej zawarte s? w Rozdziale XIX SWZ.

Lire:

Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  Dot. Sekcji II pkt II.2.7) - Termin wykonania zamówienia: 14 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, w tym terminy po?rednie zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, tj. (...)
   3.  W zwi?zku z art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej "ustaw?", z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych wyklucza si?:
   3. 1. Zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576, zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamówie? publicznych, na rzecz lub z udzia?em (...)
   3. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie? publicznych wyklucza si? (...)
   4.  W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczno?ci, o których mowa w pkt. 3 Zamawiaj?cy odrzuca ofert? Wykonawcy. Zaistnienie przes?anki wykluczenia b?dzie weryfikowane na podstawie o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert? oraz ogólnodost?pnych baz danych (...)
   5.  Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy równie? Wykonawc?, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci ustalenia beneficjenta rzeczywistego (...)
   6.  Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, tj: (...)
   7.  ZAWARTO?? OFERTY zosta?a okre?lona w Rozdziale XIV pkt IV SWZ.
   8.  Z uwagi na ograniczon? ilo?? znaków w rubrykach og?oszenia o zamówieniu, kryteria kwalifikacji oraz o?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? wykonawcy, potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zosta?y okre?lone w dokumentach zamówienia - SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Szczegó?owe informacje nt. warunków udzia?u, podstaw wykluczenia i wykaz o?wiadcze? lub dokumentów potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduj? si? w Rozdziale VIII, IX SWZ.
   9.  Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporz?dzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zwi?zana z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego zosta?a zawarta w Rozdziale XXVI SWZ. 10. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (...).

Lire:


   1.  Dot. Sekcji II pkt II.2.7) - Termin wykonania zamówienia: 14 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, w tym terminy po?rednie zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, tj. (...)
   3.  W zwi?zku z art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (...) wyklucza si?:
   3. 1. Zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576, zakazuje si? udzielania (...)
   3. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie? publicznych wyklucza si? (...)
   4.  W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczno?ci, o których mowa w pkt. 3 Zamawiaj?cy odrzuca ofert? Wykonawcy. Zaistnienie przes?anki wykluczenia b?dzie weryfikowane (...)
   5.  Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy równie? Wykonawc?, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci ustalenia beneficjenta rzeczywistego (...)
   6.  Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, tj: (...)
   7.  ZAWARTO?? OFERTY zosta?a okre?lona w Rozdziale XIV pkt IV SWZ.
   8.  Z uwagi na ograniczon? ilo?? znaków w rubrykach og?oszenia o zamówieniu, kryteria kwalifikacji oraz o?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? wykonawcy, potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zosta?y okre?lone w dokumentach zamówienia - SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Szczegó?owe informacje nt. warunków udzia?u, podstaw wykluczenia i wykaz o?wiadcze? lub dokumentów potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduj? si? w Rozdziale VIII, IX SWZ.
   9.  Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporz?dzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zwi?zana z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego zosta?a zawarta w Rozdziale XXVI SWZ. 10. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (...). 11. W post?powaniu zostanie zastosowania procedura, o której mowa w art. 139 ustawy (tzw. "procedura odwrócona"). Zamawiaj?cy najpierw dokona (...).

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/08/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 02/12/2022

Lire:

Date: 07/12/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 10/08/2022

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-?ód?: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 10/08/2022 03/08/2022 PL National