Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Travaux de construction d'autoroutes, de routes : Budowa drogi ekspresowej S19 Bia'?ystok : Lubartów odc. Mi'?dzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (pocz'?tek obwodnicy) z podzia'?em na 2 cz'?'?ci

2024/S 2024-083862  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83862-2024 - Modification du marché
Pologne – Travaux de construction d'autoroutes, de routes – Budowa drogi ekspresowej S19 Bialystok – Lubartów odc. Miedzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (poczatek obwodnicy) z podzialem na 2 czesci
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Budowa drogi ekspresowej S19 Bialystok – Lubartów odc. Miedzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (poczatek obwodnicy) z podzialem na 2 czesci
Description: Budowa drogi ekspresowej S19 Bialystok – Lubartów odc. Miedzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (poczatek obwodnicy) z podzialem na 2 czesci: Czesc I Miedzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyn Podlaski (Wezel Radzyn Podlaski Pólnoc) o dlugosci 22,329 km Czesc II Radzyn Podlaski – Kock (poczatek obwodnicy) o dlugosci 18,136 km
Identifiant de la procédure: 5819c777-dbcb-4977-ba48-e7052d4b99f1
Identifiant interne: O.Ki.D-3.2412.20.2021.mj
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc II Radzyn Podlaski – Kock (poczatek obwodnicy) o dlugosci 18,136 km
Description: Projektowany odcinek drogi ekspresowej S19 Miedzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (poczatek obwodnicy) stanowi fragment projektowanej drogi ekspresowej S19 lezacej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA oraz zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: bialskim, radzynskim, na terenie gmin Miedzyrzec Podlaski, Kakolewnica, Radzyn Podlaski i Miasto Radzyn Podlaski oraz radzynski, lubartowski, na terenie gmin Radzyn Podlaski, Borki, Kock. W ramach zadania przewidziana jest budowa drogi ekspresowej S19: CZESC II na odcinku Radzyn Podlaski – Kock (poczatek obwodnicy) o dlugosci 18,136 km. W zakres rzeczowy zadania wchodzi równiez: 1) budowa wezlów drogowych: - wezel „Radzyn Podlaski Poludnie”; - wezel „Borki” ; 2) Miejsca Obslugi Podróznych (MOP): - MOP Paszki – kat. I, strona lewa ok. 6+642; - MOP Sitno – kat. I, strona prawa ok. 8+319; 3) przebudowa istniejacych dróg w zakresie kolizji z droga ekspresowa, 4) budowa dróg innych niz droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejacych dróg, w celu przywrócenia naruszonych polaczen drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomosci, 5) budowa obiektów inzynierskich: 7 wiaduktów, 2 kladki dla pieszych, 2 przejsc dla zwierzat, 6) system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacje deszczowa, urzadzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, 7) urzadzenia ochrony srodowiska, w szczególnosci: zabezpieczenia akustyczne, przejscia dla zwierzat, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzajacym, zielen i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolsnieniowe, 8) infrastrukture dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciagu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilajace i oswietleniowe, sieci wodociagowe, sieci i urzadzenia oczyszczajace scieki, kanalizacje deszczowa wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i inne, 9) przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociagowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzajacej scieki, sieci gazowych, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych, urzadzen kolejowych i innych, 10) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórke elementów dróg, przepustów i innych, 11) siec teletechniczna na potrzeby Zamawiajacego, 12) oswietlenie drogowe, 13) organizacje ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 14) oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniajacym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
Identifiant interne: O.Ki.D-3.2412.20-II.2021.mj
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynnosci, do której Zamawiajacy byl zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwolanie powinno zawierac informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Kopie odwolania zamawiajacemu nalezy przeslac za posrednictwem Platformy. Po zgloszeniu do postepowania nalezy w zakladce „Postepowania”, wybrac „Moje postepowania” a nastepnie wybrac niniejsze postepowanie oraz korzystajac z zakladki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wyslane” i nastepnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazac tresc odwolania lub zalaczyc pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwolania: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli informacja zostala przekazana przy uzycie srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostala przekazana w inny sposób; 2) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczególowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania, okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych.
   9.  Skarge wnosi za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 742 739 854,11 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 509 343 155,00 PLN
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: O.Ki.D-3.2412.20-II.2021.mj
Titre: Czesc II Radzyn Podlaski – Kock (poczatek obwodnicy) o dlugosci 18,136 km
Date de conclusion du marché: 15/09/2022

   7.  Modification
Identifiant de la section: 517139-2022
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: W celu nalezytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywolanych zbrojna inwazje Rosji na Ukraine, oraz sankcji gospodarczych nalozonych na Rosje i Bialorus do dnia zawarcia niniejszego Aneksu, które to okolicznosci spowodowaly m. in.: wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, wydluzenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, spadek wartosci polskiej waluty i wzrost inflacji, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branzy budowlanej w zwiazku z odplywem obywateli Ukrainy z Polski, Strony w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1129 z pózn. zm.), wprowadzaja zmiany Umowy. Powyzsze okolicznosci oraz ich skutki maja charakter calkowicie od Stron zewnetrzny i niezalezny, czego Strony nie mogly przewidziec przy zawarciu Umowy.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r. zmianie ulega:
   1.  tresc Szczególnych Warunków Kontraktu Subklauzula 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian w Koszcie] punkt I Waloryzacja
   2.  Akt Umowy § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: Maksymalna Wartosc Zobowiazania wynosi 117% kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego § 4, co stanowi 732 995 734,36 PLN (slownie: siedemset trzydziesci dwa miliony dziewiecset dziewiecdziesiat piec tysiecy siedemset trzydziesci cztery 36/100 PLN)

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach
Numéro d’enregistrement: 657 03 86 703
Adresse postale: ul. Paderewskiego 43/45  
Ville: Kielce
Code postal: 25-950
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Point de contact: Alina Puzio
Adresse électronique: apuzio@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 413403963
Télécopieur: +48 413664804
Adresse internet: https://www.gddkia.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Polaqua Sp. z o. o.
Numéro d’enregistrement: 7750001125
Adresse postale: ul. Dworska 1  
Ville: Wólka Kozodawska
Code postal: 05-500
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: recepcja@polaqua.pl
Téléphone: +48 22 20 17 300
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587701
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan
Numéro d’enregistrement: 526 2239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ada86db8-7778-4b72-bb7f-10a8e7b1927e - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 06:13:12 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83862-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes