Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Travaux de construction d'autoroutes, de routes : Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ci'?gu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica : Wola Morawicka (realizacja w systemie :projektuj i buduj'?')

2024/S 2024-083734  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83734-2024 - Modification du marché
Pologne – Travaux de construction d'autoroutes, de routes – Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciagu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”)
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciagu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”)
Description: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciagu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”).
Identifiant de la procédure: c7521b59-a6aa-4002-8c8d-8f8671f6caa5
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciagu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”)
Description: Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na budowie dwujezdniowej drogi krajowej nr 73 stanowiacej obwodnice miejscowosci Morawica i Wola Morawicka, zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Morawica, powiat kielecki, województwo swietokrzyskie. Poczatek projektowanej obwodnicy znajduje sie w obszarze niezabudowanym, na koncu etapu I rozbudowy DK73, w km ok. 3+850 (kilometraz lokalny). Obwodnica odbiega w kierunku poludniowo-wschodnim wzgledem istniejacego sladu drogi krajowej nr 73 i przebiega po wschodniej stronie miejscowosci Morawica i Wola Morawicka. Koniec projektowanej trasy usytuowany jest w ciagu istniejacej DK73, w miejscowosci Wola Morawicka w km ok. 8+230 istniejacej drogi krajowej nr 73. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie: — budowe drogi krajowej nr 73 o dlugosci ok. 4,4 km po nowym sladzie, — budowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi i starodrozem drogi krajowej nr 73 wraz z przebudowa tych dróg, — przebudowe dróg gminnych publicznych i wewnetrznych, — budowe dodatkowych jezdni, — budowe dróg technologicznych, — budowe zjazdów indywidualnych i publicznych, — budowe chodników i peronów przystankowych, — budowe/przebudowe zatok autobusowych i postojowych, — budowe obiektów inzynierskich (z przejsciami dla zwierzat): — przepusty pod droga krajowa nr 73, drogami podporzadkowanymi, — obiekt mostowy nad rzeka Czarna Nida, — obiekt mostowy nad rzeka Morawka, — obiekt mostowy nad „Doplywem od Radomic”, — wiadukt nad droga powiatowa nr 0369T, — podziemne przejscie dla pieszych (tunel), — budowe odwodnienia projektowanego ukladu drogowego: — rowy otwarte: trawiaste, umocnione i szczelne wraz z zabudowa przepustów pod zjazdami, — scieki trójkatne, skarpowe, muldowe, przykraweznikowe, — drenaz (saczki w dolnych warstwach konstrukcyjnych i od strony terenów naplywowych), — wpusty sciekowe z bezposrednimi wylotami przykanalików do rowów, — separatory substancji ropopochodnych i osadniki czesci mineralnych, — wzmocnienie podloza pod konstrukcje nasypów, — budowe nasypów z gruntu zbrojonego wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp, — budowe infrastruktury zwiazanej z droga: oswietlenie, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny, kanal technologiczny, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, ekrany akustyczne, przebudowa istniejacej infrastruktury niezwiazanej z droga: siec wodociagowa, gazociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i teletechniczna, — wycinke drzew i krzewów, — nasadzenia zieleni, — plotki naprowadzajace dla plazów, — rozbiórka: budynku gospodarczego, elementów dróg, ogrodzen, przepustów. Wartosc zamówienia powyzej 20 000 000 EUR
Identifiant interne: O.Ki.D-3.2412.14.2021.az
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71320000 Services de conception technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Polska, województwo swietokrzyskie  
Ville: Morawica
Code postal: 26-026
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynnosci, do której Zamawiajacy byl zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwolanie powinno zawierac informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Kopie odwolania zamawiajacemu nalezy przeslac za posrednictwem Platformy. Po zgloszeniu do postepowania nalezy w zakladce „Postepowania”, wybrac „Moje postepowania” a nastepnie wybrac niniejsze postepowanie oraz korzystajac z zakladki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wyslane” i nastepnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazac tresc odwolania lub zalaczyc pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwolania: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli informacja zostala przekazana przy uzycie srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostala przekazana w inny sposób; 2) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczególowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania, okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych.
   9.  Skarge wnosi za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 174 706 952,30 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 174 706 952,30 PLN
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: O.Ki.D-3.2412.14.2021.az
Titre: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciagu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”).
Date de conclusion du marché: 06/07/2022

   7.  Modification
Identifiant de la section: 378226-2022
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: W celu nalezytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywolanych zbrojna inwazje Rosji na Ukraine, oraz sankcji gospodarczych nalozonych na Rosje i Bialorus do dnia zawarcia niniejszego Aneksu, które to okolicznosci spowodowaly m. in.: wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, wydluzenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, spadek wartosci polskiej waluty i wzrost inflacji, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branzy budowlanej w zwiazku z odplywem obywateli Ukrainy z Polski, Strony w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1129 z pózn. zm.), wprowadzaja zmiany Umowy. Powyzsze okolicznosci oraz ich skutki maja charakter calkowicie od Stron zewnetrzny i niezalezny, czego Strony nie mogly przewidziec przy zawarciu Umowy.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r. zmianie ulega:
   1.  tresc Szczególnych Warunków Kontraktu Subklauzula 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian w Koszcie] punkt I Waloryzacja
   2.  Akt Umowy § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: Maksymalna Wartosc Zobowiazania wynosi 117% kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego § 4, co stanowi 251 420 775,06 PLN (slownie: dwiescie piecdziesiat jeden milionów czterysta dwadziescia tysiecy siedemset siedemdziesiat piec 06/100 PLN)

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach
Numéro d’enregistrement: 657 03 86 703
Adresse postale: ul. Paderewskiego 43/45  
Ville: Kielce
Code postal: 25-950
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Point de contact: Alina Puzio, Agata Zajecka
Adresse électronique: apuzio@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 413403963
Télécopieur: +48 413664804
Adresse internet: www.gddkia.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: FABE POLSKA Sp. z o.o. Lider;
Numéro d’enregistrement: 9591969133
Adresse postale: ul. Cybernetyki 19b  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-677
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@fabepolska.pl
Téléphone: +48 503 960 627
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SP SINE MIDAS STROY SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 1080025645
Adresse postale: ul. Burabay 139B/30  
Ville: Aktobe
Code postal: 030000
Pays: Kazakhstan
Adresse électronique: biuro@fabepolska.pl
Téléphone: +48 503 960 627
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DAMPAK SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 5213648526
Adresse postale: Laczna  
Ville: JEGRZNA 77b
Code postal: 25-140
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Adresse électronique: d.pakula@dampak.pl
Téléphone: 693059933
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 526 2239325
Adresse postale: ul.Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan
Numéro d’enregistrement: 526 223 9325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: dd7c65ee-a58a-434a-a27b-2f7a4aa5ba12 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 07:27:02 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83734-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes