Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 61-144832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-?ód?: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2020/S 061-144832 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?ód - Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: ul. Piotrkowska 175 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: prowadz?cy post?powanie: Wydzia Zamówie Publicznych w Departamencie Obs?ugi i Administracji Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?ód?, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Téléphone: +48 426384888 Fax: +48 426384877 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Remont budynku gospodarczego przy ul. Prz?dzalnianej 57 na baz sprz?tow - tryb zaprojektuj i wybuduj" Numéro de référence: DOA-ZP-III.271.16.2020
II.1.2) Code CPV principal 45200000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku gospodarczego przy ul. Prz?dzalnianej 57 na baz sprz?tow - tryb zaprojektuj i wybuduj" w ramach programu pn.: "Szlakiem Architektury W?ókienniczej. Rewitalizacja Ksi??ego M?yna", obejmuj?cy wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji - pozwolenia na budow?, prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, remont i przebudow budynku gospodarczego po?o?onego w ?odzi przy ul. Prz?dzalnianej nr 57, jako cz?? budynku gospodarczego o adresie Prz?dzalniana 57/59 o ??cznej powierzchni u?ytkowej oko?o 150 m2. Budynek znajduje si w rejestrze zabytków. Szczegó?owy opis przedmiotu zam. znajduje si w Za?. nr 1 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (§ 30 i 28 wzoru umowy - za?. 7 do SIWZ).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45212350 45300000 45311000 45314000 45330000 45233200 45100000 45110000 45210000 45220000 45231300 45400000 45313100 71220000 71248000 71320000 71420000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exécution:
?ód?, ul. Prz?dzalniana 57, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
A. Przedmiot umowy obejmuje w szczególno?ci:
   1.  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budow?. Wytyczne wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budow oraz zakres projektów budowlano-wykonawczych w odniesieniu do budynku gospodarczego i zagospodarowania terenu zosta?y opisane w Za??czniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
   2.  Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o dokumentacj projektow po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow na podstawie zatwierdzonych projektów budowlanych. Prace budowlane b?d obejmowa?: a) prace przygotowawcze; b) prace rozbiórkowe; c) zagospodarowanie terenu; d) prace budowlane; e) prace instalacyjne; f) prace elektryczne; g) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca wykona równie wszelkie inne prace, nie wymienione w niniejszym PFU, a niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje równie zakup, dostaw i monta 1 szt. skrzynki pocztowej, wg rysunku "Skrzynka na listy Ksi??y M?yn" w miejscu wskazanym przez zamawiaj?cego na zewn?trz budynków. B. Wytyczne konserwatorskie. Wytyczne konserwatorskie zawarte s w za??czniku do PFU - pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. Prace przy renowacji budynku powinny zosta poprzedzone badaniami archiwalnymi i ikonograficznymi oraz badaniami architektonicznymi z udokumentowaniem oryginalnych technologii stosowanych podczas realizacji zabudowy. Na podstawie bada?, stosuj?c w miar mo?liwo?ci oryginalne technologie i materia?y nale?y odtworzy oryginalne formy i kolorystyk zabytkowej architektury. W przypadku jakichkolwiek pyta i w?tpliwo?ci nale?y konsultowa si z ?ódzkim wojewódzkim konserwatorem zabytków (WKZ). Projekt budowlany nale?y przed?o?y do zaakceptowania do WKZ. C. Wymagania dotycz?ce: dokumentacji budowlanej i dokumentacji powykonawczej zawarte s w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). D. Ogólne w?a?ciwo?ci funkcjonalno-u?ytkowe - zmiana sposobu u?ytkowania. Budynek gospodarczy o adresie Prz?dzalniana 57/59 jest zapleczem posesji mieszkalnej i pe?ni funkcj komórek lokatorskich lokali mieszkalnych. Fragment budynku po?o?onego w pó?nocno-zachodnim naro?niku dzia?ki przewidziany jest na baz - zaplecze dla podmiotu gospodarczego, który b?dzie operatorem utrzymania czysto?ci i zieleni dla osiedla Ksi??y M?yn. Do budynku nale?y doprowadzi wszystkie pod??czenia wod.-kan. i elektryczne z budynku mieszkalnego przy ulicy Prz?dzalnianej 57 z rozliczeniem na zasadzie podlicznika. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zaprojektowania i wykonania przy??czy wod.- kan. do sieci Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji na podstawie uzyskanych przez wykonawc warunków technicznych przy??czenia. Nale?y w nim przewidzie szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia na sprz?t itp. Zak?ada si 3 u?ytkowników. E. Wymagania szczegó?owe w w odniesieniu do przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wyko?czenia obiektu, wyposa?enie budynku zawarte s w OPZ. F. Podstawa do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych: Program funkcjonalno-u?ytkowy pn. "Remont i termomodernizacja budynków mieszkalnych po?o?onych przy ul. Prz?dzalnianej nr 59, nr 61 i remont budynków gospodarczych nr 57, nr 59, nr 61, nr 63, nr 65, nr 67 wraz z zagospodarowaniem dzia?ki nr ew. 101/1 po?o?onych w ?odzi przy ul. Prz?dzalnianej 57-67" opracowany przez: Arta Sp. z o.o., z siedzib w ?odzi przy ul. Piotrkowskiej 45. G. Uwagi - zawarte s w OPZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: "Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy" (D) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: "Gwarancja i r?kojmia na wykonane roboty budowlane" (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i r?kojmi za wykonane roboty) (G) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 13 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp w wysoko?ci do 10 % zamówienia podstawowego polegaj?ce na powtórzeniu podobnych prac. W ramach 13 miesi?cy od dn. zawarcia umowy nale?y zrealizowa oprócz robót: - proj. koncepc. - do 45 dni, - proj. budowl. wszystkich bran - do 5 miesi?cy, - proj. wykon. wszystkich bran - do 6 miesi?cy, - NA - do zako?cz.realizacji.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. "Szlakiem architektury w?ókienniczej. Rewitalizacja Ksi??ego M?yna".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, ??da od wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: 20 000,00 PLN (s?: dwadzie?cia tysi?cy PLN) - wg pkt 9 SIWZ. Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Klauzula informacyjna z art. 13 I 14 RODO zosta?a zamieszczona w pkt 18 SIWZ. Zamawiaj?cy nie prowadzi dialogu technicznego.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, których spe?nianie wykonawca jest zobowi?zany wykaza w sposób szczególny.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, których spe?nianie wykonawca jest zobowi?zany wykaza w sposób szczególny.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
I. Warunek zdolno?ci technicznej zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykona nale?ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: W co najmniej jednym budynku wpisanym do rejestru zabytków, roboty budowlane remontowo-konserwatorskie o ??cznej warto?ci robót co najmniej 500 000 PLN brutto, w których by wykonany remont konserwatorski muru z ceg?y pe?nej o ??cznej powierzchni minimum 200 m2. Uwaga: 1) zamawiaj?cy uzna równie?, ?e wykonawca wykaza spe?nienie warunku zdolno?ci technicznej, je?eli wyka?e si wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu/umowy; 2) w przypadku gdy wykonawca wykonywa w ramach kontraktu/umowy wi?kszy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodr?bni i poda warto? robót, o których mowa powy?ej; 3) je?eli wykonawca wykazuje do?wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiaj?cy nie dopuszcza by wykonawca polega na do?wiadczeniu grupy wykonawców, której by cz?onkiem, je?eli faktycznie i konkretnie nie wykonywa wykazywanego zakresu prac. zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? zwrócenia si do wykonawcy o wyja?nienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowi?zków czy wystawionych przez wykonawc faktur; 4) dla potrzeb oceny spe?niania warunku okre?lonego powy?ej, je?li warto? lub warto?ci zostan podane w walutach innych ni PLN, zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany; 5) zamawiaj?cy zastrzega weryfikacj potwierdzenia nale?ytego wykonania prac bezpo?rednio u podmiotu, na rzecz którego by?y wykonane. II. Warunek zdolno?ci zawodowej zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: 1 osob?, która b?dzie pe?ni?a funkcj kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej i spe?niaj?cej warunki okre?lone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Uwaga: 1) uprawnienia, o których mowa powy?ej powinny by zgodne z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub wa?ne odpowiadaj?ce im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów upowa?niaj?ce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obj?tym niniejszym zamówieniem; 2) zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane okre?lone przepisami Prawa budowl. oraz która przez co najmniej 18 miesi?cy bra?a udzia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b?d?cego instytucj kultury; 3) w przypadku wyk. zagran., dopuszcza si równie kwalifikacje, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?l. w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzgl?dnieniem postanowie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej.(t.j. Dz.U. 2020, poz.220). cd. uwag - pkt
   5. 1.3.2 SIWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, zobowi?zany jest do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny i badania ofert kierowa si b?dzie wyk?adni przepisów dokonan w wyroku Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów: - wykazu robót budowlanych (wzór - Za??cznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s?: referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty, - wykazu osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Za??cznik nr 6 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych wy?ej oceniane b?dzie ??cznie. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji, których te zdolno?ci s wymagane. Dokumenty lub o?wiadczenia sk?adane s odpowiednio w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Sposób komunikowania si zamawiaj?cego z wykonawcami (nie dotyczy sk?adania ofert) jest opisany w punkcie
   8. 3 SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozosta?e kwestie zwi?zane z umow zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cej Za??cznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/06/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/04/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Wydzia?u Zamówie Publicznych Departament Obs?ugi i Administracji Urz?du Miasta ?odzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA, III p., pok. 15. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej - nazwa - Urz?d Miasta ?odzi) i udost?pnionego równie na miniPortalu. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost?pny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej zamawiaj?cego. W formularzu oferty wykonawca jest zobowi?zany poda adres skrzynki ePUAP, na którym b?dzie prowadzona korespondencja zwi?zana z post?powaniem.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj?cy wykluczy wykonawców w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; ka?dy z tych wykonawców sk?ada dokumenty wym. w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ, wykonawców wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia, je?eli chocia w odniesieniu do jednego z nich zaistniej okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; ka?dy z tych wykonawców sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ, podmioty, na których zasoby powo?uje si wykonawca, je?eli w odniesieniu do nich zaistniej okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; ka?dy z tych podmiotów sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp, zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Do oferty wykonawca do??cza w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: - aktualny na dzie sk?adania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia wype?niony wg wzoru stanowi?cego Za?. nr 3 do SIWZ - w formie elektron.; je?eli wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, w my?l art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowi?zek przedstawi dla ka?dego z podmiotów, których to dotyczy - odr?bny jednolity dokument JEDZ; w przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawców, - zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy sk?adaj?cego ofert - je?li dotyczy. wykonawca bez wezwania zamawiaj?cego zobowi?zany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekaza zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiaj?cy ??da: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp o?wiadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, - w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, sk?adania ofert wariantowych i cz??ciowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu, wprowadzenia zastrze?enia obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiaj?cy nie prowadzi dialogu technicznego.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Punktacja zgodna z SIWZ. 17.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 17.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 17.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 17.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 17.5. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.6. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 17.7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, któr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45212350 - Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45330000 - Travaux de plomberie 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71420000 - Services d'architecture paysagère