Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Travaux de construction de routes

2021/S 8-013309  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-?ód?: Travaux de construction de routes 2021/S 008-013309 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadz?cy post?powanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia w ?odzi Adresse postale: ul. Irysowa 2 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 91-857 Pays: Pologne Point(s) de contact: Violetta Ku?bik Courriel: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 422339600 Fax: +48 422339675 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn - gr. woj. ?ódzkiego/?l?skiego. Zad. I odc. A 335+937,65-351+800. Zad. II odc. B 351+800-376+000. Zad. III odc. C 376+000-392+720. Zad. IV odc. D 392+720-399+742,51. Numéro de référence: O/?.D3.2411.3.2017.jo
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez w?z?a) - gr. woj. ?ódzkiego/?l?skiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A - w?ze Tuszyn (bez w?z?a) - w?ze Be?chatów (z w?z?em) od km 335+937,65 do km 351+800,00
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233120 Travaux de construction de routes 45221100 Travaux de construction de ponts 45221120 Travaux de construction de viaducs 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 71320000 Services de conception technique 71330000 Services divers d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez w?z?a) - gr. woj. ?ódzkiego/?l?skiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A - w?ze Tuszyn (bez w?z?a) - w?ze Be?chatów (z w?z?em) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg koliduj?cych z planowan drog autostradow?, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia pod?o?a gruntowego, obiektów in?ynierskich, przepustów, chodników, ?cie?ek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drena?u melioracyjnego, istniej?cych cieków, urz?dze ochrony ?rodowiska, infrastruktury zwi?zanej i niezwi?zanej z drog?, o?wietlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadze zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalaj?cych na prawid?owe u?ytkowanie drogi.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 32
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIi
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 169-383993
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez w?z?a) - gr. woj. ?ódzkiego/?l?skiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A - w?ze Tuszyn (bez w?z?a) - w?ze Be?chatów (z w?z?em) od km 335+937,65 do km 351+800,00
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Budimex S.A.
Adresse postale: ul. Stawki 40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 01-040 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Parzniewska 10 Ville: Pruszków Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 389 328 410.46 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Biuro Odwo?a Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie
VII.1.4) Description des prestations:
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez w?z?a) - gr. woj. ?ódzkiego/?l?skiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A-w?ze Tuszyn (bez w?z?a) - w?ze Be?chatów (z w?z?em) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg koliduj?cych z planowan drog autostradow?, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia pod?o?a gruntowego, obiektów in?ynierskich, przepustów, chodników, ?cie?ek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drena?u melioracyjnego, istniej?cych cieków, urz?dze ochrony ?rodowiska, infrastruktury zwi?zanej i niezwi?zanej z drog?, o?wietlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadze zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalaj?cych na prawid?owe u?ytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu. Wyburzenie trzech istniej?cych i budowy nowych wiaduktów - WD-288, WD-292, WD-295. Wykonanie tymczasowego przejazdu przez autostrad z zastosowaniem sygnalizacji ?wietlnej oraz tymczasowego przej?cia dla pieszych w rejonie ul. Twardos?awickiej w Piotrkowie Tryb. Wyburzenie istniej?cych i budowa nowych obiektów WD-283, WD-286, WD-287, WD-290 oraz WD-291. Wykonanie dodatkowego zakresu prac wynikaj?cego ze zwi?kszenia ilo?ci zabezpiecze akustycznych Kontraktu w stosunku do ilo?ci wskazanych w tre?ci pkt
   1. 1.3.6 [Zabezpieczenia akustyczne] programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) kontraktu wraz z robotami towarzysz?cymi. Wykonanie dodatkowego zakresu prac projektowych dotycz?cych zaprojektowania dodatkowego o?wietlenia drogowego przy jezdni lewej autostrady A1, stanowi?cego przed?u?enie istniej?cego o?wietlenia W?z?a Tuszyn na po??czeniu istniej?cego odcinka autostrady z obecnie realizowanym w ramach kontraktu odcinkiem A autostrady A1.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 32
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 522 512 328.74 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Budimex S.A.
Adresse postale: ul. Stawki 40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 01-040 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Parzniewska 10 Ville: Pruszków Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 
1.Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu.
   2.  Wyburzenie istniej?cych oraz budowa nowych obiektów WD-288, WD-292 i WD-295.
   3.  Wykonanie tymczasowego przejazdu przez autostrad z zastosowaniem sygnalizacji ?wietlnej oraz tymczasowego przej?cia dla pieszych w rejonie ul. Twardos?awickiej w Piotrkowie Tryb.
   4.  Wyburzenie istniej?cych oraz budowa nowych obiektów: WD-283, WD-286, WD-287, WD-290 oraz WD-291.
   5.  Wykonanie dodatkowego zakresu prac wynikaj?cego ze zwi?kszenia ilo?ci zabezpiecze akustycznych Kontraktu w stosunku do ilo?ci wskazanych w tre?ci pkt
   1. 1.3.6 [Zabezpieczenia akustyczne] programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) kontraktu wraz z robotami towarzysz?cymi.
   6.  Wykonanie dodatkowego zakresu prac projektowych dotycz?cych zaprojektowania dodatkowego o?wietlenia drogowego przy jezdni lewej autostrady A1, stanowi?cego przed?u?enie istniej?cego o?wietlenia W?z?a Tuszyn na po??czeniu istniej?cego odcinka autostrady z obecnie realizowanym w ramach Kontraktu odcinkiem A autostrady A1.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Wykonanie dodatkowego zakresu prac nie jest obj?te zamówieniem podstawowym za jego realizacja jest niezb?dna dla polepszenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego w obr?bie W?z?a Tuszyn. Powierzenie wykonania zaprojektowania dodatkowych elementów o?wietlenia przez podmiot inny ni realizuj?cy kontrakt, nie mo?e zosta dokonane z uwagi na post?p oraz zaawansowanie prac projektowych i realizowanych na ich podstawie robót budowlanych kontraktu podstawowego. Prace projektowe realizowane w ramach Kontraktu, prowadzone s przez Wykonawc?, który dysponuje pe?ni praw do wykonanej przez siebie dokumentacji oraz ponosi pe?n odpowiedzialno? za przedmiotowe opracowania. Przeprowadzenie przez Zamawiaj?cego odr?bnego post?powania przetargowego nara?a?oby Zamawiaj?cego na nieuzasadnion zw?ok?, co mog?oby skutkowa wstrzymaniem prac przez Generalnego Wykonawc?, a tym samym konieczno?ci przed?u?enia czasu na uko?czenie i poniesieniem przez Zamawiaj?cego dodatkowych kosztów z tego tytu?u.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 522 427 328.74 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 522 512 328.74 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45221100 - Travaux de construction de ponts 
45221120 - Travaux de construction de viaducs 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45233120 - Travaux de construction de routes 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie