Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Travaux de construction de stations d'épuration

2020/S 200-484168  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-?ód?: Travaux de construction de stations d'épuration 2020/S 200-484168 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?ód?, Urz?d Miasta ?odzi Adresse postale: ul. Piotrkowska 104 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia Zamówie Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?ód?, Magdalena Michalska, Barbara Rudzka Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Téléphone: +48 426384888 Fax: +48 426384877 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zad. 5 "Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu", zad. 6 "Budowa instal. do usuwania azotu", zad. 7 "Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków" w ram. proj. "Gospodarka ?ciekowa, faza III w ?odzi" Numéro de référence: DSR-ZP-III.271.2.2019
II.1.2) Code CPV principal 45252100 Travaux de construction de stations d'épuration
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zwi?zanych z realizacj?: - instalacji termicznej hydrolizy osadu (zadanie 5), - instalacji do usuwania azotu (zadanie 6), - instalacji do odzysku fosforu z odcieków (zadanie 7). Na terenie Grupowej Oczyszczalni ?cieków ?ódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GO ?AM) dla zada realizowanych w ramach projektu "Gospodarka ?ciekowa, faza III w ?odzi", w ramach projektu Funduszu Spójno?ci pn. program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 priorytet II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17). Realizacja poszczególnych kontraktów/zada odbywa si b?dzie zgodnie z "Warunkami kontraktowymi dla urz?dze oraz projektowania i budowy; dla urz?dze elektrycznych i mechanicznych oraz robót in?ynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawc?" -
   4.  wydanie angielsko-polskie 2008 z errat (t?umaczenie
   1.  wydania 1999) wydane przez SIDiR.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 62 202 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 5 "Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 45100000 Travaux de préparation de chantier 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45252121 Installations de sédimentation 45252200 Matériel pour installation de purification 48900000 Logiciels et systèmes informatiques divers 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Lieu principal d'exécution:
Grupowa Oczyszczalnia ?cieków ?ódzkiej Aglomeracji Miejskiej po?o?ona w zachodniej cz??ci ?odzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.
II.2.4) Description des prestations:
Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu lub hydrolizy termiczno-ci?nieniowej z rozpr??eniem osadu w tzw. uk?adzie po?rednim - hydroliza osadu po pierwszym stopniu fermentacji. W ramach zadania przewiduje si realizacj (projekt i budowa w tym urz?dzenia i sieci wewn?trzne) kompletnej instalacji hydrolizy termiczno-ci?nieniowej w tym m.in.: - instalacji hydrolizy osadu, - budynku instalacji kot?a parowego wraz z instalacj przesy?u pary, - stacji transformatorowo-rozdzielczej dla zada 5-7 wraz z liniami zasilaj?cymi, - adaptacj budynku MZiOO - bud. 10 i wykonanie stacji zag?szczania osadów, - adaptacj istniej?cych zbiorników osadu przefermentowanego wraz z sieciami osadowymi, - budow?/modernizacj niezb?dnych dla zada 5-7 instalacji/sieci zewn?trznych, - dostaw i monta dwóch tablic pami?tkowych na obiektach nowo wybudowanych oraz tablicy pami?tkowej projektu. Wymagane efekty technologiczne dla zadania 5: stopie redukcji cz??ci organicznych w osadzie po hydrolizie i fermentacji w I. i II. stopniu - minimum 55,0 %; Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu przez min. 8 400 h/rok. Projektowana instalacja hydrolizy termiczno-ci?nieniowej lub termiczno-ci?nieniowej z rozpr??eniem osadu musi zapewnia wydajno? procesow i hydrauliczn dla uk?adu tzw. hydrolizy po?redniej (hydrolizy osadu po I. stopniu fermentacji). Projektowana instalacja musi zapewni ci?g?y odbiór osadu po I. stopniu fermentacji. Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu w ramach zadania 5, jest zmniejszenie suchej masy osadu kierowanego do spalania w instalacji termicznego przekszta?cania osadów (ITPO). W wyniku realizacji zadania oczekuje si zwi?kszenia efektywno?ci fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenia ilo?ci zwi?zków organicznych w osadzie, co skutkowa b?dzie zmniejszeniem ilo?ci osadu po fermentacji. Przewiduje si?, ?e wprowadzenie procesu hydrolizy spowoduje równie zwi?kszenie produkcji biogazu i popraw stopnia odwodnienia osadów po fermentacji, co umo?liwi spe?nienie projektowych parametrów osadu kierowanego do ITPO. W wyniku zwi?kszonego rozk?adu materii organicznej zwi?kszeniu ulegnie ilo? azotu i fosforu w odciekach z odwadniania osadu, zawracanych do oczyszczania w biologicznej cz??ci oczyszczalni. Instalacj termicznej hydrolizy osadu, nale?y traktowa jako ?ci?le powi?zan z projektowan w ramach zadania 6 - instalacj do usuwania azotu, oraz w ramach zadania 7 - instalacj do odzysku fosforu z odcieków - dotyczy to wymaga i parametrów technologicznych. Parametry wyj?ciowe do projektowania musz by poddane weryfikacji przez Wykonawców zada 5, 6 i 7 na etapie uzgadniania projektów wykonawczych technologii (projekt wst?pny) wszystkich zada?. Szczegó?owy opis zamówienia zawiera Za??cznik nr 1a do SIWZ oraz PFU.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? - deklarowany stopie redukcji cz??ci organicznych (min. 55,0 % - maks. 65,0 %) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Aspekty spo?eczne - zatrudnienie osoby niepe?nosprawnej / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Aspekty ?rodowiskowe - wska?nik zu?ycia biogazu [m3/Mg s.m.] / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji i r?kojmi / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin usuni?cia wady powoduj?cej niemo?no? u?ytkowania przedmiotu umowy / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Gospodarka ?ciekowa, faza III w ?odzi", w ramach projektu Funduszu Spójno?ci pn. program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 priorytet II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17).
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 6 "Budowa instalacji do usuwania azotu"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 45100000 Travaux de préparation de chantier 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45252121 Installations de sédimentation 45252200 Matériel pour installation de purification 45310000 Travaux d'équipement électrique 48900000 Logiciels et systèmes informatiques divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Lieu principal d'exécution:
Grupowa Oczyszczalnia ?cieków ?ódzkiej Aglomeracji Miejskiej po?o?ona w zachodniej cz??ci ?odzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.
II.2.4) Description des prestations:
Budowa instalacji do usuwania azotu w oparciu o technologi deamonifikacji. Przewiduj si usuwanie azotu z odcieków pochodz?cych z zag?szczania osadu po I. stopniu fermentacji oraz z odwadniania osadu po hydrolizie i fermentacji II. stopnia. W ramach zadania przewiduje si realizacj (projekt i budowa w tym urz?dzenia i sieci wewn?trzne) kompletnej instalacji do prowadzenia procesu deamonifikacji, w tym m.in.: - zbiornika(-ów) buforowo-wyrównawczych tzw. odcieków "gor?cych" - zaazotowanych, - reaktorów (zbiorników) do usuwania azotu, - budynku stacji dmuchaw wraz z ruroci?gami i systemem napowietrzania, - budow?/modernizacj niezb?dnych dla niej instalacji/sieci zewn?trznych, - dostaw i monta jednej tablicy pami?tkowej na obiekcie nowo wybudowanym. Wymagane efekty technologiczne dla zadania 6: stopie redukcji azotu nieorganicznego w odciekach w procesie deamonifikacji - minimum 65,0 %. Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu przez min. 8 400 h/rok. Podstawowym celem projektowanej instalacji w ramach zadania 6, jest zmniejszenie ilo?ci azotu w odciekach po procesach hydrolizy termicznej i I. i II. stopniu fermentacji osadu, kierowanych ponownie na pocz?tek procesów oczyszczania ?cieków w oczyszczalni. Projektowana instalacja obejmowa b?dzie wprowadzenie w ci?g technologiczny oczyszczalni (na tzw. strumieniu bocznym) uk?adu usuwania azotu w procesie deamonifikacji - m.in. bez zewn?trznego ?ród?a w?gla organicznego. Proces technologiczny prowadzony b?dzie na strumieniu odcieków ze stacji odwadniania osadu przefermentowanego (tzw. odciekach "gor?cych" - zaazotowanych) po hydrolizie i 2 stopniach fermentacji. Instalacja do usuwania azotu dostosowana b?dzie do pracy dla ilo?ci i ?adunku azotu w odciekach z po?redniej hydrolizy (odcieki z zag?szczania osadu przefermentowanego po I. stopniu fermentacji oraz odcieki z odwadniania osadów przefermentowanych po hydrolizie i II. stopniu fermentacji). Zak?ada si nast?puj?cy kierunek dla budowy instalacji do usuwania azotu: - technologia i obci??enie hydrauliczne instalacji do usuwania azotu do ilo?ci odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych z dwóch stopni odwadniania (zag?szczania osadów po I. stopniu fermentacji i odwadniania osadu po II. stopniu fermentacji - przy hydrolizie po?redniej), - proces dostosowany do tzw. odcieków "gor?cych - zaazotowanych z procesu hydrolizy, odporny na wysokie st??enia zawiesiny ogólnej ChZT oraz toksyczno??. Instalacj do usuwania azotu z odcieków, nale?y traktowa jako ?ci?le powi?zan z projektowan w ramach zadania 5 instalacj termicznej hydrolizy osadu - dotyczy to jako?ci odcieków po hydrolizie i fermentacji, wymaga i parametrów technologicznych instalacji, a tak?e projektowan w ramach zadania 7 - instalacj do odzysku fosforu z odcieków. Parametry wyj?ciowe do projektowania musz by poddane weryfikacji przez Wykonawców zada 5, 6 i 7 na etapie uzgadniania projektów wykonawczych technologii (projekt wst?pny) wszystkich zada?. Szczegó?owy opis zamówienia zawiera Za??cznik nr 1b do SIWZ oraz PFU.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? - deklarowany stopie redukcji azotu nieorganicznego (min. 65,0 % - maks. 75,0 %) / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Aspekty spo?eczne - zatrudnienie osoby niepe?nosprawnej / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji i r?kojmi / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin usuni?cia wady powoduj?cej niemo?no? u?ytkowania przedmiotu umowy / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Gospodarka ?ciekowa, faza III w ?odzi", w ramach projektu Funduszu Spójno?ci pn. program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 priorytet II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17).
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 251-621510
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie 5 "Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Budimex S.A.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 753 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 43 585 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Projekt technologiczny, dostawa urz?dze?, nadzór nad monta?em, udzia w rozruchu.(VWS (UK) Ltd.) Projekt technologiczny, udzia w rozruchu. (Kruger A/S)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie 6 "Budowa instalacji do usuwania azotu"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Budimex S.A.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 593 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 18 617 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Projekt technologiczny, dostawa urz?dze?, nadzór nad monta?em, udzia w rozruchu. (Colsen adviesburo voor milieutechniek B.V.)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SIWZ 17.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 17.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 17.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 17.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 17.5. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.6. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 17.7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, któr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
45252121 - Installations de sédimentation 
45252200 - Matériel pour installation de purification 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers 
71320000 - Services de conception technique