Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 28/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Travaux de construction de b'timents li's ' la sant' - Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczy'?skiego w Lublinie

2024/S 2024-350321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350321-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Travaux de construction de bâtiments liés à la santé – Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczyslawa Kaczynskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie w ramach projektu „Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie”.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.
   3.  Przedmiot zamówienia to budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, elektryczna i teletechniczna oraz tarasem, schodami zewnetrznymi, pochylniami dla osób niepelnosprawnych i zadaszeniami oraz budowa altany smietnikowej, dróg wewnetrznych, stanowisk postojowych, chodników i instalacji zewnetrznych: wodociagowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oswietleniem terenu, stacja ladowania pojazdów elektrycznych oraz kanalizacja na kable elektryczne umozliwiajaca podlaczenie kolejnych stacji ladowania pojazdów elektrycznych. W budynku zlokalizowane zostana: Oddzial Psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy, Oddzial Dzienny dla dzieci i mlodziezy, Poradnia Zdrowia Psychologicznego dla dzieci i mlodziezy, Poradnia Psychologiczna dla dzieci i mlodziezy oraz Regionalne Centrum Koordynacji.
   4.  Zadnie bedzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, cel szczególowy 4(v) (EFRR) zapewnianie równego dostepu do opieki zdrowotnej i wspieranie odpornosci systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i srodowiskowej w ramach projektu „Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie”
   5.  Realizacja Inwestycji, stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana w ramach projektu Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie,– nr umowy FELU.07.08-IZ.00.0001/24-00
   6.  Budynek powstanie przy ul. Abramowicka 2, 20 - 442 Lublin; dzialka ewidencyjna nr dzialka 1/15 obreb Abramowice Lublin. oraz czesci dzialek ew. nr 1/12, 1/25, 1/26 obreb Abramowice, Lublin. Najblizsza zabudowe projektowanego budynku stanowic bedzie budynek Szpitala Neuropsychiatrycznego oznaczone jako „OP” i „R” z Calodobowym Oddzialem Terapii Uzaleznienia od Alkoholu (COTUA) i Oddzialem Detoksykacyjnym dla Narkomanów (poludniowo - wschodnia czesc dzialki 1/26).
   7.  Zamawiajacy opisujac przedmiot zamówienia na podstawie art. 99.ust. 3 ustawy PZP, posluzyl sie kodami okreslonymi we Wspólnym Slowniku Zamówien (CPV). Kod: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych Kod: 45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod: 71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego Kod: 45000000-7 Roboty budowlane Kod: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Kod: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. Kod: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Kod: 45410000-4 Tynkowanie Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod: 45430000-0 Pokrywanie podlóg i scian Kod: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie, Kod: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Kod: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Kod: 45260000-4 Wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Kod: 45320000-6 Roboty izolacyjne, Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 60 miesiecznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 60 miesiecznego okresu rekojmi na przedmiot zamówienia.
Identifiant de la procédure: 5426b436-1f7e-4897-b8cd-6874feb5e775
Identifiant interne: SzNSPZOZ.A-ZP-3721-10/24/SL
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: nd
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45330000 Travaux de plomberie, 45000000 Travaux de construction, 45100000 Travaux de préparation de chantier, 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers, 45421100 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires, 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage, 45410000 Travaux de plâtrerie, 45421000 Travaux de menuiserie, 45430000 Revêtement de sols et de murs, 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie, 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau, 45331100 Travaux d'installation de chauffage central, 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation, 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés, 45320000 Travaux d'isolation, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Abramowicka 2  
Ville: Lublin
Code postal: 20-442
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxWykonawca podlega wykluczeniu w okolicznosciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 Ustawy Pzp, w szczególnosci: Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Dotyczy art. 108 ust. 2 ustawy Pzp:Przeslanki te dotycza: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postepowania karnego . 4) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, 5) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835)
   6. 3. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy sie Wykonawców na podstawie art. 5k rozporzadzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.
Participation à une organisation criminelleDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestepstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego.
CorruptionDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestepstw wymienionych w art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego, art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie lub art. 54 ust. 1-4 ustawy o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych
FraudeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestepstwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak równiez przestepstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy;
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, która dotyczy przestepstwa przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dzialalnoscia terrorystyczna, czyli przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, odniesieniu do przestepstw wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestepstwa powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
Paiement d’impôts et taxesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotycza one podatków i oplat.
Paiement des cotisations de sécurité socialeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotycza one oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do skazania za przestepstwa wymienione w art. 181 -188 Kodeksu karnego (przestepstwa przeciwko srodowisku); - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do ukarania za wykroczenie przeciwko srodowisku; - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków wynikajacych z prawa ochrony srodowiska; -art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, zakresie w jakim odnosi sie do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków wynikajacych z prawa pracy;
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt2 ustawy Pzp Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp: - art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2 ustawy Pzp, jesli osoby wystepujace po jego stronie zamawiajacego zostaly ukarane za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do skazania za przestepstwa wymienione w art. 218-221 Kodeksu karnego(przestepstwa przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa); - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do ukarania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika; - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków wynikajacych z prawa pracy; -art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
FailliteDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona ogloszenia upadlosci, zakresie w jakim dotyczy ona ogloszenia upadlosci.
InsolvabilitéDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona do otwarcia likwidacji wykonawcy
ConcordatDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona ukladu z wierzycielami
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zakresie w jakim dotyczy ona w podobnej sytuacji jak okreslone art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wynikajacej z podobnej procedury, przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
Biens administrés par un liquidateurDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona zarzadzania aktywami wykonawcy przez likwidatora lub sad.
État de cessation d’activitésDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona zawieszenia prowadzonej dzialalnosci
Coupable d’une faute professionnelle graveDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w szczególnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamówienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych dowodów
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie w ramach projektu „Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie”.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.
   3.  Przedmiot zamówienia to budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego, wentylacji i klimatyzacji, elektryczna i teletechniczna oraz tarasem, schodami zewnetrznymi, pochylniami dla osób niepelnosprawnych i zadaszeniami oraz budowa altany smietnikowej, dróg wewnetrznych, stanowisk postojowych, chodników i instalacji zewnetrznych: wodociagowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oswietleniem terenu, stacja ladowania pojazdów elektrycznych oraz kanalizacja na kable elektryczne umozliwiajaca podlaczenie kolejnych stacji ladowania pojazdów elektrycznych. W budynku zlokalizowane zostana: Oddzial Psychiatryczny dla dzieci i mlodziezy, Oddzial Dzienny dla dzieci i mlodziezy, Poradnia Zdrowia Psychologicznego dla dzieci i mlodziezy, Poradnia Psychologiczna dla dzieci i mlodziezy oraz Regionalne Centrum Koordynacji.
   4.  Zadnie bedzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, cel szczególowy 4(v) (EFRR) zapewnianie równego dostepu do opieki zdrowotnej i wspieranie odpornosci systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i srodowiskowej w ramach projektu „Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie”
   5.  Realizacja Inwestycji, stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana w ramach projektu Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie,– nr umowy FELU.07.08-IZ.00.0001/24-00
   6.  Budynek powstanie przy ul. Abramowicka 2, 20 - 442 Lublin; dzialka ewidencyjna nr dzialka 1/15 obreb Abramowice Lublin. oraz czesci dzialek ew. nr 1/12, 1/25, 1/26 obreb Abramowice, Lublin. Najblizsza zabudowe projektowanego budynku stanowic bedzie budynek Szpitala Neuropsychiatrycznego oznaczone jako „OP” i „R” z Calodobowym Oddzialem Terapii Uzaleznienia od Alkoholu (COTUA) i Oddzialem Detoksykacyjnym dla Narkomanów (poludniowo - wschodnia czesc dzialki 1/26).
   7.  Zamawiajacy opisujac przedmiot zamówienia na podstawie art. 99.ust. 3 ustawy PZP, posluzyl sie kodami okreslonymi we Wspólnym Slowniku Zamówien (CPV). Kod: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych Kod: 45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod: 45000000-7 Roboty budowlane Kod: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Kod: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. Kod: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Kod: 45410000-4 Tynkowanie Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod: 45430000-0 Pokrywanie podlóg i scian Kod: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie, Kod: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Kod: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Kod: 45260000-4 Wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Kod: 45320000-6 Roboty izolacyjne, Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Identifiant interne: SzNSPZOZ.A-ZP-3721-10/24/SL
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232460 Travaux d'installations sanitaires, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment, 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczyslawa Kaczynskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2 
Ville: Lublin
Code postal: 20-442
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2025
Autre durée: Inconnu
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Information sur les fonds de l'Union européenne
Programme de fonds de l’Union: Fonds européen de développement régional (FEDER)
Identifiant des fonds de l’UE: nr umowy FELU.07.08-IZ.00.0001/24-00
Autres informations sur les fonds de l’UE: Realizacja Inwestycji, stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana w ramach projektu Poprawa dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzaleznien dzieci i mlodziezy poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie,– nr umowy FELU.07.08-IZ.00.0001/24-00
Informations complémentaires: 1. Wykonawca, którego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokosci 5% ceny calkowitej brutto wskazanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
   2.  Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Description: a) wykonawca spelni ten warunek, jezeli wykaze ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 24 000.000,00 PLN (dwadziescia cztery miliony zlotych) (lub równowartosc tej kwoty w przypadku walut innych, niz zloty polski, obliczona przy uwzglednieniu sredniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia); b) wykonawca spelni ten warunek, jezeli wykaze, ze posiada zdolnosc kredytowa lub srodki finansowe, w kwocie nie nizszej niz 20.000.000,00 zl (dwadziescia milionów zlotych).

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: zdolnosc techniczna lub zawodowa
Description: a) wykonawca spelni ten warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal nalezycie co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie budynku o charakterze uzytecznosci publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pózn. zm.), przeznaczonego na potrzeby zdrowotne, o powierzchni uzytkowej min. 1500 m2 (kazda) oraz o wartosci nie mniejszej niz 15 000 000,00 zl (pietnascie milionów zlotych 00/100) brutto kazda b) wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ? co najmniej jedna osoba posiadajaca wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wpisana do wlasciwej izby inzynierów budownictwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz posiadajaca co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno – budowlanej, który prowadzil co najmniej dwie roboty budowlane na obiekcie ochrony zdrowia. ? co najmniej jedna osoba posiadajaca wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wpisana do wlasciwej izby inzynierów budownictwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz posiadajaca co najmniej 5- letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalnosci instalacji sanitarnej, ? co najmniej jedna osoba posiadajaca wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalnosci zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana do wlasciwej izby inzynierów budownictwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz posiadajaca co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalnosci w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Gwarancja jakosci - 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: www.snzozlublin.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://snzozlublin.ezamawiajacy.pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. Wykonawca skladajacy oferte jest obowiazany wniesc wadium w wysokosci: 150 000,00 zl
   2.  Wadium moze byc wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach: a) pieniadzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
   3.  Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wplacic na konto 50 8025 0007 0710 1863 2000 0030 z dopiskiem „Budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM w Lublinie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczynskiego w Lublinie, Szczególowe informacje w zakresie wadium zawarte sa w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Date limite de réception des offres: 28/06/2024 08:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 28/06/2024 08:30:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców. Zastosowanie ma ustawa Prawo zamówien publicznych, Dzial IX, w szczególnosci art. 515.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczyslawa Kaczynskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lublinie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 ul. Postepu 17 ul. Postepu 17
Ville: Waraszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587700
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczyslawa Kaczynskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Numéro d’enregistrement: 94621600566
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. Abramowicka 2 
Ville: Lublin
Code postal: 20-422
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: przetargi@snzoz.lublin.pl
Téléphone: 81 744 30 61
Télécopieur: 81 744 10 79
Adresse internet: https://www.snzoz.lublin.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://snzozlublin.ezamawiajacy.pl
Profil de l’acheteur: https://snzozlublin.ezamawiajacy.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 317059-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 19e49bd4-28c8-4179-9c1e-12a3ef056e04 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 15:00:28 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350321-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé