Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 26/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Travaux de construction - Wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i rob't budowlanych, w formule '??zaprojektuj i wybuduj'?' wraz z dostaw'? i montaüem wyposaüenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. '??Utworzenie zintegrowanego o'?rodka diagnostyki i leczenia chor'b onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej G'rze sp. z o. o.'?'.

2024/S 2024-373723  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373723-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Travaux de construction – Wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego osrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”.
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego osrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”.
Description: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego osrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. Zakres prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia.
   1.  Przedmiot zamówienia realizowany bedzie etapowo zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiacym zalacznik do SWZ:: Etap I– W ramach Etapu I Wykonawca opracuje: a) koncepcje architektoniczno-budowlana zmian na poziomie: IV pietra w obrebie skrzydel A, B i czesci skrzydla C oraz nadbudowy skrzydla C, parteru skrzydla C i zmian ukladu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczen w budynku L wraz z uzgodnieniami z Zamawiajacym zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiacym zestawienie uzgodnionych pomieszczen. Termin wykonania przedmiotowego opracowania: 35 dni od dnia zawarcia Umowy. Po akceptacji Zamawiajacego mozliwa bedzie realizacja kolejnych czesci Etapu I. b) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obejmujacy nadbudowe skrzydla C wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, c) projekt wykonawczy zamienny dla calego budynku L, który obejmowal bedzie: 1) nadbudowe skrzydla C, 2) zmiany ukladu funkcjonalnego pomieszczen budynku L, 3) zmiany architektoniczno- budowlane, technologii medycznej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych wynikajace ze zmian ukladu funkcjonalnego pomieszczen w budynku L. 4) wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, d) projekt architektoniczno– budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, o ile wprowadzone zmiany beda tego wymagaly. Opracowania projektowe maja obejmowac branze: architekture, konstrukcje, technologie medyczna, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Wymagana ilosc egzemplarzy – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna –2 egz. w formacie: *.pdf, *.doc, *.xls i *.dwg. wersja max 2020. Wszystkie zalozenia oraz rozwiazania projektowe musza zostac uzgodnione z Zamawiajacym. Etap II– wykonanie robót budowlanych w obrebie: piwnicy, trzonu komunikacyjnego budynku (hol windowy z 3 dzwigami, klatka schodowa i pomieszczeniami technicznymi na wszystkich kondygnacjach), skrzydla C (wszystkie kondygnacje) wraz z szybem windowym i dzwigiem oraz nadbudowa, Etap III – wykonanie robót budowlanych: wszystkie kondygnacje skrzydla A, Etap IV – wykonanie robót budowlanych: wszystkie kondygnacje skrzydla B, Przez roboty budowlane rozumie sie roboty budowlano- montazowe i instalacyjne. Ponadto w ramach kazdego z Etapów nalezy zamontowac wyposazenie medyczne (trwale wbudowane) oraz wszystkie inne niezbedne urzadzenia. W ramach Etapu II, III i IV, Wykonawca wykonana roboty budowlane wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dla kazdego z Etapów obejmujacych roboty budowlane Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja zalaczniki do SWZ.
Identifiant de la procédure: 9d51f2ad-7581-4f42-ad5d-6261b0345bad
Identifiant interne: TR.262.6.2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, 71220000 Services de création architecturale, 71320000 Services de conception technique, 79930000 Conception de modèles, 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification, 79932000 Services d'architecture d'intérieur, 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers, 45232460 Travaux d'installations sanitaires, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45330000 Travaux de plomberie, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment, 45261210 Travaux de couverture, 33100000 Équipements médicaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ul. Zyty 26  
Ville: Zielona Góra
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli srodki publiczne, które zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia nie zostaly przyznane.
   1.  Oferta musi byc zabezpieczona wadium w PLN w wysokosci 500 000,00 zl.
   2.  Wadium moze byc wniesione w:
   2. 1. pieniadzu,
   2. 2. gwarancjach bankowych,
   2. 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
   2. 4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 299 z pózn.zm.)
   3.  Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacac przelewem na nastepujacy nr konta: Santander Bank Polska S.A. III O/Zielona Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000 Na poleceniu przelewu powinna byc naniesiona adnotacja: „Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref.: TR.262.6.2024”
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3
Motifs d’exclusion purement nationauxart. 108 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2; z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1, pkt 1 i 2
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego osrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”
Description: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania) i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego dla Budynku L w ramach zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego osrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.”. Zakres prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia.
   1.  Przedmiot zamówienia realizowany bedzie etapowo zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiacym zalacznik do SWZ:: Etap I– W ramach Etapu I Wykonawca opracuje: a) koncepcje architektoniczno-budowlana zmian na poziomie: IV pietra w obrebie skrzydel A, B i czesci skrzydla C oraz nadbudowy skrzydla C, parteru skrzydla C i zmian ukladu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczen w budynku L wraz z uzgodnieniami z Zamawiajacym zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiacym zestawienie uzgodnionych pomieszczen. Termin wykonania przedmiotowego opracowania: 35 dni od dnia zawarcia Umowy. Po akceptacji Zamawiajacego mozliwa bedzie realizacja kolejnych czesci Etapu I. b) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obejmujacy nadbudowe skrzydla C wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, c) projekt wykonawczy zamienny dla calego budynku L, który obejmowal bedzie: 1) nadbudowe skrzydla C, 2) zmiany ukladu funkcjonalnego pomieszczen budynku L, 3) zmiany architektoniczno- budowlane, technologii medycznej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych wynikajace ze zmian ukladu funkcjonalnego pomieszczen w budynku L. 4) wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, d) projekt architektoniczno– budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, o ile wprowadzone zmiany beda tego wymagaly. Opracowania projektowe maja obejmowac branze: architekture, konstrukcje, technologie medyczna, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Wymagana ilosc egzemplarzy – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna –2 egz. w formacie: *.pdf, *.doc, *.xls i *.dwg. wersja max 2020. Wszystkie zalozenia oraz rozwiazania projektowe musza zostac uzgodnione z Zamawiajacym. Etap II– wykonanie robót budowlanych w obrebie: piwnicy, trzonu komunikacyjnego budynku (hol windowy z 3 dzwigami, klatka schodowa i pomieszczeniami technicznymi na wszystkich kondygnacjach), skrzydla C (wszystkie kondygnacje) wraz z szybem windowym i dzwigiem oraz nadbudowa, Etap III – wykonanie robót budowlanych: wszystkie kondygnacje skrzydla A, Etap IV – wykonanie robót budowlanych: wszystkie kondygnacje skrzydla B, Przez roboty budowlane rozumie sie roboty budowlano- montazowe i instalacyjne. Ponadto w ramach kazdego z Etapów nalezy zamontowac wyposazenie medyczne (trwale wbudowane) oraz wszystkie inne niezbedne urzadzenia. W ramach Etapu II, III i IV, Wykonawca wykonana roboty budowlane wraz z dostawa i montazem wyposazenia trwale wbudowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dla kazdego z Etapów obejmujacych roboty budowlane Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja zalaczniki do SWZ.
Identifiant interne: TR.262.6.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, 71220000 Services de création architecturale, 71320000 Services de conception technique, 79930000 Conception de modèles, 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification, 79932000 Services d'architecture d'intérieur, 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers, 45232460 Travaux d'installations sanitaires, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45330000 Travaux de plomberie, 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment, 45261210 Travaux de couverture, 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Zyty 26  
Ville: Zielona Góra
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 30/04/2026
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Zamawiajacy informuje, ze stara sie o pozyskanie srodków finansowych na realizacje zamówienia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO). Srodki na ten cel pochodza z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Description: Warunek 1: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci 30.000.000,00 zl (slownie: trzydziesci milionów zlotych) w okresie nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wskazania przez Wykonawce, w celu wykazania spelniania warunków udzialu, waluty innej niz polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany bedzie: - sredni kurs NBP na dzien publikacji ogloszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, - sredni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzajacego dzien opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w przypadku braku ogloszenia sredniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogloszenia o zamówieniu.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
Description: Warunek 1: Wariant I
   1.  w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal co najmniej dwie roboty budowlane, których wartosc wynosila co najmniej 30 000 000,00 zlotych brutto (dla kazdej z tych robót) polegajace na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektu sluzby zdrowia bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej (zgodnie z definicja zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) obejmujace swoim zakresem wykonanie gazów medycznych, systemów instalacyjnych, systemów przeciwpozarowych, a ponadto: a) co najmniej jedna z wyzej wskazanych robót budowlanych powinna obejmowac: - wykonanie prac budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. b) co najmniej jedna z wyzej wskazanych robót budowlanych zostala zrealizowana na czynnym obiekcie sluzby zdrowia lub czynnych obiektach sluzby zdrowia. Nie jest wymagane, aby spelnienie warunków a) i b) dotyczylo tej samej roboty budowlanej. oraz
   2.  w ciagu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal co najmniej dwie uslugi, polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy obiektów sluzby zdrowia bedacych budynkiem uzytecznosci publicznej (zgodnie z definicja zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) obejmujace swoim zakresem wykonanie gazów medycznych, systemów instalacyjnych, systemów przeciwpozarowych, których kubatura wyniosla co najmniej 10 000,00 m3 (dla kazdej z tych uslug), a ponadto: a) co najmniej jedna z wyzej wskazanych uslug powinna obejmowac: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt budowlany zamienny i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. ALBO Wariant II
   1.  w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal co najmniej dwie roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, których wartosc wynosila co najmniej 30 000 000,00 zlotych brutto (dla kazdej z tych robót) polegajace na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów sluzby zdrowia bedacych budynkiem uzytecznosci publicznej (zgodnie z definicja zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) obejmujace swoim zakresem wykonanie gazów medycznych, systemów instalacyjnych, systemów przeciwpozarowych, których kubatura wyniosla 10 000,00 m3 (dla kazdej z tych uslug), a ponadto: a) co najmniej jedna z wyzej wskazanych robót budowlanych powinna obejmowac - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt budowlany zamienny i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, - wykonanie prac budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. b) co najmniej jedna z wyzej wskazanych robót budowlanych zostala zrealizowana na czynnym obiekcie sluzby zdrowia lub czynnych obiektach sluzby zdrowia. Nie jest wymagane, aby spelnienie warunków a) i b) dotyczylo tej samej roboty budowlanej. Uwaga: Pojecia: budowa, przebudowa, remont - nalezy rozumiec zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pózn. zm.).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
Description: Warunek 2: Wykonawca wykaze, ze posiada: a) minimum jedna osobe, proponowana do pelnienia funkcji architekta, która: posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, oraz posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego oraz posiada doswiadczenie w projektowaniu obiektu sluzby zdrowia bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, w tym okresie, w ciagu ostatnich 5 lat opracowal dokumentacje projektowa, dla której uzyskano pozwolenie na budowe, obejmujaca budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe co najmniej jednego obiektu sluzby zdrowia bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3; b) minimum jedna osobe, proponowana do pelnienia funkcji technologa medycznego, która: posiada wyzsze wyksztalcenie medyczne lub budowlane, oraz posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego oraz posiada doswiadczenie w projektowaniu obiektu sluzby zdrowia, w którym wykonywane sa procedury medyczne, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej oraz w ciagu ostatnich 5 lat opracowal dokumentacje projektowa, dla której uzyskano pozwolenie na budowe, obejmujaca budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe co najmniej dla jednego obiektu sluzby zdrowia, w którym wykonywane sa procedury medyczne, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3; c) minimum jedna osobe, proponowana do pelnienia funkcji kierownika budowy, która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z pózn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów prawa lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, które zostaly wydane obywatelom panstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pózn. zm.) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego oraz posiada doswiadczenie w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych, jako kierownik budowy, w realizacji od poczatku do konca co najmniej 2 inwestycji polegajacych na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektu sluzby zdrowia, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3/kazda; d) minimum jedna osobe proponowana do pelnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (gazów medycznych), wodociagowych oraz kanalizacyjnych która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z pózn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów prawa lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, które zostaly wydane obywatelom panstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pózn. zm.) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego oraz posiada doswiadczenie w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych, jako kierownik robót, w trakcie realizacji co najmniej 2 inwestycji polegajacych na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektu sluzby zdrowia, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3/kazda; e) minimum jedna osobe proponowana do pelnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z pózn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów prawa lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, które zostaly wydane obywatelom panstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pózn. zm.) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE (Dz. U. z 2023 r., poz. 334), oraz posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego oraz posiada doswiadczenie w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych, jako kierownik robót, w trakcie realizacji co najmniej 2 inwestycji polegajacych na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektu sluzby zdrowia, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3/kazda;
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
Description: ciag dalszy warunku nr 2: f) minimum jedna osobe proponowana do pelnienia funkcji dyrektora / kierownika projektu / kontraktu / koordynatora, która: - posiada wyksztalcenie wyzsze techniczne, - posiada doswiadczenie w pelnieniu funkcji przedstawiciela generalnego wykonawcy / kierownika / dyrektora projektu / kontraktu przy jednej robocie budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegajacej na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektu sluzby zdrowia bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej (zgodnie z definicja zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) o kubaturze nie mniejszej niz 10 000,00 m3, od zawarcia umowy o realizacje zamówienia publicznego do pozwolenia na uzytkowanie i protokolu odbioru zakonczonego wynikiem pozytywnym. UWAGA
   1.  Osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie osób musza brac udzial w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest mozliwa tylko w okolicznosciach i na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
   2.  Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie osób musza posiadac znajomosc jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie sie tym jezykiem w mowie lub w pismie. W przypadku gdy osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie osób nie beda posiadaly znajomosci jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie sie nim w mowie lub w pismie, Wykonawca – wlasnym staraniem i na wlasny koszt – bedzie dysponowal osoba zapewniajaca stale i biegle tlumaczenia na jezyk polski z danego jezyka obcego oraz z jezyka polskiego na dany jezyk obcy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena 90 pkt najnizsza cena oferty Wartosc punktowa skladnika A = ---------------------------- x 90 pkt cena oferty badanej

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium „doswiadczenie osoby proponowanej do pelnienia funkcji technologa medycznego” - 1 pkt za zlozenie wraz z oferta kazdego ponad wymagane w warunkach udzialu w postepowaniu dla osoby dedykowanej do pelnienia funkcji technologa medycznego, potwierdzenie opracowania dokumentacji projektowej, dla której uzyskano pozwolenie na budowe, obejmujaca budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe obiektu sluzby zdrowia, w którym wykonywane sa procedury medyczne, bedacego budynkiem uzytecznosci publicznej, o kubaturze nie mniejszej niz 10.000 m3. Maksymalna ilosc pkt mozliwa do uzyskania to 2 pkt. Zamawiajacy oceni maksymalnie 2 dodatkowe uslugi.

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium „wydluzenie okresu gwarancji powyzej 60 miesiecy dla zainstalowanych urzadzen” (maksymalna ilosc punktów jaka mozna uzyskac w kryterium „wydluzenie okresu gwarancji powyzej 60 miesiecy dla zainstalowanych urzadzen” wynosi 4 punkty), gdzie: „ilosc punktów uzyskana przez oferte” oznacza ilosc punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z ponizszymi zasadami: - o 12 -23 miesiecy = 2 pkt - o 24 i wiecej miesiecy = 4 pkt

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium „wydluzenie okresu gwarancji powyzej 36 miesiecy dla zainstalowanej aparatury medycznej” (maksymalna ilosc punktów jaka mozna uzyskac w kryterium „wydluzenie okresu gwarancji powyzej 36 miesiecy dla zainstalowanej aparatury medycznej wynosi 4 punkty), gdzie: „ilosc punktów uzyskana przez oferte” oznacza ilosc punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z ponizszymi zasadami: - o 12 - 23 miesiecy = 2 pkt - o 24 i wiecej miesiecy = 4 pkt
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/942052
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wyniesie 5% calkowitego wynagrodzenia.
Date limite de réception des offres: 26/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Srodki ochrony prawnej przyslugujace Wykonawcy, okreslone sa w Dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 970773231
Adresse postale: UL. ZYTY 26  
Ville: ZIELONA GÓRA
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Point de contact: Szapital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl
Téléphone: +48 683296200
Adresse internet: https://bip.szpital.zgora.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/transakcja/942052
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 4587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 94379382-5e81-4073-b0d4-51992b58ecbf - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 19/06/2024 13:15:29 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373723-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45261210 - Travaux de couverture 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71320000 - Services de conception technique 
79930000 - Conception de modèles 
79932000 - Services d'architecture d'intérieur