Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Travaux de revêtement de routes '?? Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, '?cieüek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych adm. przez GDDKiA Rejon w Nysie

2024/S 2024-129103  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129103-2024 - Résultats
Pologne – Travaux de revêtement de routes – Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, sciezek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych adm. przez GDDKiA Rejon w Nysie
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, sciezek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych adm. przez GDDKiA Rejon w Nysie
Description: Przedmiotem zamówienia jest: „Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, sciezek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzial Opole Rejon w Nysie w terminie do 30.04.2028”
Identifiant de la procédure: c52f9e0a-0752-4d2b-846a-a2c882e69656
Identifiant interne: O/OP.D-3.2421.25.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1.Komunikacja w postepowaniu (post.)odbywa sie przy uzyciu Platformy. Wyk. musi posiadac bezplatne konto na Platformie. Wymagania techniczne: staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamiec RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niz 3 lata od daty wszczecia post.); dowolna przegladarka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; wlaczona obsluga JavaScript; zainstalowany program obslugujacy stosowane przez Wykonawce formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Dokumentacja postepowania dostepna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduja sie w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2. Zam. bedzie stosowal procedure, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedure odwrócona).
   3. Wyk. zobowiazany jest zlozyc wraz z Oferta oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunków udzialu w post. w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
   4. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wyk., JEDZ sklada kazdy z Wyk.. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w post. w zakresie, w jakim kazdy z Wyk. wykazuje spelnianie warunków udzialu w post.
   5. W przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w post., sklada JEDZ dotyczace takze tych podmiotów w zakresie, w jakim Wyk. powoluje sie na ich zasoby.
   6. W zakresie „czesci IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk. moze ograniczyc sie do wypelnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk. nie wypelnia zadnej z pozostalych sekcji (A-D) w czesci IV JEDZ.
   7. Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okolicznosci, o których mowa w aart. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszacym sie do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a takze Wyk., w stosunku do którego zachodza okolicznosci, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.
   8. Na wezwanie Zam. Wyk. zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zam. od wyk. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zam. w pkt. 7 pow.
   9. Jezeli Wyk. ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym mowa w pkt. 8 pow. 10.Jezeli Wyk. polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych dotyczacych tych podmiotów zgodnie z §5 rozp., o którym mowa w pkt. 8 pow. 11.Zam. przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 12.Zam. przewiduje mozliwosc uniewaznienia post. o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp 13.Dla przedmiotowego zamówienia Zam. nie przeprowadzil wstepnych konsultacji rynkowych.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Remonty jezdni, poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, sciezek rowerowych, oraz elementów odwodnienia wraz z utrzymaniem przepompowni na sieci dróg krajowych adm. przez GDDKiA Rejon w Nysie
Description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnosci roboty i uslugi utrzymaniowe w zakresie: - remontów nawierzchni jezdni: tj. m.in.: • rozbiórke elementów dróg • regulacje pionowa urzadzen obcych • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyrównawcza • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa scieralna • wykonanie nawierzchni bitumicznych asfaltem modyfikowanym • frezowanie nawierzchni bitumicznych • wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) • remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi wbudowanymi na goraco • remont czastkowy nawierzchni bitumicznych technika „grysami na sucho” • remont czastkowy nawierzchni bitumicznych z uzyciem recyklera • remont czastkowy nawierzchni bitumicznych masami na zimno • remont nawierzchni z cienkich warstw na zimno (slurry seal) • wzmocnienie nawierzchni siatka z tworzyw sztucznych • oznakowanie poziome cienkowarstwowe po wykonanym remoncie • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne po wykonanym remoncie • oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne po wykonanym remoncie • likwidacja spekan podluznych i poprzecznych • wykonywanie ww. prac w trybie interwencyjnym – usuwanie awarii, - remontów i utrzymania poboczy ,korpusu i skarp drogi, chodników, sciezek rowerowych, oraz elementów odwodnienia: • scinka poboczy gruntowych, • uzupelnienie nasypów i skarp, wykonanie rowków odplywowych w zawyzonych poboczach, + • uzupelnienie i profilowanie poboczy, scinka zawyzonych poboczy, • odtworzenie ( odmulenie ) istniejacych rowów, • remont nawierzchni chodników, • wymiana i regulacja wysokosciowa krawezników, • wymiana obrzezy, • remont scieków, • regulacja i wymiana wpustów odwadniajacych kanalizacji deszczowej, wymiana wlazów studni rewizyjnych, • regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych i studni rewizyjnych, • remont przepustów pod zjazdami, • remont scianek czolowych, • wykonanie nawierzchni tluczniowej, • odmulenie przepustów, •oczyszczenie kanalizacji deszczowej • oczyszczenie separatorów • czyszczenie studni rewizyjnych, kratek kanalizacji deszczowej i przykanalików, itp. • dostawa wlazów kanalizacji deszczowych • dostawa wpustów ulicznych i scieków liniowych oraz inne, nieskomplikowane roboty i uslugi (rozliczane wg stawki roboczogodziny, stawki maszyno-godziny koparko-ladowarki i godziny pracy samochodu o ladownosci do 7,5 Mg), których nie mozna bylo przewidziec, a ich realizacja jest niezbedna do prawidlowego wykonania zamówienia.
Identifiant interne: O/OP.D-3.2421.25.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44423700 Éléments de trous d'homme, 45233141 Travaux d'entretien routier, 45233142 Travaux de réparation de routes, 45233221 Travaux de marquage routier, 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Opolski (PL524)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Pasy drogowe dróg krajowych zarzadzanych przez GDDKiA oddzial w Opolu Rejon w Nysie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/04/2024
Date de fin de durée: 30/04/2028
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium Kwalifikacje zawodowe personelu

Critère:
Type: Prix
Description: Zamawiajacy dokona oceny na podstawie opisu zawartego w SWZ
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Zamawiajacy dokona oceny na podstawie opisu zawartego w SWZ
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynnosci, do której Zamawiajacy byl zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwolanie powinno zawierac informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Kopie odwolania zamawiajacemu nalezy przeslac za posrednictwem Platformy. Po zgloszeniu do postepowania nalezy w zakladce „Postepowania”, wybrac „Moje postepowania” a nastepnie wybrac niniejsze postepowanie oraz korzystajac z zakladki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wyslane” i nastepnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazac tresc odwolania lub zalaczyc pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwolania: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli informacja zostala przekazana przy uzycie srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostala przekazana w inny sposób; 2) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczególowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania, okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych.
   9.  Skarge wnosi za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu
Numéro d’enregistrement: 7540003773
Adresse postale: Niedzialkowskiego 6  
Ville: Opole
Code postal: 45-085
Subdivision pays (NUTS): Opolski (PL524)
Pays: Pologne
Point de contact: a) Pana Adama Matyja w sprawach procedury przetargowej. b) Pana Tomasza Smietanka w sprawach przedmiotu zamówienia
Adresse électronique: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 774016300
Télécopieur: +48 774544468
Adresse internet: http://www.gddkia.gov.pl
Profil de l’acheteur: http://www.gddkia.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587803
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych - Biuro Odwolan
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587700
Télécopieur: +48 4587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d13947db-03e0-4927-a4e0-528d60885bbe - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 11:07:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129103-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233220 - Travaux de revêtement de routes