Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Truskaw: Travaux de construction

2020/S 124-304852  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Truskaw: Travaux de construction 2020/S 124-304852 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gminne Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Izabelin Mokre ??ki Sp. z o.o. Numéro national d'identification: PL1181592156 Adresse postale: Mokre ??ki 8 Ville: Truskaw Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-080 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Zar?ba Courriel: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl Téléphone: +48 227218072 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mokrelaki.pl http://www.mokrelaki.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://mokrelaki.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Izabelinie B, gmina Izabelin Numéro de référence: JRP/RB/7/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zakres robótbudowlanych
   1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kordeckiego w miejscowo?ci Izabelin B, gmina Izabelin.
   2.  Odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach budowlanych zwi?zanych z u?o?eniem sieci kanalizacji sanitarnej do stanu istniej?cego
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111240 Travaux d'assèchement des sols 45232410 Travaux d'assainissement 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia
   1.  Zakres prac obejmuje wykonanie
:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200x5,9 PVC-U SN8 o d?ugo?ci 184,00 m, - odrzuty sieci kanalizacyjnej fi160 PVC w ulicy (do granicy nieruchomo?ci) o ??cznej d?ugo?ci 85,00 m w ilo?ci 15 szt, - studzienki z tworzywa DN600 - 6 szt. (SS1-S6).
   2.  Projekt swoim zasi?giem obejmuje dzia?ki o numerach ewidencyjnych: dz. nr 1363, 1505/2 w Izabelinie - obr?b 0001.
   3.  Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja jako?ci / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 180 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0102/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy w post?powaniu stosuje procedur?, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, nie zostan mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mo?e si ubiega Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z post?powania, w okoliczno?ciach, o których mowa w: 1) art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp.; 2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca: a) w stosunku, do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z pó?n. zm.) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego; b) który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca ubiegaj?cy si o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdowa si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia. W szczególno?ci Wykonawca musi wykaza?, ?e: a) Posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie ni?szej ni 200 000,00 PLN. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. warunek musi spe?nia jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. b) Posiada polis lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj?cy, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 200 000,00 PLN. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. warunek musi spe?nia jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. W przypadku, gdy warto? zamówienia zosta?a wyra?ona w walucie innej ni PLN, Wykonawca zobowi?zany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmuj?c jako podstaw ?redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów ?rednich walut obcych) w dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dz. U. U.E.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca musi posiada zdolno? techniczn lub zawodow niezb?dn do prawid?owego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególno?ci musi wykaza?, ?e: a) Wykona nale?ycie w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 inwestycje, z których ka?da polega?a na wykonaniu sieci kanalizacyjnej o d?ugo?ci co najmniej 75 m i ?rednicy co najmniej Dn 200 mm W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. warunek musi spe?nia jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. b) Dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownik budowy (minimum 1 osoba) - niniejsza osoba ma posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów, a które upowa?niaj do pe?nienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodoci?gowych i kanalizacyjnych. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. warunek musi spe?nia jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 5 000,00 PLN (s?ownie: pi? tysi?cy z?otych).
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 1) Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy jest jedn z przes?anek zatrzymania wadium).
   3.  Forma zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?e by wniesione wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty...
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 215 dni od dnia zawarcia umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Gminne Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Izabelin "Mokre ??ki" Sp. z o.o., ul. Mokre ??ki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Informacje ogólne. 1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i nast?pnych ustawy. 2) ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa powy?ej s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du. 3) ?rodki ochrony prawnej, przys?uguj?: a) Wykonawcom; b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.
   2.  Odwo?anie. Przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Przepisy dotycz?ce odwo?ania zawarte s w art. 180-198 ustawy.
   3.  Skarga do s?du. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Przepisy dotycz?ce skargi do s?du uregulowane s w art. 198a - 198f ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assèchement des sols 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées