Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Truskaw: Travaux de construction

2020/S 180-435476  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Truskaw: Travaux de construction 2020/S 180-435476 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gminne Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Izabelin Mokre ??ki sp. z o.o. Numéro national d'identification: PL1181592156 Adresse postale: Mokre ??ki 8 Ville: Truskaw Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-080 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Zar?ba Courriel: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl Téléphone: +48 227218072 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mokrelaki.pl http://www.mokrelaki.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Char?ampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin Numéro de référence: JRP/RB/3/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Char?ampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin. Przedmiot zamówienia szczegó?owo opisuje:
   1.  Cz?? III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
   2.  Dokumentacja projektowa.
   3.  Dokumenty i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 461 335.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111240 Travaux d'assèchement des sols 45232410 Travaux d'assainissement 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres prac obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200x5,9 PVC-U SN8 o d?ugo?ci 342,00 m, w tym przej?cie poprzeczne przez drog powiatow (ul. Sienkiewicza) nale?y wykona bezwykopowo zgodnie z decyzj ZDP (odcinek S3-S4) w rurze os?onowej DN35/Dz355,6 (rura stalowa
   1. 4301) lub Dz350x23,7 mm (PE100 SDR17 PN10) L=37,00 m, - sieci kanalizacji t?ocznej Dz90x5,4 PEHD SDR17 PN10 o d?ugo?ci 11,00 m, - odrzuty sieci kanalizacyjnej 160 PVC w ulicy (do granicy nieruchomo?ci) o ??cznej d?ugo?ci 32,10 m w ilo?ci 8 szt. (Pk1 - 3,0 m, Pk2 - 3,0 m, Pk3 - 3,0 m, Pk4 - 3,0 m wg projektu) oraz dodatkowo nale?y przewidzie?: Do dzia?ki o nr ew. 224/12 odrzut Pk2' o d?ugo?ci 3,0 m, Do dzia?ki o nr ew. 1651 odrzut Pk8' o d?ugo?ci 6,1 m, Do dzia?ki o nr ew. 1650 odrzut Pk8 o d?ugo?ci 6,0 m, Do dzia?ki o nr ew. 1644/2 odrzut Pk7 o d?ugo?ci 5,0 m, - studzienki z tworzywa DN600 - 10 szt. (S1-S9, Sx), - studzienka z tworzywa DN425 - 1 szt (dodatkowa studzienka S2'), - przepompownia "Char?ampa".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja jako?ci / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy w post?powaniu stosuje procedur o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, nie zostan mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 098-235538
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Char?ampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Daniel Dziewulski Adresse postale: ul. Sto?eczna 126a Ville: Zaborów Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-083 Pays: Pologne Courriel: dziewulski-transport@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 681 606.89 PLN Valeur totale du marché/du lot: 461 335.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Informacje ogólne 1) wykonawcom, oraz innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i nast?pnych ustawy; 2) ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa powy?ej s?: a) odwo?anie, b) skarga do s?du; 3) ?rodki ochrony prawnej, przys?uguj?: a) wykonawcom, b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.
   2.  Odwo?anie. Przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Przepisy dotycz?ce odwo?ania zawarte s w art. 180-198 ustawy.
   3.  Skarga do s?du. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Przepisy dotycz?ce skargi do s?du uregulowane s w art. 198a - 198f ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assèchement des sols 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées