Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Trzebnica:R╚actifs de laboratoire

2023/S 227-714540  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Trzebnica: R╚actifs de laboratoire 2023/S 227-714540 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy Adresse postale: ul. Prusicka 53-55 Ville: Trzebnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Sajewicz Courriel: przetargi@szpital-trzebnica.pl T╚l╚phone: +48 713120920 Fax: +48 713121498 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital-trzebnica.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐSukcesywne dostawy odczynnik█w, materia?█w zu?ywalnych, sprz?tu laboratoryjnego, test█w oraz dzier?awa aparat█w medycznych do laboratoriumţ Num╚ro de r╚f╚rence: 15/PZP/2023/PN
II.1.2) Code CPV principal 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy odczynnik█w, materia?█w zu?ywalnych, sprz?tu laboratoryjnego, test█w oraz dzier?awa aparat█w medycznych do laboratorium wg potrzeb Zamawiaj?cego, z podzia?em na 10 cz??ci zwanych dalej pakietami. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na dowoln? ilo?? pakiet█w. Zamawiaj?cy zastrzega jednak sk?adanie ofert przez Wykonawc? na ca?o?? asortymentu w danym Pakiecie. Ka?da z cz??ci zam█wienia b?dzie rozpatrywana osobno.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 894 022.23 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   1.  Sprz?t jednorazowy laboratoryjny.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de pr╚cision (except╚ les lunettes) 33790000 Verrerie de laboratoire, d'hygi╦ne ou de pharmacie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   1.  Sprz?t jednorazowy laboratoryjny. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia : Pakiet nr 1: 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 08.10.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   2.  Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   2.  Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Ilo?? test█w w panelu / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia : Pakiet nr 2: 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 08.10.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   3.  Dzier?awa analizatora parametr█w krytycznych wraz z dostaw? odczynnik█w oraz z dzier?aw? aparatu zast?pczego do gazometrii i mo?liwo?ci? do??czenia oznacze? elektrolit█w.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   3.  Dzier?awa analizatora parametr█w krytycznych wraz z dostaw? odczynnik█w oraz z dzier?aw? aparatu zast?pczego do gazometrii i mo?liwo?ci? do??czenia oznacze? elektrolit█w. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8b do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia : Pakiet nr 3: 36 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 28.10.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   4.  Strzykawki do gazometrii
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de pr╚cision (except╚ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   4.  Strzykawki do gazometrii. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 4: 36 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 08.10.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   5. Dzier?awa wielofunkcyjnego automatycznego analizatora biochemicznego wraz z aparatem zast?pczym i wir█wk?.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   5. Dzier?awa wielofunkcyjnego automatycznego analizatora biochemicznego wraz z aparatem zast?pczym i wir█wk?. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8b do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 5: 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 29.09.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   6.  Odczynniki do oznaczania grup krwi.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33696100 R╚actifs de groupage sanguin
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   6.  Odczynniki do oznaczania grup krwi. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 6: 12 m-cy od dnia podpisania umowy
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   7.  Zamkni?ty system pobierania krwi.

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de pr╚cision (except╚ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   7.  Zamkni?ty system pobierania krwi. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 7: 12 m-cy od dnia podpisania umowy
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   8.  Dzier?awa analizatora do test█w panelowych Real time PCR wraz z dostaw? test█w.
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   8.  Dzier?awa analizatora do test█w panelowych Real time PCR wraz z dostaw? test█w. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8b do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Termin wykonania zam█wienia: Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 8: 24 m-cy od dnia podpisania umowy
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet
   9.  Dostawa pod?o?y do aparatu BactAlert 3D60
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet
   9.  Dostawa pod?o?y do aparatu BactAlert 3D60. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 9: 12 m-cy od dnia podpisania umowy
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 10. Dzier?awa analizatora immunologicznego z dostaw? odczynnik█w i materia?█w zu?ywalnych do aparatu dzier?awionego oraz dzier?awa aparatu zast?pczego...
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 R╚actifs de laboratoire 33124131 Bandelettes r╚actives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 10. Dzier?awa analizatora immunologicznego z dostaw? odczynnik█w i materia?█w zu?ywalnych do aparatu dzier?awionego oraz dzier?awa aparatu zast?pczego, instalacja i dzier?awa wir█wki laboratoryjnej z k?towym rotorem na co najmniej 36 prob█wek nie mniejszych ni? 5 ml i mo?liwo?ci? sekundowego ustawiania czasu wirowania. Szczeg█?owy opis stanowi za?. nr 2 do SWZ ˝ Formularze asortymentowo-cenowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci przedmiotu zam█wienia, jednak nie wi?cej ni? o 30%. Szczeg█?y zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 8b do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia: Pakiet nr 10: 36 m-cy od dnia podpisania umowy
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 139-442736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet
   1.  Sprz?t jednorazowy laboratoryjny.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BioMaxima S.A.
Num╚ro national d'identification: 9462360625 Adresse postale: Ul. Vetter█w 5 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-277 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 113 588.80 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 66 722.99 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet
   2.  Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bio-Novum Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 9462684339 Adresse postale: ul. Nowy ?wiat 23A/3U Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-418 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 108 147.00 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 76 010.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet
   3.  Dzier?awa analizatora parametr█w krytycznych wraz z dostaw? odczynnik█w oraz z dzier?aw? aparatu zast?pczego do gazometrii i mo?liwo?ci? do??czenia oznacze? elektrolit█w.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O., Num╚ro national d'identification: 527 23 22 068 Adresse postale: UL. BOBROWIECKA 8 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-728 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 461 494.27 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 210 493.52 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet
   4.  Strzykawki do gazometrii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sarstedt Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 787-00-01-085 Adresse postale: ul. Warszawska 25 Ville: Stare Babice Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 39 000.00 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 15 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet
   5. Dzier?awa wielofunkcyjnego automatycznego analizatora biochemicznego wraz z aparatem zast?pczym i wir█wk?.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet
   6.  Odczynniki do oznaczania grup krwi.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmator Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8792544115 Adresse postale: ul. Na Zapleczu 4B.
Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 79 005.24 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 20 066.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet
   7.  Zamkni?ty system pobierania krwi.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eclipse Boluk-Sobolewska Sp. K Num╚ro national d'identification: 6751410150 Adresse postale: Ul. prof. M. ?yczkowskiego 18 Ville: Krak█w Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-864 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 200 023.20 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 157 084.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet
   8.  Dzier?awa analizatora do test█w panelowych Real time PCR wraz z dostaw? test█w.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: QIAGEN Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5213685705 Adresse postale: ul. Powsta?c█w ?l?skich 95 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 53-332 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 444 319.20 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 338 736.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet
   9.  Dostawa pod?o?y do aparatu BactAlert 3D60
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: bioM╚rieux Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: PL5270203342 Adresse postale: ul. Gen. J█zefa Zaj?czka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 50 700.00 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 32 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet 10. Dzier?awa analizatora immunologicznego z dostaw? odczynnik█w i materia?█w zu?ywalnych do aparatu dzier?awionego oraz dzier?awa aparatu zast?pczego...
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy na podstawie art. 255 pkt. 6) ustawy PZP uniewa?ni? post?powanie w zakresie pakietu nr: 5 Uzasadnienie prawne uniewa?nienia: Art. 255 pkt. 6) ustawy PZP - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia: Po og?oszeniu wyniku post?powania, Zamawiaj?cy powzi?? informacj?, ?e post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? polegaj?c? na nieprecyzyjnym opisie terminu wykonania przedmiotu zam█wienia tj.: Zamawiaj?cy w formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 2 do SWZ) wymaga? od Wykonawc█w zaoferowania i wyceny przedmiotu zam█wienia na okres 36 m-cy. Natomiast w og?oszeniu o zam█wieniu oraz w SWZ (patrz rozdzia? VI pn. ĐTermin wykonania zam█wieniaţ) Zamawiaj?cy poinformowa?, ?e termin wykonania zam█wienia b?dzie wynosi? tylko 12 m-cy. Maj?c powy?sze na uwadze Zamawiaj?cy uzna?, ?e zachodzi przes?anka uniewa?nienia post?powania, gdy? niniejsza post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad?, kt█ra uniemo?liwia zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego z wybranym Wykonawc?.
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy PZP uniewa?ni? post?powanie w zakresie pakietu nr: 10 Uzasadnienie prawne uniewa?nienia pakietu nr: 10. Art. 255 pkt. 3) ustawy PZP - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia pakietu nr: 10. W zakresie pakietu nr 10 wp?yn??a tylko jedna oferta. Cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia o: 775 710,98 z? Zamawiaj?cy nie zwi?ksza kwoty na sfinansowanie zam█wienia do ceny najkorzystniejszej oferty w ww. pakiecie.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie -s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2023 ĐSukcesywne dostawy odczynnik█w, materia?█w zu?ywalnych, sprz?tu laboratoryjnego, test█w oraz dzier?awa aparat█w medycznych do laboratoriumţ 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33124131 - Bandelettes rÚactives 
33696100 - RÚactifs de groupage sanguin 
33696500 - RÚactifs de laboratoire 
33790000 - Verrerie de laboratoire, d'hygiŔne ou de pharmacie 
38000000 - ╔quipements de laboratoire, d'optique et de prÚcision (exceptÚ les lunettes)