Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?trzyn:Produits pharmaceutiques

2023/S 98-306270  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-K?trzyn: Produits pharmaceutiques 2023/S 098-306270 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie Num╚ro national d'identification: REGON 510929362 Adresse postale: M. C. Sk?odowskiej 2 Ville: K?trzyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adriana Wi?cko Courriel: adriana.wiecko@szpital-ketrzyn.pl T╚l╚phone: +48 897512502 Fax: +48 897513797 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital-ketrzyn.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ Num╚ro de r╚f╚rence: 08/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3.  Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy produkt█w farmaceutycznych i od?ywczych, okre?lonych szczeg█?owo w Formularzu asortymentowo ˝ cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiaj?cego. Oferowane produkty musz? spe?nia? wymogi ustawy z 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z p█?n. zm.) lub odpowiednio do produkt█w ?ywieniowych - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z p█?n. zm.) oraz wymogi prawne dotycz?ce dopuszczenia oferowanego Produktu do obrotu i u?ywania na terytorium Polski.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 741 261.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   1.  Antybiotyki
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 34 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Mo?liwo?? zakupu w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
   3.  Dla wszystkich lek█w wymagana rejestracja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   2.  Leki r█?ne A
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 20 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   3.  Albuminy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651520 Immunoglobulines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 3 pozycji asortymentowych: Albumina ludzka 200g/l roztw█r do inf. Butelka lub worek 100 ml x 1szt Albumina ludzka 200g/l roztw█r do inf. Butelka lub worek 50 ml x 1szt Immunoglobulina anty D 50mcg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Mo?liwo?? zakupu w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   4.  Szczepionki
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 2 pozycji asortymentowych: Czterowalentna szczepionka przeciw grypie na sezon 2023/2024, zawiesina do wstrzykni?? amp-strzykawka z ig?? x 1 szt Polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom roztw do wstrzykni?? 05ml
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   5.  Immunoglobuliny
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651520 Immunoglobulines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 3 pozycji asortymentowych: Immunoglobulina ludzka normalna roztw. do i inf. 5,0g/100ml 1 fl. 100ml x 1szt Immunoglobulina ludzka normalna roztw. do i inf. 2,5g/50ml 1 fl. 50ml x 1szt Immunoglobulina ludzka przeciw t??cowi 250j.m. amp.-strzyk. x 1szt
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   6.  Marcaina
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 6 pozycji asortymentowych:
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   7.  Leki r█?ne B
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 28 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   8.  Leki r█?ne C
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 88 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Mo?liwo?? dostawy w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr
   9.  Vankomycyna i inne
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 24 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Mo?liwo?? dostawy w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 10. Leki r█?ne D
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 40 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 11. Tabletki
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 257 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 12. Syropy i inne
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers 15884000 Aliments pour nourrissons
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 57 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 13. Leki r█?ne E
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 12 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 14. Ma?ci i inne
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 157 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Povidonum iodinatum 7,5% roztw█r na sk█r? 1000ml Braunol* Povidonum iodinatum 7,5% roztw█r na sk█r? 250 ml Braunol* * nie zamienia?
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 15. Paski do glikemii
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 1 pozycji asortymentowej: Paski do oznaczania glikemii we krwi kapilarnej,?ylnej, t?tniczej, noworodkowej o warto?ci hematokrytu 15-65%. Zakres pomiaru 20mg/dl- 600mg/dl, spe?niaj?ce wymagania normy ISO 15197. Ponadto- automatyczne kodowanie, wielko?? minimalnej obj?to?ci pr█bki krwi 0,5mikrolitra, kalibracja do osocza. Zobowi?zanie do dostarczenia nieodp?atnie 30 glukometr█w do oferowanych pask█w, p?yn█w lub pask█w kontrolnych, szkolenia personelu, pe?ny serwis w okresie trwania umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 16. P?yny infuzyjne
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 62 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires * w preparatach, w kt█rych witaminy rozpuszczalne w t?uszczach i wodzie wyst?puj? razem odpowiednio zmniejszy? ilo??. Dostawca diet dojelitowych i pozajelitowych u?yczy nieodp?atnie na czas trwania umowy: 1) pompy do podawania diet dojelitowych 3 szt 2) pompy do podawania diet pozajelitowych 3 szt
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 17. Cefalosporyny
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 20 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cefuroximum 0,75g* proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykni?? fiol x 1szt; * Wymagana rejestracja od pierwszego dnia ?ycia, rozpuszczalno?? w powszechnie stosowanych p?ynach infuzyjnych, fiolka nie wi?ksza ni? 30ml,
   1.  Wymagamy, by preparaty wyst?puj?ce w r█?nych dawkach pochodzi?y od tego samego producenta.
   2.  Mo?liwo?? zakupu w trybie citowym
   3.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 18. Ampu?ki
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 96 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Mo?liwo?? dostawy w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu * Wskazania do stosowania zgodne z CHPL Fentanyl WZF 50 mcg/ml
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 19. Hemodializa cytrynianowa
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 7 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 20. Leki iniekcyjne
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 21 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Mo?liwo?? dostawy w trybie citowym
   2.  Niezb?dne jest podanie Nr telefonu do kontaktu 7 dni w tygodniu
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Nr 21. Leki r█?ne F
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 21 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 22. Leki iniekcyjne 2
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
SPZOZ Szpital Powiatowy w K?trzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 2, 11-400 K?trzyn
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet sk?adaj?cy si? z 9 pozycji asortymentowych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 046-135473
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   1.  Antybiotyki
Lot n : 1 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepips S.A.
Num╚ro national d'identification: 272636951 Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 114 506.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 56 656.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   2.  Leki r█?ne A
Lot n : 2 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Servier Polska Services Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 017488416 Adresse postale: ul. Burakowska 14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-066 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 190.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 189.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   3.  Albuminy
Lot n : 3 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 790003564 Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 91 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 120 919.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   4.  Szczepionki
Lot n : 4 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   5.  Immunoglobuliny
Lot n : 5 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   6.  Marcaina
Lot n : 6 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios S.A.
Num╚ro national d'identification: 272636951 Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 21 344.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 18 052.03 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   7.  Leki r█?ne B
Lot n : 7 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios S.A.
Num╚ro national d'identification: 272636951 Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 283 489.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 175 095.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   8.  Leki r█?ne C
Lot n : 8 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 790003564 Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 253 700.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 221 008.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr
   9.  Vankomycyna i inne
Lot n : 9 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lek S.A.
Num╚ro national d'identification: 471255608 Adresse postale: ul. Podlipie 16 Ville: Stryk█w Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 95-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 97 336.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 79 807.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 10. Leki r█?ne D
Lot n : 10 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 141107266 Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 11 062.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 8 173.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 11. Tabletki
Lot n : 11 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacil-Logistyka Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 141107266 Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 44 770.08 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 423.61 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 12. Syropy i inne
Lot n : 12 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 932081801 Adresse postale: ul. Krzemienicka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 44 531.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 33 473.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 13. Leki r█?ne E
Lot n : 13 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 141107266 Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 515.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 730.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 14. Ma?ci i inne
Lot n : 14 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 15. Paski do glikemii
Lot n : 15 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrum Diabetologii Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 146522969 Adresse postale: ul. Nied?wiedzia 29B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-737 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 10 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 155.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 16. P?yny infuzyjne
Lot n : 16 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 790003564 Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 366 477.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 355 745.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 17. Cefalosporyny
Lot n : 17 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios S.A.
Num╚ro national d'identification: 272636951 Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 74 871.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 73 973.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 18. Ampu?ki
Lot n : 18 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 932081801 Adresse postale: ul. Krezmienicka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 279 798.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 291 166.99 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 19. Hemodializa cytrynianowa
Lot n : 19 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fresenius Medical Care Polska S.A.
Num╚ro national d'identification: 631120477 Adresse postale: ul. Krzywa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-118 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 13 750.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 12 845.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 20. Leki iniekcyjne
Lot n : 20 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 932081801 Adresse postale: ul. Krzemienicka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 173 985.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 126 679.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet Nr 21. Leki r█?ne F
Lot n : 21 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 141107266 Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 101 766.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 103 355.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet nr 22. Leki iniekcyjne 2
Lot n : 22 Intitul╚:
ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 932081801 Adresse postale: ul. Krzemienicka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 635.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 20 810.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezez Krajowej Izby Odwo?awczej Przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 ĐDostawa produkt█w farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w K?trzynieţ 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15884000 - Aliments pour nourrissons 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33651520 - Immunoglobulines 
33690000 - MÚdicaments divers