Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Turek: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 129-317016  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Turek: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 129-317016 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska Turek Numéro national d'identification: 311019384 Adresse postale: ul. Kaliska 59 Ville: Turek Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Misiek Courriel: zamowienia@miastoturek.pl Téléphone: +48 632896117 Fax: +48 632896159 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.miastoturek.pl http://www.bip.miastoturek.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miejskiej Turek Numéro de référence: GIM.2710.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych obj?tych przedmiotem zamówienia, pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miejskiej Turek oraz ich transport do instalacji komunalnej ZUOK "Orli Staw" - Orli Staw 2, 62-834 Ceków, a w czasie przestoju ww. instalacji do innej instalacji komunalnej wskazanej przez wykonawc?, zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 255 035.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de décharges 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'exécution:
gmina miejska Turek
II.2.4) Description des prestations:
Odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miejskiej Turek oraz ich transport do instalacji komunalnej ZUOK "Orli Staw" - Orli Staw 2, 62-834 Ceków, a w czasie przestoju ww. instalacji do innej instalacji komunalnej wskazanej przez wykonawc?, zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa. Odbiorem w ramach przedmiotu zamówienia zostan obj?te: 1) odpady komunalne zbierane i gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane) - pozosta?e odpady niesegregowane; 2) odpady komunalne zbierane i gromadzone "u ?ród?a" w sposób selektywny (segregowane) w tym odpady opakowaniowe z podzia?em na nast?puj?ce frakcje: a) papier (np. tektura, gazety, czasopisma, z wy??czeniem opakowa wielomateria?owych); b) szk?o (bezbarwne i kolorowe np. s?oiki, butelki); c) metale i tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemys?owo-gospodarczy, opakowania wielomateria?owe); d) odpady ulegaj?ce biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów (zielone, ogrodowe, kuchenne); e) popió z budynków ogrzewanych paliwem sta?ym obejmuj?cy odpady powsta?e w wyniku spalania w?gla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomo?ci zamieszka?ych; f) odpady wielkogabarytowe (np. meble), z nieruchomo?ci zamieszka?ych; g) przeterminowane leki, chemikalia, zu?yte baterie i akumulatory, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zu?yte opony, z nieruchomo?ci zamieszka?ych; h) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), z nieruchomo?ci zamieszka?ych. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, natomiast nie obejmuje odpadów wytwarzanych i powstaj?cych w wyniku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Usuwanie nielegalnych miejsc sk?adowania odpadów komunalnych w ilo?ci do 10 Mg/rok. Zorganizowanie, utrzymanie i obs?ug punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz odbiór odpadów komunalnych w nim zgromadzonych. Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miejskiej Turek w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, popio?u i segregowanych i utrzymywaniu ich w nale?ytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez: - zapewnienie mycia udost?pnianych pojemników, - odbiorze odpadów komunalnych zebranych w toku oraz po imprezach masowych i okoliczno?ciowych wskazanych przez instalacji i ich transporcie, - ka?dorazowym porz?dkowaniu terenu zanieczyszczonego odpadami w promieniu 3 m od pojemników na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie. Dla nieruchomo?ci zamieszka?ych zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów. Przeznaczenie, rodzaj, wielko??, kolor, worków i pojemników okre?lony jest w za??czniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wyposa?enia nieruchomo?ci w worki w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zg?oszenia zapotrzebowania przez w?a?ciciela nieruchomo?ci. Dla nieruchomo?ci zamieszka?ych zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane). Organizacj i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) umo?liwiaj?cego bezp?atne przekazanie przez w?a?cicieli nieruchomo?ci ka?dej ilo?ci odpadów obj?tych przedmiotem zamówienia oraz odbiór odpadów komunalnych w nim gromadzonych i ich transport do instalacji komunalnej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Cz?stotliwo? funkcjonowania PSZOK / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Cz?stotliwo? mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Metoda mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
W zwi?zku z uniewa?nieniem w dniu 27 maja 2020 r. na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych post?powania o nr og?oszenia 2020/S 081-191403 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i zachodz?c konieczno?ci nieprzerwanego ?wiadczenia od dnia 1 lipca 2020 r. na terenie miasta Turek us?ugi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, zachodzi obiektywna i niezawiniona przez zamawiaj?cego pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego i skrócenie podstawowego terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy, po przeanalizowaniu ca?okszta?tu okoliczno?ci faktycznych i prawnych towarzysz?cych zamówieniu, uwa?a, i rozstrzygni?cie przedmiotowego post?powania i zawarcie umowy przy zachowaniu minimalnego podstawowego terminu sk?adania ofert, nie jest w ?aden sposób mo?liwe, co z kolej w istotny sposób zagra?a chronionemu interesowi i zdrowiu publicznemu. 2020/S 081-191403
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 106-256940
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy miejskiej Turek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Numéro national d'identification: 311022883 Adresse postale: ul. Polna 4 Ville: Turek Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-700 Pays: Pologne Courriel: pgkim-turek@pgkim-turek.pl Téléphone: +48 632800345 Fax: +48 632784151 Adresse internet: http://www.pgkim-turek.pl http://www.pgkim-turek.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 879 483.32 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 255 035.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dziesi? tysi?cy). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. W przypadku wadium wnoszonego przy u?yciu ?rodka komunikacji elektronicznej w formie por?czenia lub gwarancji, dokument por?czenia lub gwarancji musi mie form oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób uprawnionych ze strony gwaranta lub por?czyciela oraz wniesionego w takiej formie w jakiej dokument by wystawiony przez gwaranta lub por?czyciela, to jest w formie orygina?u dokumentu. Zamawiaj?cy ustanawia zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie wykonawcy. W post?powaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal a tak?e za po?rednictwem poczty elektronicznej - adres elektronicznej skrzynki zamawiaj?cego: zamowienia@miastoturek.pl Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost?pny dla wykonawców na miniPortalu. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Wraz z ofert w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formularz oferty - Za??cznik nr 2 do SIWZ), oprócz formularza JEDZ, wykonawca sk?ada równie w formie elektronicznej: a) stosowne pe?nomocnictwo(-a), w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany w post?powaniu przez pe?nomocnika lub ofert sk?adaj wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy równie wspólników spó?ki cywilnej); b) informacj o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp wraz z zobowi?zaniem innego podmiotu (wed?ug wzorcowego formularza Za??cznika nr 6 do SIWZ) - tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu polega b?dzie na zdolno?ciach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp; c) wadium w formie niepieni??nej w postaci por?czenia lub gwarancji, wystawionych na potrzeby post?powania w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony wystawcy dokumentu wadialnego. Dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Je?eli orygina dokumentu lub o?wiadczenia sk?adanego w post?powaniu o udzielenie zamówienia, nie zosta?y sporz?dzone w postaci dokumentu elektronicznego, wówczas wykonawca mo?e sporz?dzi i przekaza elektroniczn kopi posiadanego dokumentu lub o?wiadczenia. Opatrzenie elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z po?wiadczeniem elektronicznej kopii za zgodno? z orygina?em. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w tzw. procedurze odwróconej. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia@miastoturek.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone przepisami niniejszej ustawy (dzia VI ustawy - "?rodki ochrony prawnej").
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO): 1) na tre? og?oszenia o zamówieniu i tre? postanowie SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i w pkt
   2. 
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby zamawiaj?cy móg zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez KIO orzeczenia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.
   7.  Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges