Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pu?tusk: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 147-361644  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Pu?tusk: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 147-361644 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Pu?tusk Adresse postale: ul. Rynek 41 Ville: Pu?tusk Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 06-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Jaskulska Courriel: zzp@pultusk.pl TÈlÈphone: +48 233067220 Fax: +48 236924296 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pultusk.pl http://www.pultusk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz organizacja i prowadzenie punktÛw selektywnej zbiÛrki odpadÛw NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.271.23.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot umowy okre?la wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z terenu gminy Pu?tusk, pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy w szacowanej ilo?ci ogÛ?em do 1 800 ton.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do organizacji i prowadzenia punktÛw selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pu?tusk
:
ul. Rybitew 32 i P?ocochowo, zwanych dalej PSZOK
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik do zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 666 666.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
gmina Pu?tusk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot umowy okre?la wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z terenu gminy Pu?tusk, pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy w szacowanej ilo?ci ogÛ?em do 1 800 ton.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do organizacji i prowadzenia punktÛw selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pu?tusk
:
ul. Rybitew 32 i P?ocochowo, zwanych dalej PSZOK.
   3.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta w za?. nr 1 do zaproszenia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy udzieli zamÛwienia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki bez uprzedniej publikacji og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy ñ zgodnie z dyspozycj art. 66 ust. 2 Pzp. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamÛwienia z wolnej r?ki Zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) i ustaw o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy ktÛrego dopuszczono obok trybu przetargowego mo?liwo? udzielenia zamÛwienia publicznego na wykonywanie us?ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych w innym trybie ñ w tym w trybie z wolnej r?ki. Maj?c na uwadze powy?sze regulacje mo?liwe jest powierzenie wykonywania zadania odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych Pu?tuskiemu Przedsi?biorstwu Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., poniewa spe?nione s wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 warunki: ó Gmina Pu?tusk sprawuje nad Pu?tuskim Przedsi?biorstwem Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej SpÛ?ki, ó ponad 90 % dzia?alno?ci Pu?tuskiego Przedsi?biorstwa Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zada powierzonych przez Gmin Pu?tusk, ó w Pu?tuskim Przedsi?biorstwie Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Za przekazaniem zadania odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych gminnemu operatorowi przemawia jego do?wiadczenie w wykonywaniu wspomnianych zada?, inwestycje, ktÛre dotychczasowo Gmina Pu?tusk ponios?a w zwi?zku z funkcjonowaniem firmy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pu?tuskie Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Ville: Pu?tusk Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 06-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 392 858.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 666 666.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dzia VI ?rodki ochrony prawnej Rozdzia 1 Przepisy wspÛlne Art. 179.
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw niniejszej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt
   5.  Rozdzia 2 Odwo?anie Art. 180.
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Je?eli warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: 1) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?; 2) okre?lenia warunkÛw udzia?u w post?powaniu; 3) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamÛwienia; 4) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; 5) opisu przedmiotu zamÛwienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Dziennik Ustaw ñ 110 ñ poz. 1843 Art. 181.
   1.  Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2. 
   2.  W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawcÛw w sposÛb przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
   3.  Na czynno?ci, o ktÛrych mowa w ust. 2, nie przys?uguje odwo?anie, z zastrze?eniem art. 180 ust.
   2.  Art. 182.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Wa...
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères