Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pu?tusk: Véhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 53-137614  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Pu?tusk: Véhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 053-137614 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Pu?tusku Numéro national d'identification: 5681416358 Adresse postale: Ignacego Daszy?skiego 19 Ville: Pu?tusk Code NUTS: PL Polska Code postal: 06-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Kr?tkowski Courriel: pultusk@mazowsze.straz.pl Téléphone: +48 236921722 Fax: +48 236920006 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kppsp-pultusk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osbowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego dla KP PSP Pu?tusk Numéro de référence: PT.2370.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego dla KP PSP Pu?tusk zgodnie z OPZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 975 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Pu?tusku, ul. Ignacego Daszy?skiego 19, 06-100 Pu?tusk
II.2.4) Description des prestations:
Zakup ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego dla KP PSP Pu?tusk
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zgodnie z art. 257 pkt 1 PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 018-042830
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: PT.2370.3.2022 Intitulé:
Zakup ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego dla KP PSP Pu?tusk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SZCZE?NIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwi?ska 105A, 43-346 Bielsko - Bia?a Numéro national d'identification: 5472099801 Adresse postale: ul. Bestwi?ska 105A Ville: Bielsko Bia?a Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-346 Pays: Pologne Courriel: biuro@psszczesniak.pl Téléphone: +48 338273400
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 975 600.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 975 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Pu?tusk: Véhicules de lutte contre l'incendieType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie