Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tuszyma: Services sylvicoles

2022/S 89-245157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Tuszyma: Services sylvicoles 2022/S 089-245157 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Tuszyma Adresse postale: 147 Ville: Tuszyma Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-321 Pays: Pologne Courriel: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 175813111 Fax: +48 172277020 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tuszyma.krosno.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Tuszyma w 2022 roku. NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.1.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu prac szkÛ?karskich w Le?nictwie Szko?karskim Przec?aw.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Nadle?nictwo Tuszyma, Le?nictwo SzkÛ?karskie Przec?aw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia 1) Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkÛ?karstwa. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,szkÛ?karstwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 6. ñ Lista powierzchni gdzie planowana jest ochrona nalotÛw i podrostÛw.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 020-048826
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : SA.270.1.4.2021
Lot n : 6 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu prac szkÛ?karskich w Le?nictwie SzkÛ?karskim Przec?aw.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Agencja-Us?ugowo-Produkcyjna ÑBAGATELKAî, Obro?cÛw Pokoju 23, 39-300 Mielec NumÈro national d'identification: 8170009524 Adresse postale: Obro?cÛw Pokoju 23 Ville: Mielec Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 250 514.55 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w Dziale IX ?rodki ochrony prawnej ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si?: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. 2)odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dz. U. UE lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 3)Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej zawarte s? w rozdziale 19 SWZ. RODO. Administratorem danych osobowych jest Nadle?nictwo Tuszyma, 39-321 Tuszyma 147. Przedstawiciel: Nadle?niczy Nadle?nictwa Tuszyma. Z administratorem mo?na skontaktowa? si?: osobi?cie w siedzibie Nadle?nictwa Tuszyma telefonicznie pod numerem 175813111, za pomoc? poczty elektronicznej e-mail pod adresem: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl . Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z ktÛrym mo?e Pani/Pan skontaktowa? si? w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomoc? adresu: e-mail: iod@comp-net.pl .
   3. Przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawid?owej realizacji obowi?zkÛw ustawowych tj. przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawc?. Dane osobowe s? przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzi?cia udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz zawarcia umowy.Wszelkie informacje nt. RODO zawiera rozdzia? 21 SWZ. tuszyma@krosno.lasy.gov.pl iod@comp-net.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Nadle?nictwo Tuszyma, Le?nictwo SzkÛ?karskie Przec?aw.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkÛ?karstwa. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 6. ñ Lista powierzchni gdzie planowana jest ochrona nalotÛw i podrostÛw.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 250 514.55 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Agencja-Us?ugowo-Produkcyjna ÑBAGATELKAî, Obro?cÛw Pokoju 23, 39-300 Mielec NumÈro national d'identification: 8170009524 Adresse postale: Obro?cÛw Pokoju 23 Ville: Mielec Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
REKOMPENSATA WZROSTU CEN PALIW P?YNNYCH Rekompensaty b?d? p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy: 1) (SPUL-C) spulchnianie gleby na mi?dzyrz?dach opielaczem wielorz?dowym, (SPUL-SC) spulchnianie gleby, (BRON-SC) bronowanie, (ORKA-SC) orka pe?na (WYOR-CS) wyorywanie lub podcinanie sadzonek ci?gnikowym podcinaczem sekcyjnym. Ustalenie wysoko?ci Rekompensaty Rekompensata b?dzie stanowi?: 1) dla czynno?ci SPUL-C, SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, WYOR-CS - rÛwnowarto?? wzrostu ceny dla 0,5 litra oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) odniesiona do cen jednostkowych tych czynno?ci zgodnie z postanowieniami ust. 2 aneksu, - z zastrze?eniem postanowie? ust. 6 aneksu. Wzrost cen, o ktÛrym mowa wy?ej b?dzie stanowi? rÛ?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do porÛwnania ustalan? na dni wskazane w ß 3 ust. 1 aneksu(ÑCena PorÛwnywanaî), a cen? wyj?ciow? do ktÛrej b?dzie odnoszony ewentualny wzrost cen (ÑCena Bazowaî), o ktÛrej mowa w ust. 3 aneksu. W przypadku, gdy rÛ?nica pomi?dzy Cen? PorÛwnywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to wÛwczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane. Cen? Bazow? b?dzie: 1)dla czynno?ci SPUL-C, SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, WYOR-CS - cena hurtowa netto 1 litra oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) z dnia 24 lutego 2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana umowy wprowadzona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, w zwi?zku z sytuacj? na Ukrainie i wywo?anych ni? zjawisk gospodarczych, w tym skokowego wzrostu cen paliw, co wype?nia przes?ank? zastosowania art 455 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 250 514.55 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 250 800.00 PLN Pologne-Tuszyma: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt