Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tuszyma: Services sylvicoles

2022/S 89-245159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Tuszyma: Services sylvicoles 2022/S 089-245159 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Tuszyma Adresse postale: 147 Ville: Tuszyma Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-321 Pays: Pologne Courriel: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 175813111 Fax: +48 172277020 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tuszyma.krosno.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Tuszyma w roku 2022. Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.1.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Sokole.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Tuszyma, Le?nictwo Sokole
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Tuszyma w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. ˝ Lista powierzchni gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. ˝
   3. 3. oraz
   3. 5. ˝
   3. 6. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz Decyzja nr 142 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Kro?nie z dnia 7 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nychţ w nadle?nictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Las█w pa?stwowych w Kro?nie. Okre?lony z decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 020-048826
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : SA.270.1.4.2021
Lot n : 4 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Sokole.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ĐJ?DREKţ Andrzej Pazdro z siedzib? w Ocieka 600/3, 39-104 Ocieka Num╚ro national d'identification: 8181170341 Adresse postale: Ocieka 600/3 Ville: Ocieka Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-104 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 737 504.28 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, o kt█rych mowa w Dziale IX ?rodki ochrony prawnej ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si?: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b. 2)odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dz. U. UE lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 3)Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej zawarte s? w rozdziale 19 SWZ. RODO. Administratorem danych osobowych jest Nadle?nictwo Tuszyma, 39-321 Tuszyma 147. Przedstawiciel: Nadle?niczy Nadle?nictwa Tuszyma. Z administratorem mo?na skontaktowa? si?: osobi?cie w siedzibie Nadle?nictwa Tuszyma telefonicznie pod numerem 175813111, za pomoc? poczty elektronicznej e-mail pod adresem: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl . Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z kt█rym mo?e Pani/Pan skontaktowa? si? w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomoc? adresu: e-mail: iod@comp-net.pl .
   3. Przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawid?owej realizacji obowi?zk█w ustawowych tj. przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawc?. Dane osobowe s? przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzi?cia udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego oraz zawarcia umowy.Wszelkie informacje nt. RODO zawiera rozdzia? 21 SWZ. tuszyma@krosno.lasy.gov.pl iod@comp-net.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77211300 Services de d╚frichement
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Tuszyma, Le?nictwo Sokole
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Tuszyma w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. ˝ Lista powierzchni gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. ˝
   3. 3. oraz
   3. 5. ˝
   3. 6. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz Decyzja nr 142 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Kro?nie z dnia 7 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nychţ w nadle?nictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Las█w pa?stwowych w Kro?nie. Okre?lony z decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 737 504.28 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ĐJ?DREKţ Andrzej Pazdro z siedzib? w Ocieka 600/3, 39-104 Ocieka Num╚ro national d'identification: 8181170341 Adresse postale: Ocieka 600/3 Ville: Ocieka Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-104 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
RODZAJ MODYFIKACJI:Rekompensata wzrostu cen paliw p?ynnych. Rekompensaty p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy: 1)(CWD-D) ca?kowity wyr█b drewna technologi? dowoln?, 2)(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni bez mieszania z gleb?, 3)(WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PA5CZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), 4)(KOSZ-CHN) wykaszanie chwast█w w uprawach oraz usuwanie nalot█w w uprawach pochodnych(CW-W) czyszczenia wczesne (CP-W) czyszczenia p█?ne. Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych r█wnie? w ramach Opcji. Ustalenie wysoko?ci Rekompensaty Rekompensata b?dzie stanowi?: 1)dla czynno?ci CWD-D - r█wnowarto?? wzrostu ceny dla 2 litr█w oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) odniesiona do cen jednostkowych tych czynno?ci zgodnie z postanowieniami ust. 2, 2)dla czynno?ci ROZDR-PP - r█wnowarto?? wzrostu ceny dla 70 litr█w oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) odniesiona do cen jednostkowych tych czynno?ci zgodnie z postanowieniami ust. 2, 3)dla czynno?ci WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ - r█wnowarto?? wzrostu ceny dla 8 litr█w oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) odniesiona do cen jednostkowych tych czynno?ci zgodnie z postanowieniami ust. 2, 4)dla czynno?ci KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W - r█wnowarto?? wzrostu ceny dla 14 litr█w benzyny bezo?owiowej Eurosuper 95 (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) odniesiona do cen jednostkowych tych czynno?ci zgodnie z postanowieniami ust. 2,- z zastrze?eniem postanowie? ust. 5 CENA BAZOWA: 1)dla czynno?ci CWD-D - cena hurtowa netto 1 litra oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) z dnia 24 lutego 2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 2)dla czynno?ci ROZDR-PP - cena hurtowa netto 1 litra oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) z dnia 24 lutego 2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 3)dla czynno?ci WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ ˝ cena hurtowa netto 1 litra oleju nap?dowego Ekodiesel (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) z dnia 24 lutego 2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 4)dla czynno?ci KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W cena hurtowa netto 1 litra benzyny bezo?owiowej Eurosuper 95 (wg nomenklatury PKN Orlen S.A.) z dnia 24 lutego 2022 r., tj. cena 4,98 PLN/l.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Zmiana umowy wprowadzona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, w zwi?zku z sytuacj? na Ukrainie i wywo?anych ni? zjawisk gospodarczych, w tym skokowego wzrostu cen paliw, co wype?nia przes?ank? zastosowania art 455 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 737 504.28 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 743 000.00 PLN Pologne-Tuszyma: Services sylvicolesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Modification d'un march╚ /d'une concession en coursType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement