Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?ty Wroc?awskie:Services d'entretien de l'Èclairage public

2023/S 58-171944  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-K?ty Wroc?awskie: Services d'entretien de l'Èclairage public 2023/S 058-171944 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?ty Wroc?awskie Adresse postale: Rynek - Ratusz 1 Ville: K?ty Wroc?awskie Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-080 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Wojtkowiak Courriel: zp@katywroclawskie.pl TÈlÈphone: +48 713905174 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katywroclawskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi o?wietleniowej na terenie Miasta i Gminy K?ty Wroc?awskie
II.1.2) Code CPV principal 50232100 Services d'entretien de l'Èclairage public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja zadania pn.: Ñ?wiadczenie us?ugi o?wietleniowej na terenie Miasta i Gminy K?ty Wroc?awskieî. Zakres zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci:
   1.  prowadzenie serwisu sieci i urz?dze? o?wietlenia drogowego w sposÛb zapewniaj?cy sprawno?? techniczn? zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, nale?yt? staranno?ci? oraz aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2.  ca?odobow? obs?ug? za po?rednictwem w?a?ciwych komÛrek organizacyjnych umo?liwiaj?cej zg?aszanie reklamacji i informacji o nieprawid?owym dzia?aniu sieci o?wietleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dob?.
   3.  bezzw?oczne podj?cie dzia?a? interwencyjnych w sytuacjach wyj?tkowych takich jak: a) nie w??czenie lub nie wy??czenie przez urz?dzenia sterownicze o?wietlenia ulicznego w nastawionym czasie, b) kolizja drogowa w wyniku ktÛrej uszkodzeniu uleg?a infrastruktura o?wietleniowa, c) stan infrastruktury o?wietleniowej stwarzaj?cy zagro?enie dla otoczenia, d) niesprawno?? fragmentÛw inf
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 113 888.58 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
gmina Katy Wroc?awskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja zadania pn.: Ñ?wiadczenie us?ugi o?wietleniowej na terenie Miasta i Gminy K?ty Wroc?awskieî. Zakres zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci:
   1.  prowadzenie serwisu sieci i urz?dze? o?wietlenia drogowego w sposÛb zapewniaj?cy sprawno?? techniczn? zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, nale?yt? staranno?ci? oraz aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   2.  ca?odobow? obs?ug? za po?rednictwem w?a?ciwych komÛrek organizacyjnych umo?liwiaj?cej zg?aszanie reklamacji i informacji o nieprawid?owym dzia?aniu sieci o?wietleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dob?.
   3.  bezzw?oczne podj?cie dzia?a? interwencyjnych w sytuacjach wyj?tkowych takich jak: a) nie w??czenie lub nie wy??czenie przez urz?dzenia sterownicze o?wietlenia ulicznego w nastawionym czasie, b) kolizja drogowa w wyniku ktÛrej uszkodzeniu uleg?a infrastruktura o?wietleniowa, c) stan infrastruktury o?wietleniowej stwarzaj?cy zagro?enie dla otoczenia, d) niesprawno?? fragmentÛw inf
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Post?powanie zosta?o wszcz?te w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp, Us?uga mo?e by? ?wiadczona tylko przez jednego Wykonawc? tj. TAURON Nowe Technologie S.A. z przyczyn zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ñ z pÛ?n. zmianami) (dalej ustawa Pzp) Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, gdy dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw, je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne do zada? w?asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi? elektryczn? nale?y m. in. finansowanie o?wietlenia ulic, placÛw i drÛg publicznych znajduj?cych si? na terenie gminy. Finansowanie o?wietlenia wi??? si? tak?e z finansowaniem kosztÛw utrzymania, eksploatacji i budowy punktÛw ?wietlnych. Z aktualnego stanu prawnego wynika, ?e w?a?cicielem 1805 opraw o?wietleniowych na terenie Miasta i Gminy K?ty Wroc?awskie jest TAURON Nowe Technologie S.A. W zwi?zku z powy?szym w dniu 01.02.2023 r. Gmina K?ty Wroc?awskie zwrÛci?a si? do TAURON Nowe Technologie S.A. z pro?b? o wyra?enie zgody, aby serwis o?wietlenia stanowi?cego w?asno?? TAURON Nowe Technologie S.A., wykonywa? podmiot wy?oniony w drodze konkurencyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych. SpÛ?ka TAURON Nowe Technologie S.A., udzieli?a odpowiedzi, i? odmawia udost?pnienia swoich sieci i urz?dze? o?wietlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy K?ty Wroc?awskie do ?wiadczenia serwisu przez inne podmioty. Zgodnie z tre?ci? art. 140 Kodeksu cywilnego ñ w?a?ciciel sieci mo?e korzysta? ze swojej rzeczy, z wy??czeniem innych osÛb. Gmina nie mo?e zatem narzuci? w?a?cicielowi infrastruktury wykonawcy, ktÛrego sama wybra?aby w drodze przeprowadzonego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, gdy? oznacza?oby to naruszenie art. 140 Kc i mog?oby skutkowa? roszczeniem okre?lonym w art. 222 ß 2 Kc. Tym samym mamy do czynienia z sytuacj?, gdy na rynku nie istnieje mo?liwo?? uzyskania zamÛwienia od innych wykonawcÛw, a istnienie po stronie TAURON Nowe Technologie S.A. praw wy??cznych chronionych przepisami prawa nie mia?o swego ?rÛd?a w zdarzeniach, za ktÛre odpowiedzialno?? ponosi Zamawiaj?cy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tauron Nowe Technologie S.A.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 113 888.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawa Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy ustawa Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 ?wiadczenie us?ugi o?wietleniowej na terenie Miasta i Gminy K?ty Wroc?awskie 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public