Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tychy:Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques

2022/S 181-512205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Tychy: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques 2022/S 181-512205 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MEGREZ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Edukacji 102 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Courriel: zp@szpitalmegrez.pl TÈlÈphone: +48 323255125 Fax: +48 323255284 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalmegrez.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot leczniczy - spÛ?ka prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa sprz?tu jednorazowego oraz wielorazowego u?ytkuî NumÈro de rÈfÈrence: 20/DZP/33/22/WR
II.1.2) Code CPV principal 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa sprz?tu jednorazowego oraz wielorazowego u?ytku. Opisu przedmiotu zamÛwienia dokonano zgodnie z pierwotnymi zapisami (nr sprawy: 8/22/ZP/PN) w formularzu asortymentowo ñ cenowym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 920.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exÈcution:
MEGREZ Sp. z o.o. ul. Edukacji 102 43-100 Tychy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa sprz?tu jednorazowego oraz wielorazowego u?ytku. Opisu przedmiotu zamÛwienia dokonano zgodnie z pierwotnymi zapisami (nr sprawy: 8/22/ZP/PN) w formularzu asortymentowo ñ cenowym.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
 
1.Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) (pierwotne post?powanie znajduje si? na stronie prowadzonych post?powa? Zamawiaj?cego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/596692) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych ñ zwanej dalej: "ustaw? PZP".
   2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu do negocjacji stosuje si? przepisy ustawy PZP oraz aktÛw wykonawczych do ustawy PZP.
   3.  Szacunkowa warto?? zamÛwienia przekracza kwoty okre?lone w obwieszczeniu Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. https://platformazakupowa.pl/transakcja/596692
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : Pakiet nr 15
Lot n : 1 IntitulÈ:
Sprz?t do pracowni EEG i EMG
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PROVIM Marcin Walichnowski Adresse postale: ul. Impresji 4 Ville: JÛzefos?aw Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-509 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 13 920.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 13 920.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Tychy: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques