Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tychy:Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2023/S 200-626981  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-Tychy: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2023/S 200-626981 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Tychy Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 49 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kami?ska - PirÛg Courriel: zamowienia@umtychy.pl TÈlÈphone: +48 327763807 Fax: +48 327763838 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umtychy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Tychy NumÈro de rÈfÈrence: PZP.271.35.2023.AW
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Tychy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 40 655 221.50 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exÈcution:
Tychy
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Tychy.
   2.  Termin realizacji zamÛwienia
:
12 miesi?cy od dnia podpisania umowy, nie wcze?niej jednak ni? od dnia 2 stycznia 2024 r. i nie d?u?ej ni? do dnia 31 grudnia 2024 r.
   3.  Zakres rzeczowy zamÛwienia obejmuje m. in.: 1) OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduje si? domek letniskowy, lub innej nieruchomo?ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomo?ci w cz??ci zamieszka?ych a w cz??ci niezamieszka?ych, na ktÛrych powstaj? odpady komunalne (dalej zwanych nieruchomo?ciami mieszanymi); 2) Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne pozosta?e po segregacji (odpady zmieszane) i worki do gromadzenia odpadÛw zbieranych w sposÛb selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szk?o oraz odpady ulegaj?ce biodegradacji tj. odpady zielone i odpady kuchenne); 3) Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne pozosta?e po segregacji (odpady zmieszane) i odpady zbierane w sposÛb selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szk?o, odpady kuchenne) oraz worki na odpady zielone pochodz?ce z piel?gnacji ogrÛdkÛw przydomowych; 4) Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych w pojemniki lub worki na popiÛ? z palenisk domowych; 5) Ustawienie specjalistycznych pojemnikÛw na baterie i akumulatory oraz odbiÛr odpadÛw w nich zgromadzonych; 6) Ustawienie specjalistycznych pojemnikÛw na przeterminowane lekarstwa z podzia?em na p?ynne i pozosta?e oraz odbiÛr odpadÛw w nich zgromadzonych; 7) Przeprowadzenie zbiÛrki odpadÛw w postaci drzewek ?wi?tecznych powsta?ych w zamieszka?ej zabudowie jednorodzinnej; 8) Zorganizowanie trzech mobilnych zbiÛrek mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego powstaj?cych w zamieszka?ej zabudowie jednorodzinnej; 9) Przekazywanie sprawozda? z realizacji zamÛwienia; 10) Publikacj? w prasie lokalnej, przez ca?y okres realizacji umowy, materia?Ûw informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawid?owego post?powania z odpadami komunalnymi w ilo?ci nie wi?kszej ni? jedna strona redakcyjna (48-modu?owa reklama ñ H6) i z cz?stotliwo?ci? nie wi?ksz? ni? jeden raz w tygodniu. Tre?? materia?Ûw, ich uk?ad i opracowanie graficzne oraz pozosta?e informacje niezb?dne do realizacji niniejszego punktu zostan? ustalone pomi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawc? us?ugi w terminie do 5 dni od planowanego terminu publikacji przedmiotowych materia?Ûw; 11) Zorganizowanie, w porozumieniu z Zamawiaj?cym, kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawid?owego post?powania z odpadami komunalnymi Przedmiot zamÛwienia powinien by? realizowany: 1) w terminach wynikaj?cych z przyj?tego harmonogramu odbioru; 2) niezale?nie od warunkÛw atmosferycznych; 3) w sposÛb ci?g?y, niezak?Ûcaj?cy spoczynku nocnego; 4) niezale?nie od utrudnie? wynikaj?cych z dojazdu do nieruchomo?ci; 5) zgodnie z przepisami prawa dotycz?cymi odbierania i zagospodarowania odpadÛw. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: POZIOMY RECYKLINGU / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: SPOS"B REALIZACJI US?UGI / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: INNOWACYJNO?? / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: WSP"?UDZIA? W KAMPANII EDUKACYJNEJ / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: ROZPATRYWANIE REKLAMACJI / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: PRZECIWDZIA?ANIE WYKLUCZENIU / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: KARY UMOWNE / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: ASPEKT ?RODOWISKOWY / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: JAKO?? REALIZACJI UMOWY / PondÈration: 2 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamÛwienia w terminie 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy, nie wcze?niej jednak ni? od 2 stycznia 2024 r. i nie d?u?ej ni? do dnia 31 grudnia 2024 r.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o warto?ci nie wi?kszej ni? 50% zamÛwienia podstawowego.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-449921
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Tychy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Master ñ Odpady i Energia Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6462347267 Adresse postale: ul. Lokalna 11 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Courriel: biuro@master.tychy.pl TÈlÈphone: +48 327070103
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REMONDIS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7280132515 Adresse postale: ul. Zawodzie 18 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-981 Pays: Pologne Courriel: warszawa@remondis.pl TÈlÈphone: +48 225930400
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PreZero Ma?opolska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7341066587 Adresse postale: ul. Kosiarzy 5A Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-731 Pays: Pologne Courriel: bierun@prezero.com TÈlÈphone: +48 343616084
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 50 450 115.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 655 221.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
A) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; B) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby , o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Izby.
   7.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Prawo zamÛwie? publicznych..
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 ?wiadczenie us?ug odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie miasta Tychy 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges