Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tychy: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques

2020/S 180-435463  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Tychy: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 2020/S 180-435463 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kubicy 6 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Kr??el Courriel: wkrezel@pec.tychy.pl Téléphone: +48 323256460 Fax: +48 322195040 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pec.tychy.pl www.pec.tychy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pec_tychy Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Likwidacja Kot?owni Wilkowyje w Tychach. Budowa sieci ciep?owniczych, przy??cza ciep?owniczego, dwufunkcyjnego w?z?a cieplnego. Numéro de référence: 19/PN/NZ/VIII/2020
II.1.2) Code CPV principal 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zakres robót do wykonania obejmuje: Zadanie 1 Budowa sieci ciep?owniczych wysokoparametrowych 2xDn250/450 i 2xDn200/400 od pkt "Y" W rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. "W" w rejonie ul. Podleskiej w Tychach o ??cznej d?ugo?ci oko?o 1524mb. Zadanie 2 Budowa przy??cza ciep?owniczego 2xDn32 do pomieszczenia wymiennikowni zlokalizowanej w budynku kot?owni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach o ??cznej d?ugo?ci oko?o 9mb. Zadanie 3 Budowa dwufunkcyjnego w?z?a cieplnego o mocy 100kW (80kW na cele c.o., 20kW na cele c.c.w.) w budynku by?ej kot?owni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines 45231110 Travaux de pose de conduites 45100000 Travaux de préparation de chantier 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 09323000 Chauffage urbain 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires 45321000 Travaux d'isolation thermique 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exécution:
Tychy
II.2.4) Description des prestations:
W ramach realizacji budowy sieci ciep?owniczej nale?y wykona w szczególno?ci: (Zad.1 i 2) a) prace przygotowawcze oznaczaj?ce rozpocz?cie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciep?owniczej i zagospodarowanie terenu budowy, b) zamówienie i dostaw preizolowanych kszta?tek i rur ciep?owniczych oraz pozosta?ych materia?ów i urz?dze niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia, c) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza si zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla ?rednic p?aszcza zewn?trznego mniejszych b?d równych Dz 160, d) monta preizolowanej sieci ciep?owniczej wraz z instalacj alarmow zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych z kszta?tek i rur preizolowanych z pogrubion izolacj 2xDN40-250 o ??cznej d?ugo?ci sieci ciep?owniczej ~1524mb dla zadania. 1; Dla zadania 2 przy??cze ciep?ownicze 2xDn32 ~9mb w izolacji standard, e) wzd?u sieci z ciep?owniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) u?o?y wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg "Wytycznych dotycz?cych budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciep?owniczych" oraz wykona szczegó?owy monta?owy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym, f) badanie wszystkich (100 % ilo?ci) z??czy spawanych metod wizualn i radiograficzn (w przypadku braku mo?liwo?ci zastosowania metody radiograficznej, dopuszcza si wykonanie bada penetracyjnych lub magnetyczno-proszkowych za zgod inspektora nadzoru), g) ?cis? dokumentacj powykonawcz instalacji alarmowej tj. schematy monta?owe, wykresy reflektometryczne, pomiary oporno?ci, h) ?cis? dokumentacj powykonawcz geodezyjn sieci ciep?owniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rz?dne terenu, rz?dne góry rur ciep?owniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umo?liwiaj?cymi ich ?atwe ??czenie, dokumentacja geodezyjna musi by wykonywana na bie??co, w miar post?pu robót monta?owych sieci ciep?owniczej. Nale?y poda ?rednic nominaln rury przewodowej i ?rednic zewn?trzn u?ywaj?c oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych, c40+40/180 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t40 dla kanalizacji wtórnikowej; dwoma liniami ci?g?ymi nale?y oznacza osie rur pojedynczych; przed z?o?eniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do zasobów geodezyjnych nale?y uzyska jej akceptacj przez Zamawiaj?cego, zdemontowane sieci ciep?ownicze nale?y usun? z mapy w zasobach geodezyjnych, a wy??czone z eksploatacji oznaczy jako nieczynne; nale?y równie przekaza do wydzia?u geodezji informacj o zrealizowanym zadaniu w celu uaktualnienia danych w ewidencji geodezyjnej tzw. ZUD. i) w razie potrzeby wykona projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego projektu, j) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacj terenu do stanu nie gorszego ni istniej?cy, k) gospodark odpadami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w tym zakresie, l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzy?owa lub zbli?e do rur ciep?owniczych zgodnie z wymaganiami w?a?cicieli / zarz?dców tej infrastruktury, m) trwa?e oznakowanie armatury, kolorem czerwonym zasilanie, niebieskim powrót, n) je?eli w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostan ujawnione kolizje budowanej sieci ciep?owniczej z instalacjami: wodoci?gowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi pod ziemi?, wówczas Wykonawca zobowi?zuje si przy wspó?pracy Z Zamawiaj?cym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowi?zany jest usun? Wykonawca, o) roboty demonta?owe przeprowadzi zgodnie z dokumentacj projektow?, Pozosta?y opis zamówienia zgodnie z rozdzia?em III pkt
   2. 3.1 p) do u), pkt.
   2. 3.2 (zad.3) oraz pkt.
   2. 4 do pkt.
   2. 6.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/11/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.01.07.02-00-0009/16
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiot zamówienia, Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami: cena - 97 %, Okres gwarancji na wykonanie budowy sieci ciep?owniczej wraz z u?ytymi materia?ami i armatur - 3 %.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum nie mniejsz ni 1 500 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion pi??set tysi?cy z?otych zero groszy). b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow?, w wysoko?ci nie mniejszej ni 1 500 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion pi??set tysi?cy z?otych zero groszy) lub równowarto? tej kwoty w innej walucie. Uwaga: 1) Wykonawca sk?adaj?c ofert winien posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow?, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z post?powania. 2) Wykonawca sk?adaj?c ofert winien posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z post?powania. 3) W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u, waluty innej ni polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie ?redni kurs NBP aktualny na dzie zamieszczenia og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzaj?cego dzie opublikowania og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, je?eli dniem opublikowania og?oszenia jest sobota. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (okre?lonych w rozdz. IX pkt.
   3. 2 SIWZ) zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów (aktualnych na dzie ich z?o?enia):
   1.  Informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
   1.  Budowa odcinka sieci ciep?owniczej wraz z renowacj terenu od pkt C52 do C56 wg schematu monta?owego (rys. X-26/BP/7 i X-26/BP/8) do dnia 15.06.2021r.
   2.  Budowa sieci ciep?owniczej, przy??cza cieplnego oraz budowa w?z?a cieplnego:
   2. 1. Zako?czenie cz??ci technologicznej do dnia 01.09.2021r.
   2. 2. Zako?czenie robót wraz z renowacj terenu do dnia 30.09.2021r.
   3.  Roboty demonta?owe urz?dze kot?owni w?glowej mo?na rozpocz? po 01.10.2021 r. Wcze?niejszy termin rozpocz?cia demonta?u mo?liwy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj?cego.
   3. 1. Zako?czenie demonta?u do dnia 15.11.2021.
   4.  Za dat uko?czenia robót budowlanych uj?tych w pkt 1 i 2 uwa?a si dat zg?oszenia do Zamawiaj?cego gotowo?ci do odbioru ko?cowego ww. robót.
   5.  Za dat uko?czenia robót demonta?owych uj?tych w pkt 3 uwa?a si dat zg?oszenia do Zamawiaj?cego gotowo?ci do odbioru ko?cowego ww. robót.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli: a) wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: - wykona nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy co najmniej 2 roboty budowlane. Ka?da z tych robót musi polega na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o d?ugo?ci nie krótszej ni 900 mb (rozumianej jako d?ugo? sieci ciep?owniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy. b) Wykonawca musi wykaza dysponowanie co najmniej 1 osob posiadaj?c aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, c) Wykonawca musi wykaza dysponowanie co najmniej 2 osobami na stanowisku spawacza Posiadaj?cymi aktualne uprawnienia do wykonywania po??cze spawanych z zakresu metody spawania 141 TIG, d) Wykonawca musi wykaza dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadaj?cymi kwalifikacje w zakresie monta?u zespo?u z??cza w technologii rur preizolowanych; wskazane osoby musz posiada aktualne ?wiadectwo uko?czenia szkolenia z zakresu monta?u muf oferowanego systemu. Uwaga: 1) Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia prac spawaczy i mufiarzy/monterów przez te same osoby. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (okre?lonych w rozdz. IX pkt.
   3. 1 SIWZ) zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów (aktualnych na dzie ich z?o?enia):
   1.  Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, d?ugo?ci sieci cieplnej, "dnia-miesi?ca-roku" rozpocz?cia oraz zako?czenia robót, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: 1) Je?eli wykaz robót budowlanych, o?wiadczenia lub inne z?o?one przez Wykonawc dokumenty budz w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwróci si bezpo?rednio do w?a?ciwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
   2.  Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie?, niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   3.  O?wiadczenia, ?e osoby, skierowane przez Wykonawc do realizacji zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, kwalifikacje wskazane w rozdz. IX pkt
   3. 1.ppkt b-d SIWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wymagania odno?nie oferowanych robót budowlanych okre?lone przez Zamawiaj?cego w rozdziale III pkt 2 ppkt
   2. 5. a) oraz pkt
   9.  Wykonawca spe?ni wymagania, je?eli: a) posiada certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z bada dot. kwalifikowania technologii spawania metali wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równowa?nej - Spawanie I kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania wydane przez jednostk (WPQR) oceniaj?c zgodno? lub sprawozdanie z bada przeprowadzonych przez t jednostk?. Wymóg dotyczy metody 141 TIG, b) zaoferuje system preizolowany (rury, kszta?tki) i mufy zgodnie z rozwi?zaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spe?niania wymaga (okre?lonych w rozdz. IX pkt. 4 ppkt
   4. 1. a) i b)) zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów (aktualnych na dzie ich z?o?enia)::
   4. 6. Certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z bada dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostk notyfikowan (WPQR) wed?ug warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równowa?nej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.
   4. 7. Dokumenty potwierdzaj?ce zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwi?zaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezale?nych podmiotów, karty katalogowe okre?laj?ce parametry techniczne itp.). Podstawy wykluczenia:
   1.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przes?anki wykluczenia obligatoryjne), z zastrze?eniem przypadków okre?lonych w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w nast?puj?cych przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, ustawy Pzp (przes?anki wykluczenia fakultatywne): a) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacje jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba, ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r - prawo upad?o?ciowe (Dz.U.2017.2344), b) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamówienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych.
   3.  Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2 b) nast?puje, je?eli nie up?yn??y 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw wykluczenia.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wadium nale?y wnie? przed up?ywem wyznaczonego terminu sk?adania ofert. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 110 000,00 PLN (s?ownie: sto dziesi? tysi?cy z?otych zero groszy) Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert i mo?e by wniesione w: a) pieni?dzu tj. przelewem na konto Zamawiaj?cego, b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por?czeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Dz.U. 2018r. 110 t.j. z dnia 2018.01.12.
   4.  Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem: "wadium - przetarg 19/PN/NZ/VIII/2020"
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zap?ata nale?no?ci nast?pi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaj?cego prawid?owo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protoko?u odbioru przedmiotu zamówienia. Dopuszcza si fakturowanie cz??ciowe, raz w miesi?cu, na podstawie protoko?u odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur cz??ciowych nie mo?e przekroczy 80 % warto?ci przedmiotu zamówienia. Fakturowanie ko?cowe nast?pi po odbiorze ko?cowym robót.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
 
1.Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o zamówienie musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy - nie dotyczy spó?ki cywilnej, o ile upowa?nienie/pe?nomocnictwo do wyst?powania w imieniu tej spó?ki wynika z do??czonej do oferty umowy spó?ki b?d wszyscy wspólnicy podpisz ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   2.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o zamówienie przed?o? wraz z ofert stosowne pe?nomocnictwo - nie dotyczy spó?ki cywilnej, o ile upowa?nienie/pe?nomocnictwo do wyst?powania w imieniu tej spó?ki wynika z do??czonej do oferty umowy spó?ki b?d wszyscy wspólnicy podpisz ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Pe?nomocnictwo musi by z?o?one przez Wykonawc w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielaj?cej pe?nomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy za pomoc Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego: a) list osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynno?ci wskazanych w za??czniku nr 8 do SIWZ wraz z o?wiadczeniem, ?e osoby te s zatrudnione na umow o prac?. "Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre?ci umowy", zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/12/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokój nr 104). Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot (brutto), jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
   2.  Podczas otwarcia ofert, Zamawiaj?cy poda nazw (firm?) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak?e informacje dotycz?ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p?atno?ci zawartych w ofercie.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 1)W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz spe?niania przez oferowane roboty budowlane wymaga Zamawiaj?cego, do oferty nale?y do??czy nast?puj?ce dokumenty aktualne na dzie sk?adania ofert:
   1.  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ)
   2.  Zobowi?zanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 5 do SIWZ.
   3.  Dowód wniesienia wadium (dotyczy formy niepieni??nej) 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy którzy z?o?yli oferty, sk?adaj?, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert), o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania (okre?lonych w rozdziale IX pkt 1) zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów (aktualnych na dzie ich z?o?enia): 1 Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
   4.  O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu i wymaga zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów(aktualnych na dzie ich z?o?enia):
   1.  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
   3.  o?wiadczenia, ?e osoby, skierowane przez Wykonawc do realizacji zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, kwalifikacje;
   4.  informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej;
   5.  dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci;
   6.  certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z bada dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostk notyfikowan (WPQR) wed?ug warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równowa?nej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.
   7.  dokumenty potwierdzaj?ce zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwi?zaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezale?nych podmiotów,karty katalogowe okre?laj?ce parametry techniczne itp.). 5) W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczególno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wniosków, zawiadomie?, zapyta oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego i formularza "Wy?lij wiadomo??" dost?pnego na stronie Platformy dotycz?cej danego post?powania.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires