Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tykocin: Modules solaires photovoltaÔques

2021/S 65-164439  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Tykocin: Modules solaires photovoltaÔques 2021/S 065-164439 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Tykocin NumÈro national d'identification: 9661773554 Adresse postale: ul. 11 Listopada 8 Ville: Tykocin Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 16-080 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Dworza?czyk Courriel: sekretariat@umtykocin.pl TÈlÈphone: +48 857181627 Fax: +48 856869312 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wdro?enie rozwi?za z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin NumÈro de rÈfÈrence: RNZ. 271.2.9.2020
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 542 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39370000 Installations de distribution d'eau 44112410 Charpentes de toit 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'Èvacuation 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Tykocin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych, ktÛra obejmuje w szczegÛlno?ci: dostaw i monta wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o ??cznej mocy 184,26 kWp (na 5 obiektach Zamawiaj?cego).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Sprawno? modu?u fotowoltaicznego w warunkach STC / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wytrzyma?o? na obci??enia mechaniczne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: WspÛ?czynnik wype?nienia modu?u fotowoltaicznego / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
WND-RPPD.05.01.00-20-0521/19. Dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa podlaskiego na lata 2014ñ2020 o priorytetowa V. gospodarka niskoemisyjna, dzia?anie
   5. 1 energetyka oparta na odnawialnych ?rÛd?ach energii.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 248-616558
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wdro?enie rozwi?za z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 10
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ekoserwis BP Adresse postale: al. Tysi?clecia 20/1 Ville: Bia?a Podlaska Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 21-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 542 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przepisÛw wykonawczych jak te postanowie niniejszej SIWZ, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp ñ odwo?anie oraz skarga. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwo?anie: Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni je?li zosta?o przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu, nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w art. 180-192 ustawy Pzp. Skarga do s?du: 1) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du; 2) skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego; 3) skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi; 4) szczegÛ?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198 a ñ 198 g ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej, przys?uguj podmiotom okre?lonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
39370000 - Installations de distribution d'eau 
44112410 - Charpentes de toit 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation