01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption : 28/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-G?ubczyce: Logiciels et systËmes d'information

2019/S 10-018848 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/01/2019
S10
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-G?ubczyce: Logiciels et systËmes d'information

2019/S 010-018848

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 225-514174)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Samodzielny Publiczny ZespÛ Opieki Zdrowotnej w G?ubczycach
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 26
G?ubczyce
48-100
Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Hulin
TÈlÈphone: +48 4801171
Courriel: zamowienia@szpitalglubczyce.pl
Fax: +48 4801171
Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.szpitalglubczyce.pl/

www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
http://bip.szpitalglubczyce.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup, instalacja, szkolenie, wdro?enie i integracja oprogramowania informatycznego wraz z migracj danych (...)

NumÈro de rÈfÈrence: PN / 17 / XI / 18

II.1.2)
Code CPV principal
48000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakup, instalacja, szkolenie, wdro?enie i integracja oprogramowania informatycznego wraz z migracj danych w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Opolskiego, dzia?anie 10.3 E-us?ugi publiczne pn. ÑWdro?enie e-us?ug w SPZOZ w G?ubczycach szans na popraw jako?ci i dost?pno?ci do ?wiadcze opieki zdrowotnejî. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi?: Dla cz??ci nr 1 -za?. nr A.1-A.6 do SIWZ: Za?. nr A.1 do SIWZ-Opis oprogramowania aplikacyjnego, Za?. nr A.2 do SIWZ-Opis migracji danych z oprogramowania HIS posiadanego przez Zamawiaj?cego, Za?. nr A.3 do SIWZ-Opis oprogramowania cz??ci administracyjnej, Za?. nr A.4 do SIWZ-Opis szkole?, Za?. nr A.5 do SIWZ-Opis wdro?enia, Za?. nr A.6 do SIWZ-Opis sprz?tu; Dla cz??ci nr 2-za?. nr B.1-B.3 do SIWZ: Za?. nr B.1 do SIWZ-Opis oprogramowania EOD, Za?. nr B.2 do SIWZ-Opis szkolenia, Za?.nr B.3 do SIWZ-Opis wdro?enia; Dla cz??ci nr 1 i 2 - za?. nr C do SIWZ-OgÛlny opis projektu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 225-514174

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/01/2019

Heure locale: 07:40

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 07:40

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/01/2019

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 08:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30216130 - Lecteurs de codes-barres 
32425000 - Système d'exploitation de réseau 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48180000 - Logiciels médicaux 
48311100 - Système de gestion de documents 
48422000 - Suites logicielles 
48610000 - Systèmes de bases de données 
48611000 - Logiciels de bases de données 
48612000 - Système de gestion de bases de données 
48613000 - Gestion électronique de données (GED) 
48614000 - Système de saisie de données 
48720000 - Logiciels de codes-barres 
48730000 - Logiciels de sécurité 
48814000 - Systèmes d'information dans le domaine médical 
72262000 - Services de développement de logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique