Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Appareils de contrÙle et d'essai

2020/S 69-163857  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-?Ûd?: Appareils de contrÙle et d'essai 2020/S 069-163857 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet ?Ûdzki NumÈro national d'identification: PL 724-000-32-43 Adresse postale: ul. Narutowicza 68 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 90-136 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Tazbir Courriel: przetargi@uni.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426354326 Fax: +48 426354326 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.uni.lodz.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy www.uni.lodz.pl http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i instalacja monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego dla Uniwersytetu ?Ûdzkiego. NumÈro de rÈfÈrence: 112/ZP/2019
II.1.2) Code CPV principal 38500000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa i instalacja monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 902 518.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 902 518.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
Wydzia Chemii, Katedra Chemii Fizycznej U?, Pomorska 163/165, 90-236 ?Ûd?, POLSKA, pokÛj 15C.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa (dostarczenie przedmiotu zamÛwienia w miejsce instalacji) i instalacja (pod??czenie przedmiotu zamÛwienia, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawno?ci dzia?ania w miejscu u?ytkowania oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikÛw w zakresie obs?ugi) monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 236-578138
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rigaku Europe SE Adresse postale: Hugenottenallee 167 Ville: Neu-Isenburg Code NUTS: DE71 Code postal: 63263 Pays: Allemagne Courriel: rese@rigaku.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 982 241.88 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 902 518.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
23.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamÛwie publicznych czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy prawo zamÛwie publicznych. 23.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane ?rodkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przes?ana w inny sposÛb. 23.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiaj?cego. 23.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 23.5. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 23.6. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 23.7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg si zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, ktÛr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce operatora publicznego jest rÛwnowa?ne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai