Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Appareils de distribution et de commande Èlectriques

2022/S 226-650098  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-?Ûd?: Appareils de distribution et de commande Èlectriques 2022/S 226-650098 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? ?Ûd? Adresse postale: ul. Tuwima 58 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-021 Pays: Pologne Courriel: piotr.pietruszewski@pgedystrybucja.pl TÈlÈphone: +48 426751585 Fax: +48 426751060 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgedystrybucja.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w ramach projektu badawczo ñ rozwojowego (B+R) wspÛ?finansowanego z ?rodkÛw efr. NumÈro de rÈfÈrence: POST/DYS/OLD/GZ/07974/2022
II.1.2) Code CPV principal 31200000 Appareils de distribution et de commande Èlectriques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w ramach projektu badawczo ñ rozwojowego (B+R) wspÛ?finansowanego z ?rodkÛw efr pt. ÑInteligentny uk?ad rekonfiguracji sieci nn wraz z systemem wsparcia s?u?b monterskichî w podziale na dwie cz??ci. Cz??? I - Dostawa i monta? urz?dze? Cz??? II - Zaprojektowanie i wykonanie 30 szt. prototypowego czujnika podzia?u sieci nN.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 760 074.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? I - Dostawa i monta? urz?dze?
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31200000 Appareils de distribution et de commande Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i monta? urz?dze? w modernizowanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w ramach projektu badawczo ñ rozwojowego (B+R) wspÛ?finansowanego z ?rodkÛw EFRR pt. ÑInteligentny uk?ad rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia s?u?b monterskich - zgodnie z SWZ. Zgodnie z uprawnieniem wynikaj?cym z postanowie? art. 393 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP Zamawiaj?cy odrzuci ofert? w ktÛrej udzia? produktÛw, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposa?eniu sieci telekomunikacyjnych pochodz?cych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw z ktÛrymi Unia Europejska zawar?a umowy o rÛwnym traktowaniu przedsi?biorcÛw lub pa?stw wobec ktÛrych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50%. Na potwierdzenie powy?szego, Wykonawca z?o?y w Formularzu Oferty, ktÛrego wzÛr stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ, stosowne o?wiadczenie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIR.01.02.00-00-0260/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 Ustawy PZP zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? II - Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowego urz?dzenia stanowi?cego doposa?enie istniej?cych z??czy kablowych.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31200000 Appareils de distribution et de commande Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowego urz?dzenia stanowi?cego doposa?enie istniej?cych z??czy kablowych - zgodnie z SWZ. Zgodnie z uprawnieniem wynikaj?cym z postanowie? art. 393 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP Zamawiaj?cy odrzuci ofert? w ktÛrej udzia? produktÛw, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposa?eniu sieci telekomunikacyjnych pochodz?cych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw z ktÛrymi Unia Europejska zawar?a umowy o rÛwnym traktowaniu przedsi?biorcÛw lub pa?stw wobec ktÛrych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50%. Na potwierdzenie powy?szego, Wykonawca z?o?y w Formularzu Oferty, ktÛrego wzÛr stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ, stosowne o?wiadczenie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIR.01.02.00-00-0260/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 Ustawy PZP zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 081-219578
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? I - Dostawa i monta? urz?dze?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? II - Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowego urz?dzenia stanowi?cego doposa?enie istniej?cych z??czy kablowych.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PySENSE sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Zgodnie z ustaw? Pzp z 11.09.2019 r.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w ramach projektu badawczo ñ rozwojowego (B+R) wspÛ?finansowanego z ?rodkÛw efr. 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques