Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 07/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Autobus Èlectriques

2020/S 124-304941  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-?Ûd?: Autobus Èlectriques

2020/S 124-304941

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 087-208802)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne ñ ?Ûd SpÛ?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Tramwajowa 6
Ville: ?Ûd
Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd
Code postal: 90-132
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Bogacka
Courriel: mbogacka@mpk.lodz.pl
TÈlÈphone: +48 426721120
Fax: +48 426721229 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.lodz.pl

www.mpk.lodz.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa 17 sztuk autobusÛw elektrycznych

NumÈro de rÈfÈrence: WZ-091-25/20

II.1.2)
Code CPV principal
34144910 Autobus Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych, tj. wyprodukowanych nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed dat realizacji dostawy i nie eksploatowanych, niskopod?ogowych miejskich autobusÛw elektrycznych, jednej marki, posiadaj?cych dokumenty stanowi?ce podstaw do rejestracji pojazdu i aktualne na dzie dostawy danej partii pojazdÛw, spe?niaj?cych wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 2022 ze zm.) oraz zgodnych z opisem przed. zam. dotycz?cym parametrÛw autobusÛw (za?. nr 11A do SIWZ) i z opisem odnosz?cym si do systemÛw pok?adowych (za?. nr 11B do SIWZ); 2) dostawa i wyposa?enie 2 stanowisk naprawczych do Zak?adu Eksploatacji AutobusÛw nr 1 w ?odzi, zgodnych z opisem przedm. zam., okre?lonym w rozdziale XVIII za?. nr 11A do SIWZ. Ci?g dalszy opisu znajduje si w pkt II.2.4 niniejszego og?oszenia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-208802

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Wymagane wadia i gwarancje

Au lieu de:


   2.  Termin wniesienia wadium up?ywa w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 11.00.

Lire:


   2.  Termin wniesienia wadium up?ywa w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 11.00.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 07/07/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 07/07/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques