Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Combustibles

2023/S 198-619570  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-?Ûd?: Combustibles 2023/S 198-619570 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ?ODZI NumÈro national d'identification: Regon 001022890 Adresse postale: al. Ko?ciuszki 83 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 90-436 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Wasilewski Courriel: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 422899759 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lodzkie.kas.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa paliwa do samochodÛw s?u?bowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szko?y Skarbowo?ci NumÈro de rÈfÈrence: 1001-ILZ.260.8.2020
II.1.2) Code CPV principal 09100000 Combustibles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa paliwa dla Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku i podleg?ych jednostek
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09100000 Combustibles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Wykaz adresÛw zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ - Wykaz stacji paliw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa paliwa do samochodÛw s?u?bowych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku i podleg?ych jednostek. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera: 1) Za??cznik nr 1 do SIWZ, stanowi?cy jednocze?nie Formularz cenowy dla poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia, 2)Za??cznik nr 4 do SIWZ ñ Wykaz stacji paliw, 3)Za??cznik nr 5 i 5a do SIWZ ñ WzÛr umowy.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 015-031454
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 16
Lot n : 16 IntitulÈ:
Dostawa paliwa dla Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku i podleg?ych jednostek
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
03/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ORLEN SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. ChemikÛw 7 Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-411 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 421 697.56 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamÛwie? publicznych, zwanej dalej "Ustaw?".
   2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym Dziale przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu tego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych, na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej.
   4. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane drog? elektroniczn?, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 8,Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   9. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10.Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 11.W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, obowi?zuj? przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09100000 Combustibles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Wykaz adresÛw zosta? zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ - Wykaz stacji paliw
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa paliwa do samochodÛw s?u?bowych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku i podleg?ych jednostek. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera: 1) Za??cznik nr 1 do SIWZ, stanowi?cy jednocze?nie Formularz cenowy dla poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia, 2)Za??cznik nr 4 do SIWZ ñ Wykaz stacji paliw, 3)Za??cznik nr 5 i 5a do SIWZ ñ WzÛr umowy.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 421 697.56 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ORLEN SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. ChemikÛw 7 Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-411 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Strony Umowy Generalnej nr 1001-ILZ.260.8.2020.43 z 3 grudnia 2020r. na dostaw? paliwa do samochodÛw s?u?bowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szko?y Skarbowo?ci, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), w zwi?zku z art. 91 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. poz. 2020), postanawiaj? zwi?kszy? wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u realizacji umowy dla cz??ci 16 zamÛwienia dotycz?cej Izby Administracji Skarbowej w Gda?sku o kwot? 240 000,00 z? brutto.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Konieczno?? zmiany umowy wynika z nieoczekiwanego wzrostu cen paliw w 2022 roku, ktÛry w ocenie Urz?du Ochrony KonsumentÛw i Konkurencji, dalej UOKiK (analiza z 3 sierpnia 2022r.) wynika, z obiektywnych czynnikÛw rynkowych a najwa?niejsze z nich to:1)spadek mocy przerobowych rafinerii dzia?aj?cych w Europie, ktÛry spowodowany jest m.in. zamkni?ciem cz??ci z nich w ostatnich latach z powodu ograniczonych perspektyw bran?y (przewidywany spadek zu?ycia benzyny zwi?zany z przej?ciem na samochody elektryczne) oraz problemÛw krÛtkoterminowych (znaczny spadek popytu na paliwa w pierwszym okresie pandemii);2)wzrost cen ropy naftowej oraz kursu dolara ameryka?skiego (w relacji do PLN), w ktÛrym jest ona wyceniana;3)znaczne ograniczenie eksportu paliw przez Chiny w 2022 r.;4)sankcje na?o?one na Rosj?, ktÛra jest znacz?cym eksporterem zarÛwno ropy naftowej, jak i gotowych paliw, w tym benzyn (..).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 665 600.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 2 860 721.95 PLN Dostawa paliwa do samochodÛw s?u?bowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szko?y Skarbowo?ci 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles