Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Consommables mÈdicaux

2022/S 233-669357  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-?Ûd?: Consommables mÈdicaux 2022/S 233-669357 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia ChorÛb P?uc i Rehabilitacji w ?odzi Adresse postale: ul. OkÛlna 181 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 91-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Kolasa Courriel: zamowienia@centrumpluc.com.pl TÈlÈphone: +48 426177290 Fax: +48 426590412 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.centrumpluc.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpluc
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy drobnego sprz?tu medycznego i materia?Ûw jednorazowych do WojewÛdzkiego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia ChorÛb P?uc i Rehabilitacji w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: 1/ZP/PN/22
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Strzykawka do pomp infuzyjnych
Lot n : 111
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Apteka Szpitalna WojewÛdzkiego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia ChorÛb P?uc i Rehabilitacji w ?odzi ul. OkÛlna 181 91-520 ?Ûd?
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/04/2022 Fin: 31/03/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 080-214938
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 111 IntitulÈ:
Strzykawka do pomp infuzyjnych
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 57 020.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?l. w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamaw. przepisÛw ustawy PZP.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?p. o udzielenie zam. lub og?osz. o konkursie oraz dok. zam. przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.3. Odwo?anie przys?uguje na:1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zam., podj?t? w post?p. o udzielenie zam., w tym na projektowane postanowienie umowy2)zaniechanie czynno?ci w post?p. o udzielenie zam. do ktÛrej zam. by? obowi?zany na podstawie ustawy3) zaniechanie przeprowadzenia post?p. o udzielenie zam. lub zorganizowania konkursu na podst. ustawy, mimo ?e zam. by? do tego obowi?zany.4. Terminy wnoszenia odwo?a?:1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania inform. o czynno?ci Zam. stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli inform. zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektr.2) Odwo?anie wnosi si? w terminie 15 dni od dnia przekazania inform. o czynno?ci Zam. stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt. powy?ej.3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?p. o udzielenie zam.lub wobec tre?ci dokum. zam., wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?osz. w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dok. zam. a na stronie internet.4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?l. w pkt. 1), 2) i 3) wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Pisma w post?p. odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektr. albo w postaci elektr., z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?p. odwo?awczego, wniesione w postaci elektr., wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora poczt., w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektr. wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektr.7. Terminy oblicza si? wed?ug przepisÛw prawa cywilnego.
   8.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.9. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 10. Odwo?uj?cy przekazuje zam. odwo?anie wniesione w formie elektr. albo postaci elektr. albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.11. Domniemywa si?, ?e zam. mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektr.12. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera brakÛw formalnych;2) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci.13. Wpis uiszcza si? najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania.14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?p. odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.15. W post?p. tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.ñKodeks post?p. cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.16. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñs?du zam. publ., zwanego dalej s?dem zamÛwie? publicznych. Z przyczyn techn. pozosta?e zapisy, dot. pouczenia o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy zosta?y okre?lone w tre?ci SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Szpitalna WojewÛdzkiego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia ChorÛb P?uc i Rehabilitacji w ?odzi ul. OkÛlna 181 91-520 ?Ûd?
VII.1.4) Description des prestations:
Strzykawka do pomp infuzyjnych
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/04/2022 Fin: 31/03/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 57 020.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana cen jednostkowych w cz??ci 111: poz. 1 z 1,08 z? na 1,29 z? Zmiana producenta w cz??ci 111: poz. 1 z Becton Dickinson na Margomed, poz. 2 z Becton Dickinson na Margomed
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamÛwie? publicznych strony postanowi?y zawrze? aneks do umowy
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 57 020.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 57 020.00 PLN Sukcesywne dostawy drobnego sprz?tu medycznego i materia?Ûw jednorazowych do WojewÛdzkiego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia ChorÛb P?uc i Rehabilitacji w ?odzi 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux