Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Distribution d'ÈlectricitÈ

2020/S 149-366053  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-?Ûd?: Distribution d'ÈlectricitÈ 2020/S 149-366053 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: EC1 ?Ûd ñ Miasto Kultury w ?odzi NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Targowa 1/3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 90-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Czarnecka-Szpak Courriel: zamowienia@ec1lodz.pl TÈlÈphone: +48 426006136 Fax: +48 426006102 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ec1lodz.pl/ http://www.ec1lodz.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: instytucja kultury
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Umowa o ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej dla EC1 Po?udniowy-WschÛd NumÈro de rÈfÈrence: 231/DINW/WR/2020
II.1.2) Code CPV principal 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw EC1 Po?udniowy-WschÛd. Dystrybucja dotyczy dwÛch przy??czy, tj. zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego.
   2.  Oznaczenie wg kodu CPV: 65310000-9 ñ przesy energii elektrycznej.
   3.  Ilo? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych energi elektryczn?:
   2. 
   4.  Ca?kowita moc umowna dla punktÛw poboru energii elektrycznej (PPE): 360 kW.
   5.  Warto? nale?no?ci za ?wiadczone us?ugi dystrybucji obliczona b?dzie w oparciu o stawki op?at za ?wiadczenie us?ugi dystrybucji i stawki op?at abonamentowych, wynikaj?ce z ÑTaryfy dla us?ug dystrybucji energii elektrycznej OSDî ñ zatwierdzonej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 470 517.88 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw EC1 Po?udniowy-WschÛd. Dystrybucja dotyczy dwÛch przy??czy, tj. zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego.
   2.  Oznaczenie wg kodu CPV: 65310000-9 ñ przesy energii elektrycznej.
   3.  Ilo? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych energi elektryczn?:
   2. 
   4.  Ca?kowita moc umowna dla punktÛw poboru energii elektrycznej (PPE): 360 kW.
   5.  Warto? nale?no?ci za ?wiadczone us?ugi dystrybucji obliczona b?dzie w oparciu o stawki op?at za ?wiadczenie us?ugi dystrybucji i stawki op?at abonamentowych, wynikaj?ce z ÑTaryfy dla us?ug dystrybucji energii elektrycznej OSDî ñ zatwierdzonej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Powody zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki: Post?powanie przeprowadzono w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 1843), Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki w przypadku, gdy dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone tylko przez jednego Wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Cytowane Prawo energetyczne definiuje w art. 3 pkt 4 lit. a poj?cie Ñprzesy?anie-transportî energii elektrycznej sieciami przesy?owymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom ko?cowym przy??czonym do sieci przesy?owych. W my?l art. 3 pkt 5 lit. a wskazanej ustawy pod poj?ciem Ñdystrybucjaî nale?y rozumie transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom z wy??czeniem sprzeda?y energii. Podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi przesy?ania i dystrybucji energii elektrycznej musi by podmiot, do ktÛrego przy??czone s nieruchomo?ci nale??ce do Zamawiaj?cego. Uwzgl?dniaj?c powy?sze brak jest mo?liwo?ci wyboru przedsi?biorstwa energetycznego zajmuj?cego si ?wiadczeniem us?ug dystrybucji i przesy?ania energii elektrycznej w trybach przetargowych. Przedsi?biorstwa te dzia?aj w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiaj?cy nie ma innej mo?liwo?ci ni zawarcie umowy na przesy i dystrybucj energii z operatorem sieci dystrybucyjnej na danym terenie. Innym elementem pozwalaj?cym na prowadzenie post?powania w trybie z wolnej r?ki jest wysoko? stawek za przesy energii, ktÛra jest regulowana przez Urz?d Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W zwi?zku z powy?szym uzasadnione jest zastosowanie zamÛwienia z wolnej r?ki w oparciu o art. 67 ust. 1 lit. a ustawy Pzp. W przedmiotowym post?powaniu na dystrybucj energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej spe?nione s powy?sze warunki. Jedynym Wykonawc?, ktÛry mo?e wykona przedmiotowe zamÛwienie, jest PGE Dystrybucja S.A.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A., Oddzia ?Ûd Adresse postale: ul. Tuwima 58 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 90-021 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 470 517.88 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 808 737.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
65310000 - Distribution d'électricité