Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Huiles pour moteurs

2023/S 58-172085  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-?Ûd?: Huiles pour moteurs 2023/S 058-172085 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A. ?Ûdzkiego Zak?adu w ?odzi, 90-002 ?Ûd?, ul. Tuwima 22/26 Adresse postale: ul. Tuwima 22/26 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-002 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kotynia Courriel: anna.kotynia@polregio.pl TÈlÈphone: +48 722356299 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polregio.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.polregio.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw ropopochodnych.
NumÈro de rÈfÈrence: ?Û.240.178.2023
II.1.2) Code CPV principal 09211100 Huiles pour moteurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw ropopochodnych, wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1)Zadanie nr 1 - Oleje silnikowe i przek?adniowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
Miejsca dostawy (wskazane ka?dorazowo w zamÛwieniu): 1)POLREGIO S.A. ?Ûdzki Zak?ad ul. Tuwima 22/26, 90-002 ?Ûd?; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 ?Ûd?; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Cz?stochowa.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis asortymentu b?d?cego przedmiotem zamÛwienia uj?to ñ w Za??czniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1)Zadanie nr 2 - Smary rÛ?ne i inne produkty
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
Miejsca dostawy (wskazane ka?dorazowo w zamÛwieniu): 1)POLREGIO S.A. ?Ûdzki Zak?ad ul. Tuwima 22/26, 90-002 ?Ûd?; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 ?Ûd?; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Cz?stochowa.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis asortymentu b?d?cego przedmiotem zamÛwienia uj?to ñ w Za??czniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3 - P?yny ch?odnicze
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
Miejsca dostawy (wskazane ka?dorazowo w zamÛwieniu): 1)POLREGIO S.A. ?Ûdzki Zak?ad ul. Tuwima 22/26, 90-002 ?Ûd?; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 ?Ûd?; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Cz?stochowa.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis asortymentu b?d?cego przedmiotem zamÛwienia uj?to ñ w Za??czniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ñ 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w Post?powaniu Wykonawca musi przed?o?y? wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spe?nienia warunkÛw udzia?u w Post?powaniu . Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wspÛlne potwierdzenie , ?e Wykonawca nie polega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia, o ktÛrych mowa powy?ej Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwie? (JEDZ) zawartym odr?bnym za??czniku "WzÛr JEDZ", opublikowanym wraz z SWZ na stronie https://polregio.eb2b.com.pl. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia JEDZ w formoe dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://polregio.eb2b.com.pl
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 
2.Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech (3) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej jedn? dostaw? olejÛw lub smarÛw o warto?ci/??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?: 1) Zadanie 1: 150.000,00 z? (s?ownie z?otych: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); 2) Zadanie 2: 50.000,00 z? (s?ownie z?otych: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); 3) Zadanie 3: Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku dla tego zadania.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 
1.W terminie sk?adania ofert, o ktÛrym mowa w ß 12 ust. 1, Wykonawca jest obowi?zany z?o?y? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunkÛw udzia?u w Post?powaniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu. O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w zdaniach poprzedzaj?cych, Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (zwanego dalej ÑJEDZî), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odr?bnym za??czniku ÑWzÛr JEDZî, opublikowanym wraz z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ß
   8.  Wykonawca mo?e wykorzysta? JEDZ z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj? prawid?owe. SzczegÛ?y wype?niania dokumentu JEDZ: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w Post?powaniu, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r, Zamawiaj?cy ??da wskazania w Cz??ci III Sekcji D JEDZ stosownej informacji w tym zakresie; 2) Zamawiaj?cy ??da wskazania w Cz??ci II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom i podania firm podwykonawcÛw, je?eli s? znane; 3) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? w Cz??ci IV Sekcji C pkt 10 JEDZ cz??ci zamÛwienia, ktÛrych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom; 4) w cz??ci IV JEDZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji ? i nie musi wype?nia? ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ.
   2.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia o?wiadcze? lub dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 4, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w ß 6 ust. 1 i
   2.  Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Post?powania, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie Post?powania wezwa? WykonawcÛw do z?o?enia wszystkich lub niektÛrych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych aktualnych na dzie? ich z?o?enia, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio podmiotowe ?rodki dowodowe nie s? ju? aktualne, do z?o?enia wszystkich lub niektÛrych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych aktualnych na dzie? ich z?o?enia.
   3.  O?wiadczenia lub dokumenty powinny by? z?o?one w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ß
   8. 
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w Post?powaniu, o ktÛrych mowa w ß 6 ust. 1, w tym w zakresie spe?niania przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w Post?powaniu, o ktÛrych mowa w ß 6 ust. 2, Wykonawca musi przed?o?y? na wezwanie Zamawiaj?cego, w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie, aktualnych na dzie? ich z?o?enia, podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, tj.: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) prawomocnego skazania za przest?pstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert? lub ofert? cz??ciow? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami www.polregio.eb2b.com.pl
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie: 1) Zadanie 1:
   2. 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce z?otych); 2) Zadanie 2:
   1. 000,00 PLN (s?ownie z?otych: jeden tysi?c z?otych); 3) Zadanie 3: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium
   2.  Wadium musi by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
   3.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y przela? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego o numerze: 65 1090 1375 0000
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Zamawiaj?cy przewiduje wybÛr oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o ktÛrej mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, ?e zostan? z?o?one co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu.
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/06/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 10:15
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przeprowadzi? wst?pne konsultacje rynkowe, zwane dalej ÑKonsultacjeî maj?ce na celu oszacowanie warto?ci zamÛwienia. Konsultacje prowadzone w j?zyku polskim i maj?ce charakter jawny z wy??czeniem informacji pozyskanych od bior?cych udzia? w Konsultacjach, ktÛre Zamawiaj?cy wykorzysta w celu oszacowania warto?ci zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Dostawa produktÛw ropopochodnych. 21/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09211100 - Huiles pour moteurs