Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Installation solaire

2022/S 54-139591  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2022 S54 Pologne-?█d?: Installation solaire 2022/S 054-139591 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Nowosolna Num╚ro national d'identification: PL7282562272 Adresse postale: ul. Rynek Nowosolna 1 Ville: ?█d? Code NUTS: PL712 ?█dzki Code postal: 92-703 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sebastian Rudzi?ski Courriel: s.rudzinski@ugnowosolna.pl T╚l╚phone: +48 426164500 Fax: +48 426164544 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminanowosolna.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.gminanowosolna.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna w ramach projektu ĐZwi?kszenie produkcji energii ze ?r█de? odnawialnych na terenie gminy Nowosolnaţ Num╚ro de r╚f╚rence: RI.271.1.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 09332000 Installation solaire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaďques 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL712 ?█dzki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

   4. 1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna. Przedmiotem zam█wienia jest sporz?dzenie dokumentacji technicznej a nast?pnie na jej podstawie dostawa, monta? i uruchomienie 82 kpl. zestaw█w fotowoltaicznych o mocy ˝ 3,06 kWp ka?dy. Instalacje fotowoltaiczne b?d? produkowa?y energi? elektryczn? na potrzeby w?asne u?ytkownika. Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezb?dnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zak?adu energetycznego wniosk█w o zainstalowanie dwukierunkowych licznik█w energii elektrycznej.
   4. 2. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym stanowi?cym za??cznik nr 2a do SWZ.
   4. 3. Dostawa obejmuje urz?dzenia fabrycznie nowe i nie u?ywany.
   4. 4. Wykonawca powinien przewidzie? i wyceni? w swojej ofercie, ?e oko?o 10% instalacji zostanie zamontowana na gruncie.
   4. 5. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych (zam█wienie nie jest podzielone na cz??ci z uwagi na fakt, ?e przedmiot zam█wienia stanowi jedn? nierozerwaln? ca?o?? i nie mo?e on zosta? z przyczyn technicznych i funkcjonalnych podzielony na cz??ci).
   4. 6. Pod poj?ciem dostawa sprz?tu nale?y rozumie? dostarczenie na w?asny koszt i ryzyko przedmiotu zam█wienia wymaganego przez Zamawiaj?cego, jego instalacja w miejscu wskazanym przez u?ytkownika wraz z uruchomieniem wszystkich urz?dze? ze sprawdzeniem ich poprawnego dzia?ania i nadanie im w?a?ciwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia u?ytkownika.
   4. 7. Dostawa przedmiotu zam█wienia wsp█?finansowany w ramach projektu: ĐZwi?kszenie produkcji energii ze ?r█de? odnawialnych na terenie gminy Nowosolnaţ ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wojew█dztwa ?█dzkiego na lata 2014-2020.
   4. 8. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   4. 9. Zamawiaj?cy nie zamierza zawrze? umowy ramowej.
   4. 10. Zamawiaj?cy nie zamierza ustanowi? dynamicznego systemu zakup█w.
   4. 11. Zamawiaj?cy nie zamierza dokona? wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   4. 12. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert r█wnowa?nych na poszczeg█lne pozycje przedmiotu zam█wienia. Ofert? r█wnowa?n? jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych spe?niaj?cy minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 2 do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? wraz z ofert? szczeg█?ow? specyfikacj?, w kt█rej w spos█b niebudz?cy w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego b?dzie wynika?, i? zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu okre?lonego przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy informuje, i? w razie gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajduj? si? znaki towarowe, za ofert? r█wnowa?n? uznaje si? ofert? spe?niaj?c? parametry indywidualnie wskazanego asortymentu okre?lone przez jego producenta.
   4. 13. Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   4. 14. Je?eli wobec wykonawcy, o kt█rym mowa w pkt.
   4. 13, zachodz? podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spe?nia warunk█w udzia?u w post?powaniu, nie sk?ada podmiotowych ?rodk█w dowodowych lub o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia lub spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, zamawiaj?cy dokona ponownego badania i oceny ofert pozosta?ych wykonawc█w, a nast?pnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en jours: 180
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiot zam█wienia jest realizowany w ramach projektu: "Zwi?kszenie produkcji energii ze ?r█de? odnawialnych na terenie gminy Nowosolna"WND-RPLD.04.01.01-10-001/20 i jest wsp█?finansowany ze ?rodki Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?█dzkiego na lata 2014-2020.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 166-434082
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1 Intitul╚:
Dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna w ramach projektu ĐZwi?kszenie produkcji energii ze ?r█de? odnawialnych na terenie gminy Nowosolnaţ
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
09/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ML SYSTEM + Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: PL5170363419 Adresse postale: Zaczernie 190g Ville: Zaczernie 190g Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-062 Pays: Pologne Courriel: zp@mlsystem.pl T╚l╚phone: +48 177788266 Adresse internet: www.mlsystem.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 898 490.40 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  Cena oferty brutto - 60 pkt
   2.  Okres gwarancji na modu?y fotowoltaiczne i wady ukryte konstrukcji wsporczej pod modu?ami PV - 20 pkt
   3.  Okres gwarancji na falownik/inwerter - 10 pkt
   4.  Sprawno?? modu?█w fotowoltaicznych - 5 pkt
   5.  Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego - 5 pkt Szczeg█?owy opis oceny ofert znajduje si? z pkt 20 SWZ. II. Ka?dy Wykonawca przyst?puj?cy do niniejszego post?powania musi wnie?? wadium w nast?puj?cej wysoko?ci: 30 000,- z?. (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100). Pozosta?e postanowienia w tym zakresie okre?la pkt 12 SWZ. III. Spos█b komunikacji Wykonawcy z Zamawiaj?cym w toku post?powania okre?la pkt 11 SWZ. IV. Opis rodzaj█w form sk?adania dokument█w okre?la pkt 13 SWZ. V. Opis sposobu opracowania i z?o?enia oferty zosta? okre?lony w pkt 14 SWZ. VI. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie b?dzie s?u?y?o pokryciu roszcze? z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.Pozosta?e wymagania w zakresie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawiera pkt 22 SWZ. VII. Podstawy wykluczenia okre?la pkt 8 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
23.1. ?rodki ochrony prawnej zawarte s? w dziale IX ustawy. 23.2. Odwo?anie przys?uguje na: 23.2.a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 23.2.c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 23.3. Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cego podstaw? jego wniesienia , je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cego podstaw? jego wniesienie, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w dzienniku urz?dowym ue lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 23.5. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 23.6. Odwo?anie wnosi si? do prezesa krajowej izby odwo?awczej. 23.7. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. ˝ prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 23.10. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 23.11. Do odwo?ania do??cza si?: a) dow█d uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; b) dow█d przes?ania kopii odwo?ania zamawiaj?cemu; c) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwo?awczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga s?du, kt█r? wnosi si? do s?du okr?gowego w warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych za po?rednictwem prezesa krajowej izby odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ prawo pocztowe jest r█wnowa?ne z jej wniesieniem.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09332000 Installation solaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaďques 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL712 ?█dzki
VII.1.4) Description des prestations:

   4. 1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna. Przedmiotem zam█wienia jest sporz?dzenie dokumentacji technicznej a nast?pnie na jej podstawie dostawa, monta? i uruchomienie 82 kpl. zestaw█w fotowoltaicznych o mocy ˝ 3,06 kWp ka?dy. Instalacje fotowoltaiczne b?d? produkowa?y energi? elektryczn? na potrzeby w?asne u?ytkownika. Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezb?dnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zak?adu energetycznego wniosk█w o zainstalowanie dwukierunkowych licznik█w energii elektrycznej.
   4. 2. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym stanowi?cym za??cznik nr 2a do SWZ.
   4. 3. Dostawa obejmuje urz?dzenia fabrycznie nowe i nie u?ywany.
   4. 4. Wykonawca powinien przewidzie? i wyceni? w swojej ofercie, ?e oko?o 10% instalacji zostanie zamontowana na gruncie.
   4. 5. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych (zam█wienie nie jest podzielone na cz??ci z uwagi na fakt, ?e przedmiot zam█wienia stanowi jedn? nierozerwaln? ca?o?? i nie mo?e on zosta? z przyczyn technicznych i funkcjonalnych podzielony na cz??ci).
   4. 6. Pod poj?ciem dostawa sprz?tu nale?y rozumie? dostarczenie na w?asny koszt i ryzyko przedmiotu zam█wienia wymaganego przez Zamawiaj?cego, jego instalacja w miejscu wskazanym przez u?ytkownika
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 09/08/2021 Fin: 31/03/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 898 490.40 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ML System + Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: PL5170363419 Adresse postale: Zaczernie 190g Ville: Zaczernie 190g Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-062 Pays: Pologne Courriel: zp@mlsystem.pl T╚l╚phone: +48 177788266 Adresse internet: www.mlsystem.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zgodnie z zawartym w dniu 24.02.2022. aneksem nr 1 do zawartej w dnu
   9. 08.2021r. umowy Nr 62.271.1.1.2021 strony przesun??y termin wykonania umowy na dzie? 31.03.2022r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Z uwagi na powszechny fakt zaistnienia epidemii COVID-19, kt█ry mia? wp?yw na prawid?owe wykonanie umowy tj. zwi?kszon? absencj? pracownik█w uczestnicz?cych w realizacji umowy i zwi?zan? z tym obaw? o bezpiecze?stwo zdrowotne jak i ograniczenia w ?wiadczeniu pracy oraz trudno?ci w pozyskaniu pracownik█w na zast?pstwo oraz przerwanie ?a?cuch█w dostaw materia?█w i surowc█w niezb?dnych do prawid?owej realizacji przedmiotu umowy, strony dzia?aj?c na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowej oraz niekt█rych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z p█?n zm.), strony zawar?y przedmiotowy aneks.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 898 490.40 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 898 490.40 PLN Pologne-?█d?: Installation solaireType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Modification d'un march╚ /d'une concession en coursType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 17/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovolta´ques 
09332000 - Installation solaire 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique